Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Зiльберман Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00190911
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , ---, 53400, мiсто Марганець, Вул. Радянська, буд. 62
5. Міжміський код, телефон та факс
0566560007 0566560007
6. Електронна поштова адреса
action1@mgok.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" № 83   29.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://mgok.dp.ua в мережі Інтернет 28.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Перелiк вiдсутньої iнформацiї та причини їх вiдсутностi:
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб (протягом звiтного року емiтент не приймав участi щодо створення юридичних осiб).
4. На пiдприємствi не створена посада корпоративного секретаря.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство (рейтингову оцiнку не проводили).
9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не розкривається тому, що у 2015 роцi не було скликання загальних зборiв акцiонерiв.
10.Iнформацiя про дивiденди (дивiденди за звiтний перiод не нараховувались i не виплачувались).
12 (2).Iнформацiя про облiгацiї емiтента (процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускались).
12 (3).Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (iншi цiннi папери не випускались).
12 (4).Iнформацiя про похiднi цiннi папери (похiднi цiннi папери не випускались).
12 (5).Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду (власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались).
15.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (борговi цiннi папери не випускались).
16. Вiдомостей щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом 2015 року не виникало.
18-27. Данi роздiли не розкриваються через вiдсутнiсть у товариства iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
30. На пiдприємствi розкривається рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
32.Звiт про стан об'єкта нерухомостi не розкривається через вiдсутнiсть у товариства випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 747289
3. Дата проведення державної реєстрації
12.01.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
366625500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4487
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
07.29 Добування руд iнших кольорових металiв
46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства
-
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26008132701001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
26007132701002

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання освiтнiх послуг АЕ № 636923 28.05.2015 Мiнiстерство освiти i науки 28.05.2020
Опис Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2020 р.
 
Господарська дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АГ № 577338 16.05.2011 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Днiпропетровськiй областi 16.05.2016
Опис Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2016 р.
 
Придбанна, зберiгання, використання прекурсорiв АВ № 611896 02.02.2012 Держслужба України з контролю за наркотиками 02.02.2017
Опис Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 р.
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення... АГ № 595152 08.07.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис д/н
 
Медична практика АГ № 601694 05.05.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я України Необмежена
Опис д/н
 
Спецiальний Дозвiл на користування надрами 610 13.08.1996 Державна служба геологiї та надр України 13.08.2016
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2016 р.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки-огляд, випробування пiдiймальних споруд 1704.11.30-74.30.0 13.05.2010 Держкомiтет України з промислової безпеки 15.05.2016
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2016 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу БС400-12-0071848 24.05.2013 Український державний центр радiочастот 17.04.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 р.
 
Дозвiл на спецiальне водокористування 00587 22.01.2016 Департамент екологiї та природних ресурсiв 01.08.2016
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2016 р.
 
Дозвiл на право функцiонування пiдземного видаткового складу, ш. 9/10 006503 12.07.2011 ГУМВС в Днiпропетровської областi 13.06.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки 343.12.15 24.07.2012 Криворiзьке гiрничопромислове територiальне управлiння Держгiрпромнагляд України 24.07.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА150-12-0097977 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА150-12-0097978 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА150-12-0097979 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА150-12-0097980 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА150-12-0097981 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА150-12-0097982 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу широкосмугового радiодоступу ШПС-12-0098152 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу БС30-12-0097983 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу БС30-12-0097992 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА30-12-0097984 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА30-12-0097985 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА30-12-0097986 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА30-12-0097986 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА30-12-0097987 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА30-12-0097988 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу СА30-12-0097989 28.01.2013 Український державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки 343.12.15. 24.07.2012 Криворiзьке гiрничопромислове тер.управлiння Держгiрпромнагляд України 24.07.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на право функцiювання пiдземного видаткового складу, ш 9/10 006503 12.07.2011 ГУМВС в Днiпропетровськiй областi 13.06.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу БС400-12-00718485 24.05.2013 Український державний центр радiочастот 17.04.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 року.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Державного майна України Регiональне вiддiлення по Днiпропетровськiй обл. 13467337 49000Україна мiсто Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд. 58 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н д/н д/н 0
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiльберман Олександр Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 631805 25.07.1997 Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
27.08.2010 р.-06.08.2012 р. - Генеральний директор ЗАТ "СМЗ" Красноярський край.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 р.)
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
06.04.2010 р.-26.08.2010 р. - Директор Єнiсейського феросплавного заводу.
27.08.2010 р.-06.08.2012 р. - Генеральний директор ЗАТ "СМЗ" Красноярський край.
07.08.2013 р. Засiданням Наглядової ради Товариства (Протокол Засiдання Наглядової ради Товариства вiд 06.08.2013 р.) обраний Виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнений з посади Виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Добренкова Лiдiя Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 208501 05.05.2001 Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Марганецький ГЗК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 01.11.1995 р. головний бухгалтер ПАТ "Марганецький ГЗК" i по теперiшнiй час.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнено з посади Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначена на посаду Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заєць Валерiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 346300 24.06.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
04.05.2010 р.-01.11.2013 р. начальник шахти №3/5 ПАТ "Марганецький ГЗК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
04.05.2010 р.-01.11.2013 р. начальник шахти №3/5 ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Палямар Андрiй Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 098685 19.03.1998 Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу працi та заробiтної платнi аппарату управлiння ВАТ "Марганецький ГЗК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 29.12.2007 р. Заступник Голови правлiння з управлiння персоналом.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боднар Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 609683 24.06.1997 Красногвардiйським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
29.07.2008 р.-01.11.2013 р. Директор департаменту бюджетування гiрничодубувних та загальнобудiвельних пiдприємств ЗАТ КБ "ПриватБанк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
29.07.2008 р.-01.11.2013 р. Директор департаменту бюджетування гiрничодубувних та загальнобудiвельних пiдприємств ЗАТ КБ "ПриватБанк"
З 04.11.2013 р. Заступник Голови правлiння з економiки та фiнансiв ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2013 вiд 12.12.2013 р.) звiльнений з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриценко Володимир Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, спецiалiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Наглядової ради ПАТ «ОРЛАН» Україна, м. Київ, вул. м. Донця, 29
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радченко Михайло Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний Банк, Спецiалiст з обслуговування VIP-клiєнтiв УЦР IБ ГО
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Наглядової ради ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 51909, Україна, м. Днiпродзержинськ, вул. Горобця, 1.
Член Наглядової ради ПАТ «ФIРМА «ЛЬВIВ-ПЕТРОЛЬ»
Україна, м. Львiв, вул. Листопадового Чину, 8.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плетенець Олексiй Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДППЖТ, начальник служби колiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника начальника департаменту.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнений з посади Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Наглядової ради ПАТ "IЦКК" Україна,68603,Одеська область, м. Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд. 300.
Ревiзор ПРАТ "ЛIТ", Україна, 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, буд. 137
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковтун Максим Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, головний експерт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного експерта.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу:
Голова Наглядової ради ПрАТ «АВIАС ПЛЮС», Україна, мiсто Днiпропетровськ, вулиця Миронова, 30, офiс 70
Член Наглядової ради ПАТ «ЕНЕРГОГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ» Україна, 51914, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Днiпробудiвська, буд.16.
Член Наглядової ради ПАТ «ТК «ТЕТ», 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд.23
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiкторовський Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя", начальник змiни вiддiлу особої охорони
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду начальника юридичного вiддiлу
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу:
Голова Наглядової ради ПРАТ «ТОВКАЧIВСЬКИЙ ГЗК»
Україна, 11114, Житомирська область, Овруцький район, смт. Першотравневе, вул. Залiзнична, 9.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Долматов Артем Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Провiдний експерт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду провiдного експерта.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ»
49600, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта, 11
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»., Україна, 40035, Сумська область, м. Суми, вул. Д. Коротченка, буд. 7
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борисенко Iван Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Райффайзен Банк, управлiння корпоративних клiєнтiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Управлiння корпоративних клiєнтiв.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Розiвський елеватор", Україна, 49033, м. Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вулиця Героїв Сталiнграда, будинок № 122
Ревiзор ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» Україна, 65003, Одеська область, Суворовський район, м. Одеса, вул. Наливна, 15
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ППI "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ", 65078, Україна, м.Одеса, вул. Космонавтiв, 32.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єршов Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Не має
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду бухгалтера.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнений з посади Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу:
Не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клочек Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, старший спецiалiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримувала.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду старшого спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнена з посади Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначена на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» 53300, Україна, Днiпропетровська область,
м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна, буд. 11
Голова Наглядової ради ПАТ «ПРИМОРСЬКЕ ХПП», 72100, Україна, Запорiзька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, 89
Член Наглядової ради ПРАТ "ЕРЛАН" 52001, Україна, Днiпропетровська область,
Днiпропетровський район,
м. Пiдгороднє, вул. Ленiнградська, 5
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пустовий Олександр Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Провiдний експерт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки (до 2016 року)
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду провiдного експерта.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХПП”, 71206, Україна, Запорiзька обл., Чернiгiвський район, селище Верхнiй Токмак Перший, вул. Привокзальна, 8А
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ „Орiхiвський комбiнат хлiбопродуктiв”, 70501, Запорiзька область, м. Орiхiв, вул. Ленiнградських курсантiв, 129
Ревiзор ПрАТ «ОЙЛCЕРВIС», вулиця Куйбишева, будинок 180А, мiсто Донецьк, Україна, 83060
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович АЕ 631805 25.07.1997 Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з виробництва Заєць Валерiй Григорович АЕ 346300 24.06.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, Головний бухгалтер Добренкова Лiдiя Григорiвна АМ 208501 05.05.2001 Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 2000 0.0002 2000 0 0 0
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом Палямар Андрiй Федорович АК 098385 19.03.1998 Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв Боднар Володимир Iванович АЕ 609683 24.06.1997 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Гриценко Володимир Павлович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Радченко Михайло Юрiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядовой ради Плетенець Олексiй Сергiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Ковтун Максим Вiкторович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Вiкторовський Сергiй Миколайович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Долматов Артем Анатолiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Борисенко Iван Iванович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Єршов Олександр Олександрович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяна Василiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Пустовий Олександр Сергiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 2000 0.0002 2000 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED) 177988 3115 Кiпр - Limassol VASILEIOU ZOTOU, 10, AGIA FYLA 350395309 23.8933 350395309 0 0 0
МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED) 177967 3117 Кiпр - Limassol AGIOU FOTIOU, 62, AGIA FYLA 350395310 23.8933 350395310 0 0 0
ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (FIANEX HOLDINGS LIMITED) 177976 4159 Кiпр - Limassol MYRMIDONON, 11A, POLEMIDIA 351960600 24.00 351960600 0 0 0
ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (HUMAX ENTERPRISES LIMITED) 177955 3048 Кiпр - Limassol Агiос Спiрiдонас, буд.Арiстокiпру, 3А 350395309 23.8933 350395309 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 1403146528 95.6799 1403146528 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20219083
Місцезнаходження 49044 Україна Дніпропетровська - м.Днiпропетровськ вул. Гоголя, буд. 15а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0031
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2001
Міжміський код та телефон 05662 3701976
Факс 471636
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Товариством був укладений договiр про надання послуг

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Депозитарна установа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Сервiс-Реєстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - м.Днiпропетровськ Ленiна, 8/10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263469
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 056 3729057
Факс 056 3729056
Вид діяльності Депозитарнп дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Товариством був укладений договiр про надання послуг

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська - м.Київ Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 044 5910404
Факс 044 4825207/08
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Товариством був укладений договiр про надання послуг

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.12.1998 336/04/98 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 0400721009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 216625600 54156400.00 100.00
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.
 
