Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
02.03.2017
(дата)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
53400, мiсто Марганець, вулиця Радянська, будинок 62
4. Код за ЄДРПОУ
.00190911
5. Міжміський код та телефон, факс
05665 60007 --
6. Електронна поштова адреса
action1@mgok.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.03.2017

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №43 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 03.03.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.mgok.dp.ua в мережі Інтернет 03.03.2017

(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.03.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Плетенець Олексiй Сергiйович -- --
--
0
Зміст інформації:
На пiдставi поданої заяви, за власним бажанням, з 01.03.2017 року припинено повноваження члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" Плетенця Олексiя Сергiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду члена Наглядової ради тимчасово нiкого не призначено.