12.04.2002 163/1/02 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 0400721009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 649876800 162469200.00 100
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.
 
08.05.2003 205/1/03 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 0400721009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1099876800 274969200.00 100
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.
 
20.05.2011 266/1/77 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000142475 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1466502000 366625500.00 100
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв не було. Додаткової емiсiї цiнних паперiв у 2014 р. не було.
 

XI. Опис бізнесу

Сировинною базою ПАТ "Марганецький ГЗК" є Грушевсько-Басанська дiльниця Нiкопольського родовища марганцевих руд. Промислове освоєння цiєї дiльницi почалося у 1885-1886 р.р. з використанням пiдземного способу видобутку, а у 1891 р. був заснований Городищанський марганцевий рудник - зараз Марганецький ГЗК. У 1934 р. був утворений трест всесоюзного значення - "Нiкопольмарганець". З будiвництвом Богданiвського кар"єру у 1952 р. на територiї Грушевсько-Басанської дiльницi видобуток марганцевої руди було розпочато пiдземним та вiдкритим способами. У подальшому до складу треста "Нiкопольмарганець" увiйшли 8 шахт та 3 кар"єри. Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат був утворений у 1970 р. за наказом Мiнiстерства чорної металургiї УРСР на базi двох рудоуправлiнь - Грушевського та iм. 40-рiччя Жовтня. В теперешнiй час видобуток марганцевої руди здiйснюється на 4 шахтах та 1 кар"єрi. Для збагачення сирої руди та виробництва концентрату на даний час працює одна збагачувальнi фабрика комбiнату. У сiчнi 1996 р. Державне пiдприємство "Марганецький ГЗК" було перетворене у ВАТ "Марганецький ГЗК". Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2011 ВАТ "Марганецький ГЗК" перетворено у Пiблiчне акцiонерне товариство "Марганецький ГЗК".
 
Органiзацiйна структура ПАТ «Марганецький ГЗК» визначена, насамперед, такими факторами, як особливостi умов виробництва та застосування технологiчних схем, видом власностi пiдприємства. До складу ПАТ «Марганецький ГЗК» входять:
8 основних виробничих цехiв;
15 допомiжних цехiв;
6 пiдроздiлiв соцiальної сфери;
13 вiддiлiв апарату управлiння комбiната;
1 дочiрне пiдприємство: ТРК «МГЗК-ТВ» (вул.Лермонтова, 4, м.Марганець, Днiпропетровська обл.)
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 4487 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 6 чол. Середня чисельнiсть осiб якi працюють за сумiсництвом 3 чол. Фонд оплати працi у 2014 роцi становив 222957,1 тис.грн., у 2015 роцi – 266227,5 тис.грн., вiдхилення обумовлене збiльшенням величини тарифних ставок робiтникiв вiдповiдно зi зростанням прожиткового мiнiмуму i мiнiмальної заробiтної плати та виплатi персоналу комбiнату щомiсячної премiї за роботу у складних економiчних умовах 2015 року.
Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам комбiнату. Працює система безпреривного навчання. Усього вивчено новим професiям на комбiнатi 650 чол., з них первинна пiдготовка – 86 чол., перепiдготовка - 231 чол. Пiдвищили квалiфiкацiю – 333 чол., з них керiвники та фахiвцi – 91 чол., квалiфiкованi робiтники – 242 чол.
 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не проводить.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
 
Облiк основних засобiв здiйснюється згiдно з МСФЗ 16 «Основнi засоби» та МСФЗ 37 «Резерви, умовнi зобов»язання та умовнi активи».Основнi засоби облiклвуються з застосуванням моделi облiку з первiсної вартостi. Згiдно облiкової полiтики прийнятий прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Методолiчнi принципи формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси здiйснюється на пiдставi МСФЗ 2 «Запаси». Запаси вiдображаються в балансi по однiєй з найменьших двох оцiнок : собiвартостi, чистiй вартостi релiзацiї. Згiдно облiкової полiтики встановленi наступнi методи вибуття запасiв:
-метод ФIФО – при вибуттi виробничих запасiв;
-метод середньовзваженої вартостi- при вибуттi готової продукцiї та незавершеного виробництва.
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються по собiвартостi.)
 
ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" розробляє схiдну частину Нiкопольского марганцевого родовища яке знаходиться на правоберiжжi Днiпра в межах Нiкопольского i Томакiвського районiв Днiпропетровської областi i є ведучим пiдприємством України по видобутку, збагаченню i переробцi марганцевих руд. Пiдприємство знаходиться в мiстi Марганець, яке має статус обласного пiдпорядкування. Комбiнату належить прiоритетна роль в умовах освоєння технологiї пiдземних гiрничих робiт.
Основною та прiоритетною дiяльнiстю комбiнату є видобування марганцевої руди, яка є мiнеральним компонентом, її переробка i випуск марганцевого концентрату для споживачiв феросплавної галузi та металургiйної промисловостi. Марганцева руда характерна низьким вмiстом сiрки та глинозему, що дає позитивний результат при подальшому її використаннi.
Джерелами сировини є природнi поклади марганцевих руд Схiдної частини Нiкопольського родовища марганцевих руд. Балансовi запаси затвердженi протоколом ДКЗ України №3171 вiд 24 квiтня 2014 року. Пiдприємство має Гiрничий вiдвiд наданий Державною службою гiрничого нагляду та промислової безпеки України (Акт по надання гiрничого вiдводу №1925 вiд 28 грудня 2011 року).
Родовище розробляється вiдповiдно до Спецiального дозволу на користування надрами No 610 вiд 13 серпня 1996 року, виданого Державною службою геологiї та надр України.
Гiрничi роботи на ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" ведуться пiдземним та вiдкритим способом, вiдповiдно до технiчних проектiв
Графiк роботи комбiнату безперервний.
Основними видами продукцiї, якi виробляє емiтент є оксидний марганцевий концентрат, карбонатний марганцевий концентрат, марганцевий.
ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" є провiдним пiдприємством України в галузi видобутку та переробки марганцевих руд i його основною метою є стабiльне забезпечення виробництва феросплавних i металургiйних заводiв сировинними матерiалами.
Основний ринок збуту - Український внутрiшнiй ринок. Основними споживачами продукцiї емiтента на внутрiшньому ринку металургiйної галузi є ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" i ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв".
ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" формує господарськi зв'язки з партнерами по комерцiйнiй дiяльностi i обирає методи формування каналiв збуту та умов реалiзацiї на основi комерцiйної пропозицiї та тендерних результатiв.
Емiтент здiйснює реалiзацiю продукцiї згiдно з укладеними Договорами (контрактами) як за прямими договорами з вантажоодержувачем, так i через трейдерiв.
Емiтентом пiдтримується ринкова цiнова полiтика, стабiльнiсть хiмiчного складу марганцевої продукцiї, швидкiсть i регулярнiсть поставок, зручна система оплати.
Цiни на продукцiю, що виробляє Товариство, формуються в залежностi вiд попиту та пропозицiй, що склалися на ринку iдентичної продукцiї.
Основним конкурентом ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" в Українi є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖИНIКIДЗIВСКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ".
За межами України основними конкурентами являються закордонi виробники марганцевої продукцiї.
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента слiд вiднести :
- економiчне та полiтичне становище в Українi та свiтi;
- iнфляцiйнi процеси в економiцi України;
- зростання цiн на паливно-енергетичнi ресурси ТМЦ i послуги.
Для зменьшення даних ризикiв ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" веде жорсткий контроль за нормативами витрат ресурсiв, здiйснює пооб'єктне планування витрат ТМЦ та послуг в номенклатурi.
 
За останнi 5 рокiв введено в експлуатацiю та реконструйовано основних засобiв на суму 189559 тис.грн., лiквiдовано основних засобiв на суму 843401 тис.грн.
 
Зазначенi правочини протягом звiтного перiоду не вчинялись.
 
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2015 р.- 46 627 039 тис.грн. Залишкова вартiсть- 1 362 396 тис.грн. Сума нарахованого зносу складає – 45 264 643 тис.грн. Ступiнь зносу 97%.
 
До причин, якi впливають на стан виробництва комбiнату, у першу чергу, слiд вiднести:1. Взаємодiя мiж органами влади та представниками бiзнесу: - на законодавчому рiвнi не затверджена можливiсть нацiональних виробникiв брати участь в розробцi законопроектiв, проектiв пiдзаконних актiв та подання їх на розгляд та затвердження; - не мають можливостi знайомитися з проектами законiв, пiдзаконних актiв до подання їх на розгляд (перше читання) для внесення своїх пропозицiй.2. Взаємодiя представниками бiзнесу з митними органами: - вiдсутнiй вдосконалений механiзм часткового вивезення за кордон, яке сталося внаслiдок нестачi, часткового знищення, розкрадання, тощо;- не врегульованi на законодавчому рiвнi взаємодiї податкових ти митних органiв з питання пiдтвердження фактичного перетину кордону при частковому вивезенi товару та вiдшкодування ПДВ на цей товар.3. Щорiчне зростання нормативу платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин.4. Не запровадженi фiскальнi мотивацiї, для нацiональних товаровиробникiв, якi займаються закупiвлею i встановлення енергозберiгаючого обладнання, якi частину свого прибутку направляють на технiчне i технологiчне обладнання, спрямоване на досягнення оптимального енергетичного споживання, шляхом мiнiмiзацiї платежiв.5. Сучаснi тенденцiї до погiршення в свiтовiй та вiтчизняних економiках.
 
Штрафних санкцiй за порушення законодавства не було.
 
Фiнансова дiяльнiсть виконується за рахунок:- фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;- поповнення обiгових коштiв пiдприємства вiд надходження iнвестицiйних коштiв;- притягнення кредитних коштiв банкiв та iнших кредитних лiнiй.Для поточних потреб робочого капiталу достатньо.
 
Укладенi договора виконуються своєчасно.
 
На 2016 рiк заплановано:
-виробити марганцевої руди збагаченої - 484 тис. т.;
- досягти беззбиткової дiяльностi Товариства;
- забеспечити ефективний розвиток виробництва, удосконалення технологiчних процесiв виробництва;
- забеспечити задоволення соцiально-економiчних потреб акцiонерiв та трудового колективу; - проведення удосконалення облiку та iнформацiйного забеспечення з метою ефективного облiку управлiння Товариством.
 
Впроваджена у виробництво технологiя виготовлення шахтного металевого скрiплення, що забезпечило у 2015 роцi потребу, за рахунок власного виробництва на 100%. Витрати (за 2014 р.) – 0,97 млн.грн. Економiчний ефект (у 2015 роцi) – 1,7 млн.грн./ рiк.
У 2015 рiк впровадженa у виробництво технологiя витягу корисного компонента з вiдвальних хвостiв, витрати – 2,14 млн.грн. Впровадження дозволить збiльшити дохiдну частину комбiнату у 2016 роцi (за рахунок виробництва додаткового концентрату) на 5.4 млн. грн на рiк.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента (дата вiдкриття провадження у справi, сторони, змiст та розмiр позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду), у 2015 роцi вiдсутнi.
 
Додаткова iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1345375 1348149 0 0 1345374 1348149
будівлі та споруди 786909 782717 0 0 786909 782717
машини та обладнання 473001 487043 0 0 473001 487043
транспортні засоби 84906 77836 0 0 84906 77836
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 559 553 0 0 559 553
2. Невиробничого призначення: 14469 14247 0 0 14469 14247
будівлі та споруди 12695 12492 0 0 12695 12492
машини та обладнання 296 294 0 0 296 294
транспортні засоби 1 1 0 0 1 1
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 1477 1460 0 0 1477 1460
Усього 1359844 1362396 0 0 1359844 1362396
Опис Основнi засоби вiдображенi в балансi по балансовiй вартостi, яка отримана як рiзниця первiсної вартостi, з урахуванням iндексацiї та переоцiнок та сум нарахованого зносу.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок 2015року становить 46 880 408 тис.грн., сума нарахованого зносу
45 520 564 тис.грн., на кiнець 2015 р.: первiсна вартiсть 46 627 039 тис.грн, сума нарахованого зносу 45 264 643 тис.грн.)

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 903208 896491
Статутний капітал (тис. грн.) 366625 366625
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 366625 366625
Опис Вартiсть чистих активiв за рiк збiльшилася на 6717 тис .грн.
Методичнi рекомендацiї щодо вартостi чистих активiв №495 вiд 17.11.2004р. не можуть бути застосованi при обчисленi вартостi чистих активiв на теперiшнiй час. В розрахунку вказанi рядки балансу на 2004рiк, на теперiшнiй час рядки балансу мають iншi номери та назви.
При визначенi чистих активiв комбiнат керувався МСФО (IAS) №32, згiдно якого чистi активи пiдприємства – це тi активи, якi залишаються пiсля вирахування всiх инших вимог по його активам.
Таким чинов пiдприємство визначає вартiсть чистих активi як рiницю мiж активами та зобов»язаннями.
Вартiсть чистих активiв на 31.12.2015р. 903208 тис.грн.)
Висновок Збiльшення чистих активiв сталося через отримання прибуткiв за результатами дiяльностi комбiнату.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 100527 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1073249 X X
Усього зобов'язань X 1173776 X X
Опис: До складу податкових зобов»язань входять: вiдстроченi податковi зобов»язання 92086 тис.грн, поточнi зобов»язання по розрахунках з бюджетом 8441тис.грн.
До складу iнших зобов»язань включено:кредиторська заборгованiсть за товари,роботи 43707тис.грн,розрахунки зi страхування 4309тис.грн., з оплати працi 8044 тис.грн, забезпечення 66134тис.грн, пенсiйнi зобов»язання 345600тис.грн, iншi поточнi зобов»язання 13801тис.грн, поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 591654 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидна 1б сорт 68972 82576.3 11.83 54562 103010.7 14.91
2 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидна 2 сорт 309051 321092.7 53.01 304452 387256 56.06
3 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидно-карбонатна 1 сорт 190855 159868.4 32.74 191718.6 188170.3 27.24
4 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору 3 сорт 14076 1012.8 2.41 14076 12330.2 1.79

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiали 15.5
2 Паливо 8.8
3 Електроенергiя, водопостачання 22.13
4 Зарплата 30
5 Вiдрахування на соц.страх 9.95
6 Амортизацiя 7.96

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20219083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 49044, м.Днiпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 15а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0031 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20219083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 49044, м.Днiпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 15а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0031 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Власникам цiнних паперiв та
керiвництву
ПАТ «Марганецький ГЗК»
(для подання до НКЦПФР)


Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»
щодо консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Марганецький ГЗК»
за 2015 рiк станом на 31.12.2015 року

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (ПАТ «Марганецький ГЗК») за 2015 рiк станом на 31 грудня 2015 року (далi – «консолiдована фiнансова звiтнiсть»), що включає: консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 р., консолiдований звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2015 р., консолiдований звiт про рух грошових коштiв за 2015 р., консолiдований звiт про власний капiтал за 2015 р., та примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2, 3, 4, 5).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг», якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, «Кодексу етики професiйних бухгалтерiв», Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 № 3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), та iнших законодавчих актiв України.
«Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг» вимагають вiд аудитора планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог «Кодексу етики професiйних бухгалтерiв».
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв, суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Пiдприємством не проведено аналiз вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв у вiдповiдностi до вимог МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Вiдсутнiсть iнформацiї, необхiдної для визначення сум очiкуваного вiдшкодування активiв, не надала нам змоги оцiнити достовiрнiсть балансової вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв.
На нашу думку, в примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Марганецький ГЗК» за 2015 рiк iнформацiя щодо операцiй зi зв’язаними сторонами розкрита не в повному обсязi, як того вимагають положення МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони».

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», консолiдована фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» станом на 31 грудня 2015 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2015 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Параграф з iнших питань
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фiнансовий стан ПАТ «Марганецький ГЗК», може зазнати змiн пiд впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi.

Генеральний директор В.В.Галасюк

Аудитор В.А.Лозицький
(Сертифiкат аудитора №003161, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №54 вiд 29.05.1997 р., термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ №229/3 вiд 31.03.2011 р. до 29.05.2016 р.)
15 квiтня 2016 року м. Днiпропетровськ
Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД».
Код ЄДРПОУ – 20219083.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0031, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 №98, термiн чинностi свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.07.2015 №313/3.
Мiсцезнаходження - 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а.
http:// www.galasyuk.com.
Е-mail: audit@cowperwood.dnepr.net.
Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 0 0
2 2014 0 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): нi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада не проводила самооцiнку.

Наглядова рада не проводила самооцiнку.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 64

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створено.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створено.

У складi Наглядової ради комiтети не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв емiтент не змiнював зовнiшнього аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi перевiрки не проводилися

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планує.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Акцiонерне товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
Територія за КОАТУУ 1211300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 07.29
Середня кількість працівників 0
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 53400, Днiпропетровська обл., м.Марганець, вул.Радянська, буд.62
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0 0 0
первісна вартість 1011 0 0 0
знос 1012 0 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 0 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 0 0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 0 0 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 0 0 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 0 0 0

Примітки д/н
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки д/н
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
Територія за КОАТУУ 1211300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 07.29
Середня кількість працівників 4487
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 53400, Днiпропетровська обл., м.Марганець, вул.Радянська, буд.62
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 29409 29422 0
 первісна вартість 1001 29986 30170 0
 накопичена амортизація 1002 577 748 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 32294 46071 0
Основні засоби: 1010 1359844 1362396 0
 первісна вартість 1011 46880408 46627039 0
 знос 1012 45520564 45264643 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 112 109 0
 первісна вартість 1016 183 183 0
 знос 1017 71 74 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
 первісна вартість 1021 0 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1421659 1437998 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 200260 171846 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 493590 433604 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

5915

7048

0
 з бюджетом 1135 9401 20823 0
 у тому числі з податку на прибуток 1136 5413 0 0
 з нарахованих доходів 1140 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3736 2547 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 170 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 68463 2129 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 178 989 0
Усього за розділом II 1195 781713 638986 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 2203372 2076984 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 366625 366625 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 147 167 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4975 4975 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 524744 531441 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 896491 903208 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 98727 92086 0
Пенсійні зобов’язання 1505 30000 345600 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 14352 15797 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 143079 453483 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
 за товари, роботи, послуги 1615 449221 43707 0
 за розрахунками з бюджетом 1620 8543 8441 0
 у тому числі з податку на прибуток 1621 129 0 0
 за розрахунками зі страхування 1625 5842 4309 0
 за розрахунками з оплати праці 1630 11963 8044 0
 за одержаними авансами 1635 631330 591654 0
 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 43382 50337 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 13521 13801 0
Усього за розділом IІІ 1695 1163802 720293 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2203372 2076984 0

Примітки д/н
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1848974 511211
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -1357062 -407737
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
 прибуток

2090

491912

103474
 збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 71698 300051
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 117494 ) ( 132562 )
Витрати на збут 2150 ( 34697 ) ( 24697 )
Інші операційні витрати 2180 ( 399162 ) ( 215014 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 12257 31252
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 986 1522
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1499 ) ( 24095 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 11688 ) ( 5650 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

56

3029
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 6641 2497
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

6697

5526
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 20 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 20 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 20 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 6717 5526
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

6697

5526
 неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

6717

5526
неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 302186 229091
Витрати на оплату праці 2505 316360 228097
Відрахування на соціальні заходи 2510 83100 91374
Амортизація 2515 52542 45023
Інші операційні витрати 2520 201415 264753
Разом 2550 955603 858338

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1466502000 1466502000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1466502000 1466502000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.005 0.004
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.005 0.004
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2472113

1260872
Повернення податків і зборів 3005 384 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 10782 8186
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 9 1
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 71155 708332
Надходження від повернення авансів 3020 6587 97223
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 102 249
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 205 1089
Надходження від операційної оренди 3040 418 335
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 12114 3965
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 1911058 ) ( 653758 )
Праці 3105 ( 218090 ) ( 182652 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 105105 ) ( 98101 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 106151 ) ( 84415 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 1492 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 9 ) ( 45 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 24775 ) ( 4064 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 200711 ) ( 191408 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 19296 ) ( 7360 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 227 ) ( 598 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 24122 ) ( 120189 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 10900 741770
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 45 600
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 55880 ) ( 26753 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -55835 -26153
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 2417 217060
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -2417 -841848
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 23264 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -648052
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -66735 67565
Залишок коштів на початок року 3405 68463 411
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 401 487
Залишок коштів на кінець року 3415 2129 68463

Примітки д/н
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 366625 0 147 4975 524777 0 0 896524 0 896524
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -33 0 0 -33 0 -33
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 366625 0 147 4975 524744 0 0 896491 0 896491
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 6697 0 0 6697 0 6697
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 20 0 0 0 0 20 0 20
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 20 0 0 0 0 20 0 20
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 20 0 6697 0 0 6717 0 6717
Залишок на кінець року 4300 366625 0 167 4975 531441 0 0 903208 0 903208

Примітки д/н
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки
до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Марганецький ГЗК»
за 2015 рiк
1. Загальна iнформацiя про пiдприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», далi за текстом – «Пiдприємство», засноване вiдповiдно рiшення Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Днiпропетровськiй областi вiд 22 грудня 1995р. № 12/138-АО шляхом перетворення державного пiдприємства «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» у вiдкрите акцiонерне товариство «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» згiдно з Указом Президента України «Про заходи по забезпеченню прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв» вiд 26 листопада 1994 р. № 699/91. Пiдприємство зареєстроване виконавчим комiтетом Марганецької мiської ради 12 сiчня 1996 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А 01, № 747289.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «МГЗК» (Протокол № 1/2011 вiд 07.04.2011 року) найменування Товариства приведено у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року. Таким чином затверджено нове найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (скорочено – ПАТ «Марганецький ГЗК»), про що отримана довiдка АБ № 385508 з Єдиного Державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України. Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 18.04.2011р., № 12281050014000040. Мiсце проведення реєстрацiйної дiї - виконавчий комiтет Марганецької мiської ради Днiпропетровської областi.
ПАТ «Марганецький ГЗК» знаходиться за адресою: 53400, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, будинок 62, iдентифiкацiйний код - 00190911, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211300000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ- 230.
Таблиця № 1
Основнi види дiяльностi ПАТ «Марганецький ГЗК»

Види дiяльностi за КВЕД
1
2
1
07.29 Добування руд iнших кольорових металiв
2
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
3
46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами
4
56.29 Постачання iнших готових страв
5
85.32 Професiйно-технiчно освiта
6
86.21 Загальна медична практика

Умови ведення дiяльностi Пiдприємством в Українi.
Економiка України проявляє деякi характернi особливостi, якi властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне i митне законодавство України допускає можливiсть рiзного тлумачення та створює додатковi труднощi для пiдприємств, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.
Триваюча невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку та iншi ризики можуть негативно вплинути на український фiнансовий та корпоративний сектор. Керiвництво пiдприємства створювало резерви пiд знецiнення з урахуванням економiчної ситуацiї та перспектив на кiнець звiтного перiоду.
Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i дiй внутрiшнього характеру, якi вживаються урядом для пiдтримки росту та внесення змiн до податкової, юридичної i нормативної бази.
Керiвництво пiдприємства вважає, що ним вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу в сучасних умовах, якi склалися у бiзнесi та економiцi.
Основа пiдготовки iнформацiї.
Основа пiдготовки iнформацiї. Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть (далi – фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, наведенi нижче.
Дана фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю загального призначення.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний доход), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки.
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво пiдприємства передбачає, що пiдприємство буде здiйснювати свою фiнансово-господарську дiяльнiсть на протязi 12 мiсяцiв року, наступного за звiтним, i не має намiру чи потреби в лiквiдацiї, припиненнi фiнансово-господарської дiяльностi чи подальшому зверненнi за захистом вiд кредиторiв.
Оцiнка активiв й зобов’язань заснована на припущеннi того, що пiдприємство зможе виконувати свої зобов’язання й реалiзовувати свої активи в ходi звичайної дiяльностi.
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є нацiональною валютою України. Всi значення закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше.
Пiдприємство в 2015 роцi працювало в двох сегментах – виробництво марганцевої руди та оптова торгiвля товарами.

Периметр консолiдацiї
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi використанi показники рiчної фiнансової звiтностi материнського пiдприємства ПАТ «Марганецький ГЗК» та дочiрнiх пiдприємств:
- Телерадiокомпанiя «МГОК ТV» є дочiрнiм пiдприємством ПАТ «Марганецький ГЗК» (скорочено ТРК «МГОК ТV»), заснована вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «МГЗК» № 5 вiд 12 сiчня 2001 року, та зареєстрована розпорядженням виконавчого комiтету Марганецької мiської ради народних депутатiв Днiпропетровської областi. № 65/3 вiд 21.02.2001року. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб: 21.02.2001 року № 1 228 120 0000 000156 (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААА № 9302472 вiд 08.06.2011 року).
Телерадiокомпанiя «МГОК ТV» знаходиться за адресою: 54300, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лермонтова, будинок 4, iдентифiкацiйний код - 31279378, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211300000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ-160.
Частка у статутному капiталi ТРК «МГОК ТV» учасника товариства - ПАТ «Марганецький ГЗК» складає 100 %.
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Торговий Дiм «Марганецький ГЗК», засноване вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiд 07 квiтня 2003 року (№ б/н). та зареєстроване рiшенням виконавчого комiтету Марганецької мiської ради Днiпропетровської областi 10.04.2003 року, № 136-р.
ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК» знаходиться за адресою: 53400, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, будинок 62, iдентифiкацiйний код - 32298386, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211300000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 240.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК» видане 10.04.2003 року, № запису - 04052181100010419. Змiни до статуту ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК», не вносились. Господарська дiяльнiсть Товариства у звiтному роцi не проводилась. Частка у статутному капiталi ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК» учасника товариства - ПАТ «Марганецький ГЗК» складає 99%.
Таблиця № 2
Основнi види дiяльностi ТРК «МГОК ТV»

Види дiяльностi за КВЕД
1
2
1
2.20.0 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення
2
4.40.0 Рекламна дiяльнiсть
3
1.90.0 Iншi види оптової торгiвлi
4
2.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть
Таблиця № 3
Основнi види дiяльностi ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК»

Види дiяльностi за КВЕД
1
2
1
51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi
2
52.12.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах
3
74.14.0 Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi
4
45.21.1 Загальне будiвництво будiвель
5
74.20.1 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
2. Короткий опис найважливiших принципiв облiкової полiтики.
Перерахунок iноземної валюти.
Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство (функцiональної валюти), якою є українська гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному обмiнному курсу НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової рiзницi при переоцiнцi активiв i зобов'язань, вiдображаються в iнших операцiйнихдоходах/витратах або у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або збитку.
В даний час Українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
Основа консолiдацiї.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Пiдприємства i його дочiрнiх компанiй станом на 31 грудня 2015р. Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються Пiдприємством з дати придбання, що є датою отриманнями Пiдприємством контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжують консолiдуватися. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той же звiтний перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного вживання облiкової полiтики для всiх компанiй Групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi доходи i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй усерединi Групи, повнiстю виключенi.
Звiтнiсть за сегментами.
Порядок визначення звiтних сегментiв визначається виходячи з форматiв внутрiшнiх звiтiв, що надаються керiвництву Пiдприємства. Сегменти, чиї доходи, фiнансовi результати i активи перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо.
Ризики i фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства залежать головним чином вiд вiдмiнностей виготовленої i реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Органiзацiйно-управлiнська структура пiдприємства побудована за функцiональними ознаками: виробництвом видiв продукцiї i видам дiяльностi, тому прiоритетним звiтним сегментом визнаний господарський сегмент, а допомiжними звiтними сегментами – географiчний виробничий i географiчний збутовий.
Основнi засоби.
Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю мiнус подальша амортизацiя та знецiнення. Подальше придбання основних засобiв враховується за первiсною вартiстю. Первинна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих витрат.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд використання об'єкту основних засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку як витрати у мiру їх здiйснення.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або що пiдлягають отриманню та балансової вартостi цих активiв i визнаються у складi прибутку або збитку.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї (Таблиця № 4):
Таблиця № 4
Термiн експлуатацiї

Показник
Термiн експлуатацiї, рокiв
1
2
3
1
Будiвлi i споруди
5-100
2
Виробниче устаткування
1-20
3
Транспорт
1-20
4
Iншi основнi засоби
1-15

Лiквiдацiйна вартiсть активу – це розрахункова сума, яку Пiдприємство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням оцiночних витрат на реалiзацiю, якби актив вже був застарiлим i в тому станi, який очiкується в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Пiдприємство має намiр використовувати актив до кiнця його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу визнається рiвною нулю.
В первiсну вартiсть основних засобiв включенi витрати з первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований.
Незавершене будiвництво включає в себе вартiсть придбання основних засобiв, будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Капiтальнi iнвестицiї вiдображенi в облiку та в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, будiвництво й виготовлення.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю. Переведення в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тодi та тiльки тодi, коли має мiсце змiна в характерi використовування нерухомостi. Пiдприємство враховує таку нерухомiсть вiдповiдно до полiтики облiку основних засобiв до моменту змiни мети використовування.
Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум накопиченої амортизацiї та резерву пiд знецiнення. Нематерiальнi активи в основному включають лiцензiї та програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом наступних термiнiв корисного використовування.
Iнформацiя вiдносно методiв амортизацiї та строкiв корисного використання нематерiальних активiв приведена в таблицi № 5.
Таблиця № 5
Методи амортизацiї та строки корисного використання нематерiальних активiв

Найменування групи
Метод амортизацiї
Строк корисного використання
1
2
3
4
1
Права на об’єкти промислової власностi (винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, комерцiйнi таємницi, у тому числi ноу-хау)
Лiнiйний
Вiд 3 до 20 рокiв
2
Авторське право й сумiжнi з ним права (комп’ютернi програми, компiляцiї баз даних, аудiовiзуальнi витвори (рекламнi фiльми i т.п.), створенi на замовлення пiдприємства, й iншi активи, що вiдповiдають критерiям визнання НМА
Лiнiйний
Вiд 2 до 10 рокiв
Продовження Таблицi № 5
1
2
3
4
3
Права користування природними ресурсами
Лiнiйний
6 рокiв
4
Iншi нематерiальнi активи (лiцензiї)
Лiнiйний
Вiд 3 до 5 рокiв
5
Права постiйного користування землею
Вiдсутнiй
-
Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке дiє на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток признаються у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли вони признаються в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони вiдносяться до операцiй, врахованих в поточному або iнших перiодах в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок – це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити до бюджету або вiдшкодувати з нього вiдносно оподаткованого прибутку або збиткiв поточних або попереднiх перiодiв. Iншi податки, окрiм податку на прибуток, показанi у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань щодо перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по ставках, якi дiють на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що вираховуються i перенесенi податковi збитки враховуються тiльки в тiй частинi, в якiй iснує впевненiсть в тому, що в наявностi буде оподаткований прибуток, щодо якого можна буде реалiзувати суми, що вираховуються.
Товарно-матерiальнi запаси.
Товарно-матерiальнi запаси вказанi за собiвартiстю. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб’єктовi господарювання податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг). Транспортно-заготiвельнi витрати (ТЗВ) з доставки запасiв до центральних складiв включаються в первiсну вартiсть тiльки по окремим видам активiв (рудбудування, паливно-мастильнi матерiали, мазут, сипучi матерiали). В iнших випадках ТЗВ розподiляються мiж сумою запасiв що вибули та їх залишком на кiнець мiсяця за середнiм вiдсотком.
Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi.
При передачi запасiв у виробництво, для продажу i при iншому вибуттi їх оцiнка проводиться за методом ФIФО.
Виняток становить готова продукцiя, незавершене виробництво, вибуття якої оцiнюється за методом середньозваженої собiвартостi.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi активи).
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу.
Сума резерву сумнiвних боргiв – це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається iншими операцiйними витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого операцiйного доходу.
Аванси виданi.
Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення. Балансова вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову вартiсть активiв, коли Пiдприємство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть отримання економiчних вигод вiд їх використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться аванси виданi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї.
Акредитиви.
Акредитиви є грошовими коштами на банкiвських рахунках, заблокованими банком для забезпечення виконання Пiдприємством своїх зобов'язань за конкретними договорами купiвлi. Використовування цих грошових коштiв обмежено. Враховуються цi суми в складi виданих авансiв у вiдповiдностi до мети авансування (на придбання оборотних та необоротних активiв, робiт та послуг).
Акцiонерний капiтал.
Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд.
Прибуток на акцiю.
Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
Позиковi кошти.
Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень позикових коштiв (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) i вартiстю погашення позик визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi засоби, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли Пiдприємство має право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання передбачене не ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть (фiнансовi зобов'язання).
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при розрахунку.
Резерви за зобов'язаннями i платежами.
Резерви за зобов'язаннями i платежами – це не фiнансовi зобов'язання, якi признаються у випадках, коли у Пiдприємства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення резерву з часом признається як процентна витрата.

Продовження тексту приміток

Умовнi активи i зобов'язання.
Умовний актив не признається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використовування.
Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, що припускають економiчнi вигоди, є маловiрогiдним.
Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами.
Пiдприємство бере участь в державному пенсiйному планi з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Пiдприємство також надає на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом з встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання на звiтну дату. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової ставки прибутковостi.
Визнання доходiв.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi повиннi бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством майбутнiх економiчних вигод. Сума доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.
Пiдприємство виробляє марганцеву руду для їх реалiзацiї в Українi та на мiжнародних ринках. Виручка вiд продажу марганцевої руди та iнших товарiв визнається у момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Звичайно це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Коли Пiдприємство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається у момент передачi вантажу покупцю в обумовленому мiсцi. Пiдприємство використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС 2010, такi як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), доставка до кордону (DAF), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт (FOB), якi визначають момент переходу ризикiв i вигод.
Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу. Цiна продажу наводиться окремо в кожнiй специфiкацiї.
Податок на додану вартiсть.
ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Визнання витрат.
Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат на заробiтну плату працiвникам, витрат на амортизацiю основних засобiв, витрат на електроенергiю та iнших вiдповiдних витрат.
Фiнансовi витрати.
Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами, збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за пенсiйними зобов'язаннями. Всi вiдсотковi та iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше.
Iстотнi допущення й оцiнки в застосуваннi облiкової полiтики.
Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, наведених в звiтностi, на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються та ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обґрунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi думки при вживаннi принципiв облiкової полiтики. Думки, що найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi та оцiнки, якi можуть привести до значних корегувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство продовжує змiнюватися. Суперечливi положення трактують по-рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним та обґрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не спростують.
Знецiнення ПДВ до вiдшкодування.
В зв’язку з тим, що частину в загальному обсязi реалiзацiї Пiдприємства займає реалiзацiя продукцiї на експорт Пiдприємством враховується сума податку на додану вартiсть (ПДВ) до вiдшкодування з державного бюджету. Вiдповiдно до законодавства України Пiдприємство може вимагати вiдшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його залiк з майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету. Пiдприємство ухвалило рiшення провести залiк сум ПДВ до вiдшкодування з бюджету з майбутнiм ПДВ. На думку керiвництва Пiдприємства, суми, вiдображенi в балансi, будуть повнiстю вiдшкодованi, тому Пiдприємство не визнавало збитки вiд знецiнення.
Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi.
Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах (на пiдставi термiнiв виникнення заборгованостi). При проведеннi такого аналiзу в увагу приймаються наступнi чинники: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi по термiнах, фiнансове положення клiєнтiв i погашення ними заборгованостi у минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми будуть меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Пiдприємству доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення.
Справедлива вартiсть основних засобiв.
Пiдприємство ухвалило рiшення використати звiльнення по вибору для облiку основних засобiв, яке надане суб'єктам господарської дiяльностi, якi вперше застосовують МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1, i використало переоцiнку основних засобiв, що проведена вiдповiдно до П(С)БО на дату переходу на МСФЗ як доцiльну собiвартiсть у вхiдному балансi по МСФЗ. Основнi засоби Пiдприємства були оцiненi незалежними оцiнювачами.
Справедлива вартiсть як умовна вартiсть.
Основнi засоби вiдображалися в балансi (звiтi про фiнансовий стан), пiдготовленому згiдно МСФО, за наслiдками переоцiнки, проведеної 31.12.2011 р. Пiдприємство ухвалило рiшення вважати вiдповiднi суми доцiльною собiвартiстю цих активiв (умовна первiсна вартiсть) станом на 01 сiчня 2012 року. Це не вплинуло на балансову вартiсть основних засобiв на дату переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ.
Операцiї в iноземнiй валютi.
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються по курсу на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по валютному курсу, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi, що виникають, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної вартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсах, що дiють на первiсну дату їх виникнення.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi справедливої вартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсах, що дiють на дату визначення справедливої вартостi.
Обмiннi курси основних валют наведеннi нижче (Таблиця № 6).
Таблиця № 6
Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi

Найменування валюти
Курс на дату, грн.

На 01.01.2015 р.
На 31.12.2015 р.
1
2
3
4
1
1 долар США
15,768556
24,000668
Продовження Таблицi № 6
1
2
3
4
2
1 євро
19,232908
26,223129
3
1 росiйський рубль
0,30304
0,32931
Зниження вартостi активiв.
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює перевiрку балансової вартостi своїх основних засобiв i нематерiальних активiв з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свiдчать про знецiнення цих активiв. В разi виявлення таких ознак розраховується вартiсть вiдшкодування вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вартiсть вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює вартiсть вiдшкодування одиницi, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив.
Вартiсть вiдшкодування визначається як найбiльше значення iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на продаж i вартостi, що генерується вiд його використання в господарськiй дiяльностi пiдприємства. При оцiнцi вартостi вiд використання, передбачуваний грошовий потiк дисконтується до поточної вартостi, використовуючи ставки до оподаткування, якi вiдображають поточну ринкову вартiсть грошей i властивi даному активу специфiчнi ризики.
Якщо вартiсть вiдшкодування активу (або одиницi, що генерує грошовий потiк) по оцiночних значеннях менша, нiж його поточна вартiсть, то поточна вартiсть активу (одиницi, що генерує грошовий потiк) має бути зменшена до даного значення. Втрати вiд знецiнення признаються в звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли знецiнення вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких сума знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi.
Якщо втрати вiд знецiнення вiдновлюються в наступному перiодi, поточна вартiсть активу (одиницi, що генерує грошовий потiк) має бути збiльшена до нової вартостi вiдшкодування, але так, щоб вiдновлена вартiсть даного активу не перевищила його вартiсть до зниження цiни попереднiх перiодiв. Вiдновлення суми знецiнення визнається в Звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли знецiнення вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких вiдновлення суми знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi.
Податок на прибуток.
Податок на прибуток за рiк включає поточнi податковi витрати i вiдстрочений податок. Податок на прибуток визнається у звiтi про прибутки та збитки за виключенням випадкiв, коли вiн стосується сум, прямо вiднесених на капiтал. У цьому разi вiн визнається в складi капiталу.
Поточнi податковi витрати являють собою очiкувану суму податку на оподатковуваний прибуток за рiк, що визначається згiдно з вимогами податкового законодавства України, iз застосуванням податкових ставок, прямо чи опосередковано встановлених законодавством на дату балансу, та будь-якого коригування податку, пов’язаного з минулими роками.
Вiдстроченi податки нараховуються за балансовим методом, коли враховуються всi тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань за фiнансовим облiком та вартiстю згiдно з податковим облiком.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню:
за винятком ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов’язання виникає через амортизацiю гудвiлу або первiсне визнання активу чи зобов’язання в господарськiй операцiї, яка не є об’єднанням бiзнесу, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
щодо оподатковуваних рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi Товариства, за винятком тих ситуацiй, коли можливо контролювати час сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не сторнуватиметься в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, та невикористанi податковi збитки:
за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив, пов’язаний з тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання в господарськiй операцiї, яка не є об’єднанням бiзнесу, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi Товариства, за винятком тих ситуацiй, коли iснує ймовiрнiсть що тимчасова рiзниця сторнуватиметься в найближчому майбутньому та буде оподатковуваний прибуток, проти якого можна використати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається на кожну дату балансу i зменшується, якщо бiльше не буде ймовiрною наявнiсть оподатковуваного прибутку, достатнього, для використання вигоди вiд цього вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi очiкуються у перiод реалiзацiї активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основi ставок оподаткування (та податкового законодавства), прямо чи опосередковано встановлених законодавством на дату звiту про фiнансове положення.
Винагороди працiвникам.
Витрати по заробiтнiй платi, виплати по соцiальному забезпеченню, сплаченi вiдпуски i лiкарнянi, премiї i не грошовi виплати нараховуються в тому перiодi в якому вiдповiднi винагороди надавалися персоналу Товариства.
Витрати на пенсiйне забезпечення.
Пiдприємство здiйснює внески до Пенсiйного фонду України, фонди соцiального страхування за всiх своїх спiвробiтникiв. Цi внески вiдносяться на фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони були нарахованi.
Товариство зобов’язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються Державним Пенсiйним фондом України робiтникам, якi працювали протягом певного часу в шкiдливих умовах, що визначенi нормативно-правовими актами України, i через це мають право виходу на пенсiю до настання пенсiйного вiку i на пенсiйне забезпечення, передбачене при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого нормативно-правовими актами України.
Чиста сума цього зобов’язання розраховується методом оцiнки суми майбутнiх виплат, зароблених працiвниками в поточному та минулому перiодах за наданi послуги. Сума виплат дисконтується для визначення теперiшньої вартостi. Розрахунок здiйснюється з використанням методу нарахувань прогнозованих одиниць.
Актуарнi доходи або збитки визнаються, якщо сукупна сума невизнаних актуарних доходiв або збиткiв по певному плану перевищить 10% теперiшньої вартостi зобов'язань по пенсiйному забезпеченню. Вказанi прибутки або збитки признаються впродовж залишку очiкуваного перiоду служби працiвникiв, якi є учасниками цього пенсiйного плану. Оскiльки в Українi, в цiлому, не iснує можливостi проведення надiйної актуарної оцiнки, керiвництво застосовує власнi припущення при розрахунку сум пенсiйних зобов'язань на кожну дату складання балансу.
Цi допущення включають ставку дисконтування, темпи зростання заробiтної плати, що прогнозуються на основi фактичних темпiв зростання впродовж попереднiх перiодiв, а також середнього очiкуваного перiоду служби працiвникiв, якi є учасниками пенсiйного плану, з врахуванням тенденцiй попереднiх перiодiв. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на певну дату. Цi припущення щорiк переглядаються.
Резерви.
Резерви визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, i є значна вiрогiднiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Товариство передбачає отримати вiдшкодування деякої частки або всiх резервiв, то вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається в звiтi про фiнансовi результати за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються по поточнiй ставцi до оподаткування, яка вiдображає, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Взаємозалiки.
Мiж фiнансовими активами i зобов'язаннями можуть проводитися взаємозалiки, i в бухгалтерському балансi вiдображається чиста величина тiльки за наявностi юридично закрiпленого права на залiк вiдображених сум i iснуючого намiру або провести розрахунок шляхом взаємозалiку, або реалiзувати актив i погасити зобов'язання одночасно.
3. Детальне розкриття iнформацiї
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи та змiни в їх складi представленi наступним чином (Таблиця № 7):
Таблиця № 7
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв
тис. грн.

Показник
Групи нематерiальних активiв
Разом

Патенти i лiцензiї
Програмне забезпечення
Права на комерцiйнi позначення
Iнше
1
2
3
4
5
6
2
Залишок на початок року


3
Первiсна вартiсть
1186
265
5
28530
29986
4
Знос
135
67
2
373
577
5
Надiйшло за рiк
2
181
1
184
6
Вибуло за рiк


7
Первiсна вартiсть
-
-
-
-
8
Знос
-
-
-
-
9
Нараховано амортизацiї за рiк
43
63
65
171
10
Залишок на кiнець року


11
Первiсна вартiсть
1188
446
5
28531
30170
12
Знос
178
130
2
438
748
В складi iнших нематерiальних активiв пiдприємство враховує права постiйного користування землею у сумi 27 638 тис. грн. цi нематерiальнi активи визнанi на основi Державних актiв на користування земельними дiлянками та облiковуються за справедливою вартiстю. Зменшення корисностi нематерiальних активiв не здiйснювалася в зв’язку з вiдсутнiстю чинникiв, що призводять до такого зменшення.
Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї
Основнi засоби та змiни в їх складi представленi наступним чином (Таблиця № 8):
Таблиця № 8
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв
тис. грн.

Показник
Групи основних засобiв
Разом

Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнстру-менти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Залишок на початок року
3
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4466931
38948441
3461355
2190
1491
46880408
4
Знос
3667326
38475142
3376449
1581
66
45520564
5
Надiйшло за рiк
7897
51702
2826
64
0
62489
6
Вибуло за рiк
Продовження Таблицi № 8
1
2
3
4
5
6
7
8
7
первiсна (переоцiнена) вартiсть
2278
83940
229627
5
8
315858
8
Знос
2110
81631
225250
3
8
309002
9
Нараховано амортизацiї за рiк
12126
35349
5518
73
15
53081
10
Iншi змiни за рiк
11
первiсної (переоцiненої) вартостi
-
-
-
-
-
-
12
зносу
-
-
-
-
-
-
13
Залишок на кiнець року
14
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4472550
38916203
3234554
2249
1483
46627039
15
Знос
3677342
38428860
3156717
1651
73
45264643
Капiтальнi iнвестицiї в сумi 46071 тис. грн. включенi у статтю балансу «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» (рядок 1005), у тому числi вартiсть капiтальних iнвестицiй, що є власнiстю держави 61 тис. грн. (Таблиця № 9).
Таблиця № 9
Перелiк об’єктiв незавершеного будiвництва станом на 31.12.2015 року

Найменування об’єкта, в який здiйснено вкладення
Фактичнi витрати, тис. грн.
Дата введення в експлуатацiю, що планується
1
2
3
4
1
Будiвництво АПК шахти 9/10 та iнших споруд шахти
12310
2016-2017
2
Будiвництво ремонтного центру бульдозерної технiки Грушевського кар’єру
964
2017
3
Винос очисних споруд шахти №3/5
2174
2016-2017
4
Реконструкцiя ГЗФ
6316
2016
6
Реконструкцiя вентиляторної установки ш 3/5
1753
2016
7
Iнше незавершене будiвництво
1172
2016-2017
8
Разом: капiтальне будiвництво:
24689
9
Капiтальнi iнвестицiї в придбання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв
21382
2015-2016
10
Всього по рядку 1005 Балансу станом на 31.12.2015 року
46071

Iнвестицiйна нерухомiсть
В рядку 1015 Балансу «Iнвестицiйна нерухомiсть» вiдображена залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi в сумi 109 тис. грн.
До iнвестицiйної нерухомостi пiдприємство вiдносить власнi об’єкти основних засобiв (споруди, розмiщенi на землi), що утримуються з метою отримання орендних платежiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть представлена в балансi пiдприємства станом на 31.12.2015 р. групою «Споруди» балансовою вартiстю 109 тис. грн.
Пiдприємство не має договiрних зобов'язань по придбанню, спорудженню або вдосконаленню iнвестицiйної нерухомостi, її ремонту, технiчному обслуговуванню або впорядкуванню.
Товарно-матерiальнi цiнностi, запаси
Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi № 10.
Таблиця № 10
Запаси
тис. грн.

Найменування показника
Балансова вартiсть на 01.01.2015 р.
Балансова вартiсть на 31.12.2015 р.
1
2
3
4
1
Сировина та матерiали
20473
25000
2
Iншi матерiали
10983
883
3
Паливо
7139
4487
4
Тара та тарнi матерiали
84
53
5
Запаснi частини
18267
36750
6
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
1735
2651
7
Незавершене виробництво
48926
42140
8
Готова продукцiя
35112
59845
9
Товари
57541
37
10
Разом
200260
171846
Керiвництво пiдприємства приймає рiшення про списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї виходячи з їх вiкової структури та ознак економiчного, технiчного та фiзичного зносу.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2015 р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi Пiдприємства рiвна її балансовiй вартостi.
Поточна i довгострокова дебiторська заборгованiсть (тис. грн) враховується в наступних валютах (Таблиця № 11):

Таблиця № 11
Валюта дебiторської заборгованостi
тис. грн.

Валюта
Станом на 01.01.2015 р.
Станом на 31.12.2015 р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi (за товари, роботи, послуги)
319324
351622
2
Українськi гривнi (дебiторська заборгованiсть за розрахунками та iнша дебiторська заборгованiсть)
19632
30992
3
Українськi гривнi (поточнi фiнансовi iнвестицiї)
170
170
4
Долари США
175329
83046
5
Євро
-
-
6
Iншi валюти
-
-
7
Всього дебiторської заборгованостi
514455
465660
8
Нарахований резерв сумнiвних боргiв
1643
1808

Продовження тексту приміток

На протязi 2015 року в сумi резерву сумнiвних боргiв вiдбулися наступнi змiни (Таблиця № 12):
Таблиця № 12
Резерв сумнiвних боргiв
тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Резерв сумнiвних боргiв на 01.01.2015 р.
1643
2
Зменшення резерву за рахунок погашення заборгованостi
-5
3
Нарахований резерв на суму отриманих векселiв
170
4
Резерв сумнiвних боргiв на 31.12.2015 р.
1808

Аналiз дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 1125) i iншої дебiторської заборгованостi (рядок 1155) по рядкам, представлено нижче:

Таблиця № 13
Термiни дебiторської заборгованостi
тис. грн.

Показник
На 01.01.2015 р.
На 31.12.2015 р.
1
2
3
4
1
Не прострочена i не знецiнена заборгованiсть
2
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
494653
434668
3
Iнша дебiторська заборгованiсть
19632
30992
4
Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть
5
- прострочена менше 90 днiв

6
- прострочена вiд 90 до 360 днiв

7
- прострочена бiльше 360 днiв

8
Всього простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi

9
Знецiнена дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1064
1064
10
Знецiнена iнша дебiторська заборгованiсть
579
574
11
Всього знецiнена дебiторська заборгованiсть
1643
1638
12
Резерв сумнiвних боргiв
(1643)
(1638)
13
Всього дебiторська заборгованiсть
512642
464022
В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом» зокрема враховується суми по наступних податках.
Таблиця № 14
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом
тис. грн.

Показник
На 31.12.2015 р.
На 01.01.2015 р.
1
2
3
4
1
ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню
15790
3860
2
Аванс з податку на прибуток
5030
5541
3
Аванс плати за надра
3000
-
В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами» також вiдображенi перерахованi контрагентам грошовi кошти, використовування яких обмежено в сумi 2000 тис. грн. – кошти зарезервованi банком як забезпечення по акредитивах, виданих Пiдприємством.
До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають вiдображенню у складi наведених статей облiку дебiторської заборгованостi (Таблиця № 15 ).
Таблиця № 15
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
тис. грн.

Вид заборгованостi
Сума
1
2
3
1
Розрахунки з робiтниками пiдприємства
691
2
Заборгованiсть за договорами
1024
3
Дебiторська заборгованiсть фонду соцстраху
613
4
Заборгованiсть бюджету з вiдшкодуванню зарплати мобiлiзованим
213
5
Заборгованiсть фонду соцiального захисту населення
6
6
Резерв сумнiвної заборгованостi
(574)
7
Розрахунки з вiдшкодування збиткiв
574
8
Разом
2547
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 16.
Таблиця № 16
Кошти
тис. грн.

Показник
На 01.01.2015 р.
На
31.12.2015 р.
1
2
3
4
1
Поточнi рахунки
31457
2162
2
Депозитнi рахунки
2329
1964
3
Готiвка (каса)
2
3
4
Грошовi кошти в дорозi
38279
-
5
Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв
72067
4129
6
В т.ч. грошовi кошти по акредитивах, якi враховуються в складi попереднiх оплат
3604
2000

Основнi курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними (Таблиця № 17):
Таблиця № 17
Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi

Найменування валюти
Курс на дату, грн.

На 01.01.2015 р.
На 31.12.2015 р.
1
2
3
4
1
1 долар США
15,768556
24,000668
2
1 євро
19,232908
26,223129
3
1 росiйський рубль
0,30304
0,32931
Рух грошових коштiв
До складу статтi «Iншi надходження» форми 3 (рядок 3095) включенi суми доходу вiд продажу валюти в сумi 5823 тис. грн., компенсацiя середньої зарплати мобiлiзованим робiтникам 2607 тис. грн., повернення внеску за участь в аукцiонi-600 тис. грн., повернення по банкiвської гарантiї 254 тис. грн., проценти по депозитним рахункам 892 тис. грн., проценти з ПДВ 447 тис. грн., повернення сум заробiтної плати 162 тис. грн., повернення вiд постачальникiв 685 тис. грн., повернення позики робiтникiв комбiнату 251 тис. грн., повернення благодiйної допомоги 228 тис. грн., iнше.
До складу статтi «Iншi витрати» форми 3 (рядок 3190) включенi перерахування профспiлковому комiтету 8458 тис. грн., перерахування алiментiв в сумi 5947 тис. грн., страхування персоналу в розмiрi 350 тис. грн., видача позик працiвникам 1897 тис. грн., матерiальна допомога загиблому в зонi АТО 1005 тис. грн., оплата вiдрядження робiтникам 297 грн., оплата по ГП та внескiв в «УКРФА» 555 тис. грн., оплата за участь в торгах 560 тис. грн. Iнше.
Iншi оборотнi активи
До складу статтi «Iншi оборотнi активи» балансу пiдприємства (рядок 1190) станом на 31.12.2015 р. включенi суми податкового кредиту, не пiдтвердженi податковими накладними (827,4 тис) та податковi зобов’язання за отриманими авансами у сумi 161,3 тис. грн. за окремими господарськими операцiями, розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України.
Капiтал
Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Пiдприємства зареєстрований в розмiрi 366 625 тис. грн. i розподiлений на 1466502000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну величини статутного капiталу не приймалося.
Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний капiтал у розмiрi 4 975 тис. грн. Резервний капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами учасникiв.
Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi пiдприємства станом на 31.12.2015 року складає 524 777 тис. грн.
До складу iншого додаткового капiталу включено вартiсть майна, яке не пiдлягало приватизацiї. Загальна сума iншого додаткового капiталу на 31.12.2015 року складає 147 тис. грн.
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй склала 1466502000 штук. Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 1466502000 штук.
В звiтному перiодi додаткового випуску акцiй не було.
Чистий прибуток i скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю за 2015 р. складає 0,004 грн.
Позиковi кошти
Пiдприємство не використовувало позикових коштiв. В Таблицi № 18 вiдсутнi данi про суми позикових коштiв.
Таблиця № 18
Позиковi кошти
тис. грн.

Показник
На 01.01.2015
На 31.12.2015
1
2
3
4
1
Довгостроковi позиковi кошти
2
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
3
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
4
Поточнi позиковi кошти
5
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
6
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
7
Всього позиковi кошти
-
-
Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню
Працiвникам з особливо шкiдливими або важкими умовами працi призначаються пенсiї на пiльгових умовах – пiльговi пенсiї. Пiльгова пенсiя носить характер плану з встановленими виплатами.
Крiм обов’язкового фiнансування пiльгових державним пенсiй, Пiдприємство добровiльно надає своїм робiтникам соцiальнi пiльги при звiльненi на пенсiю згiдно Колективного договору. Пiдприємство самостiйно розрахувало суму виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi.
Для визначення вартостi зобов'язання по виплатах винагород пiсля закiнчення трудової дiяльностi застосовується такi припущення:
1. Для визначення суми зобов'язання використовуються суми фактичних даних по виплатах пiльгових пенсiй i винагород за довголiтню працю станом на 31 грудня 2015 року, встановивши ставку дисконтування на рiвнi 14%.
2. Для визначення кiлькостi працiвникiв, якi мають право на отримання пенсiй та винагород, приймається коефiцiєнт 1, тобто вважається, що кiлькiсть працiвникiв, якi отримали право на виплату пенсiй i винагород умовно рiвно кiлькостi працiвникiв, якi втратили це право.
3. Для розрахунку зобов'язань на виплату пiльгових пенсiй за списком № 1 та списком № 2, використовується список працiвникiв комбiнату, якi вийшли на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, щодо яких комбiнат несе вiдповiдальнiсть за вiдшкодування пiльгових пенсiй згiдно з повiдомленнями Пенсiйного фонду на звiтну дату, та працiвникам, щодо яких комбiнат має зобов'язання по вiдшкодуванню пiльгових пенсiй в майбутньому.
4. Розрахунок зобов’язань по вiдшкодування пiльгових пенсiй в майбутньому пiдприємством проведений на пiдставi середньої заробiтної, працiвникiв якi будуть мати право на пiльгову пенсiю по списку № 1 та по списку № 2 станом на 31.12.2015 року, до якої були застосованi корегуючi коефiцiєнти. До заробiтної плати працiвникiв по списку № 1 застосований коефiцiєнт 0,4, до заробiтної плати працiвникiв по списку № 2 застосований коефiцiєнт 0,35.
5. Спiвробiтники, якi мають стаж роботи на обох списках, врахованi в розрахунку один раз.
Сума довгострокових зобов’язань з пенсiйного забезпечення складає 345 600 тис. грн., поточнi зобов’язання складають суму 33 505 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах (Таблиця № 19):
Таблиця № 19
Кредиторська заборгованiсть по валютах
тис. грн.

Показник
На 01.01.2015 р.
На 31.12.2015 р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
480940
79531
1.1
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
439935
43593
1.2
Iнша кредиторська заборгованiсть
41005
35938
2
Долари США
631033
590425
3
Євро
8264
4
Росiйськi рублi
-
5
Всього зобов’язань
1120237
669956

Станом на 31.12.2015 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Пiдприємства приблизно рiвна її балансовiй вартостi.
В рядку 1690 балансу пiдприємства «Iншi поточнi зобов’язання» вiдображенi зобов’язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей кредиторської заборгованостi (Таблиця № 20).
Таблиця № 20
Iншi поточнi зобов’язання на 31.12.2015 р.
тис. грн.

Зобов’язання
Сума
1
2
3
1
Податковий кредит з ПДВ
811
2
Заборгованiсть iншим кредиторам
12989
3
Заборгованiсть пiдзвiтних осiб
1
4
Разом
13801
Реалiзацiя (продаж)
Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в Таблицi № 21.
Таблиця № 21
Обсяги реалiзацiї продукцiї
тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Реалiзацiя готової продукцiї (руда марганцева)
690767
2
Реалiзацiя товарiв
682561
3
Iнша реалiзацiя:
5629
4
у т.ч. реалiзацiя путiвок до санаторiю-профiлакторiю
1541
5
Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку
1378957
6
Реалiзацiя готової продукцiї
5910
7
Реалiзацiя товарiв
788 494
8
Всього реалiзацiя на експорт
794404
9
Всього доходiв вiд реалiзацiї
2173361
Витрати за видами
Склад основних операцiйних витрат Пiдприємства наведено в Таблицi № 22.


Таблиця № 22
Операцiйнi витрати
тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Сировина для давальницького виробництва власного виробництва
95977
2
Сировина для давальницького виробництва
455626
3
Газ, Електроенергiя i паливо
200489
4
Вартiсть послуг з переробки давальницької сировини
549970
5
Амортизацiя основних засобiв
52543
6
Заробiтна плата працiвникiв, включаючи податки на заробiтну плату
399460
Продовження Таблицi № 22
1
2
3
7
Транспортнi витрати
20200
8
Iншi матерiали
5720
9
Придбання iнших послуг
17550
10
Податки, мито, екологiчний податок
35360
11
Ремонт i техобслуговування
15653
12
Страхування фiнансових ризикiв i майна
-
13
Змiна в залишках готової продукцiї i незавершеного виробництва
17947
14
Собiвартiсть реалiзованої валюти
483141
15
Курсовi рiзницi
130513
16
Утримання соцкультпобуту
8 938
17
Iншi витрати соцiального характеру
5353
18
Нарахований резерв на виплату пiльгових пенсiй
349091
19
Всього операцiйних витрат
2843531
Наведенi витрати разом з фiнансовими витратами та iншими витратами включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця № 23
Таблиця № 23
Категорiї витрат
тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, послуг
1675676
2
Адмiнiстративнi витрати
117494
3
Витрати на збут
34697
4
Iншi операцiйнi витрати
1015664
5
Фiнансовi витрати
1499
6
Iншi витрати
12751
7
Всього витрат
2857781
Розкриття iнформацiї про доходи та витрати
За 2015 рiк iншi операцiйнi доходи та витрати складали (Таблиця № 24):
Таблиця № 24
Iншi операцiйнi доходи
тис. грн.№
Показник
2015 рiк
1
2
3
1
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв
319414
2
Собiвартiсть реалiзованих товарiв
(301570)

Продовження № 241
2
3
3
Доходи вiд реалiзацiї послуг
2579
4
Собiвартiсть реалiзованих послуг
(2092)
5
Доходи вiд реалiзацiї валют
488964
6
Собiвартiсть реалiзованої валюти
(483141)
7
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв
13958
8
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв
(3358)
9
Дохiд вiд здачi необоротних активiв в оренду
1669
10
Штрафи, пенi, неустойки одержанi
206
11
Непогашена кредиторська заборгованiсть
208
12
Iншi доходи
3710
13
Дохiд вiд курсових рiзниць
173707
14
Курсова рiзниця (витрати)
(130513)
15
Безоплатно отриманi необоротнi активи
5
16
Простої
(12048)
17
Всього iнших операцiйних доходiв
71698
Iншi операцiйнi доходи та витрати
Склад iнших операцiйних доходiв наведено в Таблицi № 25.
Таблиця № 25
Iншi операцiйнi доходи
тис. грн.№
Показник
Сума
1
2
3
1
Оприбуткування матерiалiв
1505
2
Вiдшкодування збиткiв пiдприємству
163
3
% на залишки коштiв на розрахункових рахунках
1293
4
Дохiд вiд придбання валюти
0
5
Дохiд вiд проживання в гуртожитку
64
6
Дохiд,отриманий за невиконання контрагентами умов банкiвських гарантiй
241
7
Iнше
444
8
Всього iнших операцiйних доходiв
3710
До складу iнших доходiв включенi доходи вiд оприбуткування матерiалiв, отриманих вiд розбирання основних засобiв у сумi 986 тис. грн.
Склад iнших операцiйних та iнших витрат наведено в Таблицi № 26.
Таблиця № 26
Iншi операцiйнi витрати
тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Нестачi вiд псування цiнностей
(62)
2
Штрафи, пенi, неустойки
(44)
3
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
(384776)
4
Простої пiдприємства
(13600)
5
Безнадiйна заборгованiсть
(169)
6
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї цеху харчування
2394
7
Собiвартiсть продукцiї цеху харчування
(2905)
8
Всього iнших операцiйних витрат
(399162)

Розшифрування iнших витрат операцiйної дiяльностi наведена нижче:
Таблиця № 27
Iншi операцiйнi витрати
тис. грн.

Показник
2015 рiк
1
2
3
1
Культмасова робота
3404
2
Утримання об’єктiв соцкультпобуту
10837
3
Вислуга рокiв, оздоровчi та iншi виплати робiтникам
16533
4
Амортизацiя об'єктiв соцiального характеру
37
5
Благодiйна допомога
1096
6
Iншi витрати (виплати за рiшенням суду, витрати, не пов’язанi з господарською дiяльнiстю, органiзацiя заходiв, не пов’язаних з господарською дiяльнiстю)
3778
7
Нарахований резерв на виплату пiльгових пенсiй та виплат при виходi на пенсiю
349091
8
Всього iнших операцiйних витрат
384776

Продовження тексту приміток

Iншi доходи та витрати
За 2015 рiк iншi доходи та витрати складали (Таблиця № 28):
Таблиця № 28
Склад iнших доходiв
тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Доход вiд вибуття основних засобiв
986
2
Всього
986
Iншi витрати складаються з витрат наведених в таблицi № 29.
Таблиця № 29
Склад iнших витрат
тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Списання необоротних активiв
(7531)
2
Неоперацiйнi курсовi рiзницi
(5220)
3
Дохiд вiд неоперацiйних курсових рiзниць (згорнуто)
1063
4
Всього
11688
Склад фiнансових витрат наведено в Таблицi № 30.
Таблиця № 30
Фiнансовi витрати
тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Вiдсотковi витрати по банкiвських та iнших позикових коштах
0
2
Вiдсотковi витрати при дисконтуваннi суми резерву на вiдновлення порушених земель
1499
3
Всього фiнансових витрат
1499

Податок на прибуток
Витрати по податку на прибуток складаються з наступного (Таблиця № 31):
Таблиця № 31
Витрати по податку на прибуток
тис. грн.

Показник
2015 р.
2014 р.
1
2
3
4
2
Поточнi витрати з податку на прибуток
-
-129
3
Вiдстроченi податки
6641
2626
4
Дохiд (витрати) з податку на прибуток
6641
2497
Вiдмiнностi мiж МСФЗ та податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань з метою складання фiнансової звiтностi та базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче подано податковий ефект змiни тимчасових рiзниць:
Таблиця № 32
Податковий ефект змiн тимчасових рiзниць
тис. грн.

Показник
Станом на 31.12.2015 р.
Рiзницi, визнанi в звiтi про фiнансовi результати
Станом на 31.12.2014 р.
1
2
3
4
5
1
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування:
2
Ставка податку
18%
18%
3
Залишкова вартiсть основних засобiв
973862
-34826
1008688
4
Аванси виданi

5
Всього тимчасових рiзниць, сума рядкiв: 3-4
973862
-34826
1008688
6
Всього вiдстроченого податкового зобов'язання ряд.5*ряд 2
175295
-6269
181564
7
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування
8
Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню
379100
322100
57000
9
Резерв сумнiвних боргiв
-1643
1643
10
Резерв на виплату вiдпусток
-15782
15782
11
Резерв на вiдновлення земель
16379
1428
14951
12
Перенесення податкових збиткiв
66795
-304034
370829
13
Всього тимчасових рiзниць, сума рядкiв: 9-14
462274
2069
460205

Продовження Таблицi № 32
1
2
3
4
5
14
Всього вiдстроченого податкового активу, ряд.13*ряд 2
83209
372
82837
15
Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання
92086
6641
98727
Iнформацiя за сегментами
Прiоритетними звiтними сегментами визнанi господарчi сегменти – виробництво руди марганцеворудної збагаченої зi зниженим вмiстом фосфору; оптова торгiвля металами та металевими рудами. Сума доходу цих сегментiв пiдприємства вiд реалiзацiї продукцiї зовнiшнiм покупцям за звiтний рiк складає 2167732 тис. грн. чи 99,8 % сукупного виторгу вiд реалiзацiї продукцiї зовнiшнiм покупцям всiх сегментiв.
Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi № 33.
Таблиця № 33
Господарськi сегменти
тис. грн.

Показник за 2015 рiк
Виробництво
марганцевої руди
Оптова торгiвля товарами
Нерозподiленi статтi
Всього
1
2
3
4
5
6
1
Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям
696677
1471055
5629
2173361
2
Iншi операцiйнi доходи
13958
662671
5799
682428
3
Iншi доходи
1062
х
986
2048
4
Дохiд з податку на прибуток
х
х
6641
6641
5
Дохiд вiд участi в капiталi
х
х
х
х
6
Всього доходiв
711697
2133726
19055
2864478
7
Собiвартiсть реалiзацiї
534700
1133541
7435
1675676
8
Адмiнiстративнi витрати
76654
170
40670
117494
9
Витрати на збут
17518
17179
х
34697
10
Iншi операцiйнi витрати
3655
613654
398355
1015664
11
Iншi витрати
5220
х
7531
12751
12
Фiнансовi витрати
х
х
1499
1499
13
Всього витрат
637747
1764544
455490
2857781
14
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства
73950
369182
-436435
6697
15
Активи пiдприємства
1978774
41094
57116
2076984
16
Зобов’язання пiдприємства
834784
590305
166301
1384099
17
Капiтальнi iнвестицiї
46071
х
х
46071
18
Амортизацiя необоротних активiв
52969
х
285
53254
Iнформацiю про доходи отриманi вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн (окрiм нерозподiлених статей) наведено в Таблицi № 34.
Таблиця № 34
Доходи отриманi вiд зовнiшнiх клiєнтiв
тис. грн.

Назва країни
Сума
1
2
3
1
Україна
1373328
2
Росiя
343618
3
США
5910
4
Польща
362020
5
Вест Iндiя
82856
6
Всього доходiв
2167732
Операцiї з пов’язаними сторонами
У данiй фiнансовiй звiтностi пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного контролю.
Пов’язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж непов’язаними сторонами
Пов'язанi сторони включають:
акцiонерiв;
ключовий керуючий персонал i близьких членiв їх сiмей;
компанiї, що перебувають пiд контролем або якi вiдчувають iстотний вплив акцiонерiв.
Операцiї з ключовим керуючим персоналом
Ключовий керуючий персонал представлений спiвробiтниками Товариства, що володiють повноваженнями i зобов'язаннями у зв'язку з плануванням, керiвництвом i контролем над дiяльнiстю пiдприємства, здiйснюваними прямо або побiчно.
Винагорода основному керiвництву включена в склад адмiнiстративних витрат в звiтi про сукупний прибуток.
Угоди з iншими пiдприємствами, що знаходяться пiд загальним контролем
Таблиця № 35
Взаємовiдносини з пов’язаними сторонами

Найменування пов’язаної сторони
Опис характеру взаємовiдносин
Обсяг операцiй тис. грн.
Примiтки
1
2
3
4
5
1
ТРК МГОК-TV
Виконання робiт по вiдеотрансляцii
120,0
2
ТРК МГОК-TV
Орендна плата
2,0
3
ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК»
-
0
Операцiї не проводились
Виправлення помилок
На пiдставi МСФО (IAS) 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» проведено коригування залишку нерозподiленого прибутку на початок звiтного року.
Таблиця № 36
Змiни до форми № 1 «Баланс» станом на 01.01.2015 року в порiвняннi з 31.12.2014 р.
тис. грн.

Актив
Пасив
Опис коригування
рядок
сума
рядок
сума
1
2
3
4
5
6
1

1420
(33)
Коригування нерозподiленого прибутку
2

1615
11
Коригування наданих за 2014 рiк послуг
3
1001
(22)

Списана вартiсть технiчних барабанiв
4
Разом
(22)
(22)

4. Умовнi та iншi зобов'язання i операцiйнi ризики
Зобов'язання за контрактами
Станом на 31 грудня 2015 року Товариство не мало потенцiйних зобов’язань за контрактами.
Податкова система
У груднi 2010 року В Українi був прийнятий податковий кодекс, який почав дiяти з сiчня 2011 року, а в частинi податку на прибуток пiдприємств – з квiтня 2011 року. Новий податковий кодекс передбачає, крiм iншого, також i зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. Для розрахунку податку на прибуток застосувались, та будуть застосовуватися наступнi ставки податку на прибуток:
до 1 квiтня 2011 року – 25 %;
з 1 квiтня 2011 року до 31 грудня 2011 року – 23 %;
з сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року – 21 %;
з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року – 19 %;
з 1 сiчня 2014 року – 18 %;
з 1 сiчня 2015 року – 18 %;
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства що базувалось на iнформацiї, яка була у його розпорядженнi на момент складання даної фiнансової звiтностi.
При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань Товариство використовувала ставки податку, якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод сторнування тимчасових рiзниць, що привели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань.
Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй комбiнату.
Станом на 31.12.2015 р. Товариство не оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових справах в яких являється вiдповiдачем.
Активи, переданi в заставу та активи, використання яких обмежено
Пiдприємство в 2015 роцi передало в заставу як забезпечення залучених коштiв майно (обладнання, основнi засоби). Заставна вартiсть майна на 31.12.2015 р. складає 1 200 078,0 тис. грн.
Полiтика управлiння ризиками
Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками на Пiдприємствi здiйснюється щодо фiнансових ризикiв, а також операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками – визначити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними i юридичними ризиками повинне забезпечити належне функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направленої на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Пiдприємство зазнає фiнансовi збитки, оскiльки деякi контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Пiдприємство пiддається кредитному ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю (перш за все, вiдносно непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї i iншi фiнансовi iнструменти.
Пiдприємство структурує рiвнi кредитного ризику, якому воно пiддається, шляхом встановлення лiмiтiв суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентiв. Лiмiти рiвня кредитного ризику затверджуються керiвництвом. Цi ризики регулярно контролюються i переглядаються щорiчно або частiше.
Аналiз i монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється окремо по кожному конкретному клiєнту. Кредитнi оцiнки проводяться вiдносно всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад встановлений лiмiт.
Керiвництво Пiдприємства аналiзує термiни виникнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i контролює простроченi суми. У зв'язку з цим керiвництво вважає за необхiдне розкривати в цiй фiнансовiй iнформацiї iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про кредитний ризик.
Пiдприємство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою.
На думку керiвництва Пiдприємства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.
Валютний ризик
Пiдприємство працює з мiжнародними покупцями i постачальниками i тому пiддається валютному ризику, пов'язаному з рiзними валютами, в яких здiйснюються операцiї (головним чином, в доларах США та євро). Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки залишки по монетарних статтях, виражених в iноземнiй валютi, i коректує перерахунок цих залишкiв на звiтну дату за умови 10-процентної змiни курсiв валют. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи i зобов'язання деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд гривнi.
В представленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют за станом на кiнець та початок звiтного перiоду:
Таблиця № 37
Концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв
тис. грн.

Валюта
На 31.12.2015 р.
На 01.01.2015 р.

Монетар-нi активи
Монетарнi зобов’язан-ня
Разом вплив
Монетар-нi активи
Монетарнi зобов’язан-ня
Разом вплив
1
2
3
4
5

1
Долар США
175329
(631033)
(455704)
83046
(590417)
(507 371)
2
Євро
-
(8 264)
(8 264)
-
-
-
3
Росiйськi рублi
-
-
-
-
-
-
4
Всього
175329
(639297)
(463968)
83046
(590417)
(507371)
Довiдка про фiнансовий стан
На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства (Таблиця № 38):
Таблиця № 38
Показники фiнансового, майнового стану та рентабельностi пiдприємства
Показники
Формула розрахунку показника фiнансового стану
Орiєнтовне позитивне значення показника
Станом на 01.01.2015
Станом на 31.12.2015
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може погасити зараз наявними коштами
ф. 1 ряд. 1165
> 0 збiльшення 0,25 - 0,5
0.059
0,003
------------------


ф. 1 ряд. 1695

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
ф. 1 ряд. 1195
> 1
0.67
0,87
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може сплатити, якщо для цього використає всi оборотнi активи
-----------------
1,0 - 2,0

ф. 1 ряд. 1695
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї)
ф. 1 ряд. 1495
> 0,5
0.41
0,43
Показує, в якiй мiрi пiдприємство не залежить вiд своїх кредиторiв
-----------------


ф. 1 ряд. 1900

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
ф. 1 (ряд. 1595 + ряд. 1695)
< 1
1.12
1..3
Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв.
-----------------
0,5 - 1,0

ф. 1 ряд. 1495

Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства
ф. 2 ряд. 2350 або ряд. 2355
> 0
(0.003)
(0.0003)
----------------
збiльшення

ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2


Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої поточнi зобов’язання за рахунок високолiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi може миттєво погасити незначну частину своєї короткострокової заборгованостi.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов’язань Товариство має 0,4 гривнi поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi Товариство не зможе одночасно розрахуватися бiльш нiж з половиною вiд усiх своїх короткострокових боргiв за рахунок своїх оборотних засобiв.
Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариство збiльшує залежнiсть вiд кредиторських зобов’язань.
Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Товариству майже не потрiбно залучення позикових коштiв для фiнансування своєї дiяльностi..
Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв Товариства Тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку (збитку) заробила кожна гривня активiв пiдприємства. Значення цього показника свiдчить про те, що на кiнець року Товариство з однiєї гривнi активiв одержувало 0,0003 гривнi збитку.
Управлiння капiталом
Метою Пiдприємства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Пiдприємства як безперервно дiючого об’єкта, для того щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам.
Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств:
- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї пiдприємства повинен складати не менше 1 250 мiнiмальної заробiтної платнi;
- якщо вартiсть чистих активiв Пiдприємства за станом на кiнець другого або кожного наступного фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Пiдприємство зобов'язано зменшити свiй акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi змiни в її Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає менше мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу, Пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї.
Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна пiдприємства i його зобов’язаннями вiдповiдно до рекомендацiй ДКЦПФР та Мiнiстерства фiнансiв України й складає станом на 31.12.2015 року 903 208 тис. грн. (на 01.01.2015 року 896 491 тис. грн.).
Подiї пiсля звiтної дати
Факти господарської дiяльностi, якi вплинули чи можуть вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв чи результати дiяльностi пiдприємства, й мали мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою затвердження фiнансової звiтностi за звiтний рiк вiдсутнi.

Затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть узгоджена Правлiнням ПАТ «Марганецький ГЗК» 04 квiтня 2016 року та пiдлягає затвердженню загальними зборами акцiонерiв.


Голова Правлiння О.Ю.Зiльберман

Головний бухгалтер Л.Г.Добренкова