Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Зiльберман Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00190911
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , ---, 53400, мiсто Марганець, вулиця Радянська, будинок 62
5. Міжміський код, телефон та факс
05665 60007 ---
6. Електронна поштова адреса
action1@mgok.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" № 81   28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.mgok.dp.ua/ в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Перелiк вiдсутньої iнформацiї та причини їх вiдсутностi:
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб: протягом звiтного року емiтент не приймав участi щодо створення юридичних осiб.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: на пiдприємствi не створена посада корпоративного секретаря.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство: рейтингову оцiнку не проводили.
10.Iнформацiя про дивiденди: дивiденди за звiтний перiод не нараховувались i не виплачувались.
12 (2).Iнформацiя про облiгацiї емiтента: процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускались.
12 (3).Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом: iншi цiннi папери не випускались.
12 (4).Iнформацiя про похiднi цiннi папери: похiднi цiннi папери не випускались.
12 (5).Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду: викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувався).
14(6). Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались.
14(7). Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались.
14(8). Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть: рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть не приймались.
15.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв: борговi цiннi папери не випускались.
16. Вiдомостей щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду: особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом 2016 року не виникало.
18-27. Данi роздiли не розкриваються через вiдсутнiсть у товариства iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть: на пiдприємствi розкривається рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо): борговi цiннi папери не випускались.
33.Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва): не розкривається через вiдсутнiсть у товариства випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 747289
3. Дата проведення державної реєстрації
12.01.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
366625500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4487
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
07.29 Добування руд iнших кольорових металiв
46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства
--
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
2) МФО банку
305749
3) поточний рахунок
2600831232201
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
5) МФО банку
305749
6) поточний рахунок
2600831232201

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Лiцензiя на надання освiтнiх послуг АЕ № 636923 28.05.2015 Мiнiстерство освiти i науки 28.05.2020
Опис Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2020 р.
 
Лiцензiя на придбання, зберiгання, використання прекурсорiв проток.лiцеценз.ком. 12.01.2017 Держслужба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками 12.01.2022
Опис Вважаємо, що дiя лiцензiїьбуде подовжена i пiсля закiнчення 2022 р.
 
Лiцензiя на проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення... АГ № 595152 08.07.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
 
Лiцензiя на медичну практику АГ № 601694 05.05.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
 
Спецiальний Дозвiл на користування надрами № 610 13.08.1996 Державна служба геологiї та надр України 13.08.2036
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2036 р.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки-огляд, випробування пiдiймальних споруд № 1704.11.30-74.30.0 13.05.2010 Держкомiтет України з промислової безпеки 15.05.2016
Опис Продовження далi
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки: огляд, випробування пiдiймальних машин в порядку мовчазної згоди 9783/1/12-ДП-16 17.09.2016 Державна служба України з питань працi 17.09.2021
Опис Лист 9783/1/12-ДП-16 вiд 28.09.2016 року.
Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2021 р.
 
Дозвiл на спецiальне водокористування 00587 22.01.2016 Департамент екологiї та природних ресурсiв 01.08.2016
Опис Продовження далi.
 
Дозвiл на спецiальне водокористування 00716 01.08.2016 Департамент екологiї та природних ресурсiв 01.02.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 року.
 
Дозвiл на право функцiонування пiдземного видаткового складу, ш. 9/10 009071 22.03.2016 УПД ГУНП в Днiпропетровської областi 13.06.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки 343.12.15 24.07.2012 Криворiзьке гiрничопромислове територiальне управлiння Держгiрпромнагляд України 24.07.2017
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки 228.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки 227.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки 229.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки 229.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки 230.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки 231.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки 232.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки 470.13.30 13.05.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 15.05.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 1211300000-17 21.01.2014 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 21.01.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 1211300000-18 21.01.2014 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 21.01.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 1211300000-19 21.01.2014 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 21.01.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 1211300000-1 22.01.2014 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 22.01.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 1211300000-2 22.01.2014 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 22.01.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на виконання випробування машин, механiзмiв 961.14.30 06.10.2014 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 05.10.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на виконання вибухових робiт 996.14.30 13.10.2014 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 12.10.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на виконання вибухових робiт 996.14.30 13.10.2014 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 12.10.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на виконання налагодження машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки 637.14.15 13.11.2014 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 12.11.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на виконання випробування неруйнiвним контролем 1109.14.30 24.11.2014 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 23.11.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Державного майна України Регiональне вiддiлення по Днiпропетровськiй обл. 13467337 49000Україна М.Днiпро Центральна, 6 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
--- --- --- --- 0
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiльберман Олександр Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 631805 25.07.1997 Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
27.08.2010 р.-06.08.2012 р. - Генеральний директор ЗАТ "СМЗ" Красноярський край.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
06.04.2010 р.-26.08.2010 р. - Директор Єнiсейського феросплавного заводу.
27.08.2010 р.-06.08.2012 р. - Генеральний директор ЗАТ "СМЗ" Красноярський край.
07.08.2013 р. Засiданням Наглядової ради Товариства (Протокол Засiдання Наглядової ради Товариства вiд 06.08.2013 р.) обраний Виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнений з посади Виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Добренкова Лiдiя Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АО 165225 28.11.2013 Марганецьким МС ГУДМС України в Днiпропетровськiй обл
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Марганецький ГЗК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 01.11.1995 р. головний бухгалтер ПАТ "Марганецький ГЗК" i по теперiшнiй час.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнено з посади Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначена на посаду Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заєць Валерiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 346300 24.06.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
04.05.2010 р.-01.11.2013 р. начальник шахти №3/5 ПАТ "Марганецький ГЗК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
04.05.2010 р.-01.11.2013 р. начальник шахти №3/5 ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Палямар Андрiй Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 098685 19.03.1998 Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу працi та заробiтної платнi аппарату управлiння ВАТ "Марганецький ГЗК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 29.12.2007 р. Заступник Голови правлiння з управлiння персоналом.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боднар Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 609683 26.06.1997 Красногвардiйським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
29.07.2008 р.-01.11.2013 р. Директор департаменту бюджетування гiрничодубувних та загальнобудiвельних пiдприємств ЗАТ КБ "ПриватБанк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
29.07.2008 р.-01.11.2013 р. Директор департаменту бюджетування гiрничодубувних та загальнобудiвельних пiдприємств ЗАТ КБ "ПриватБанк"
З 04.11.2013 р. Заступник Голови правлiння з економiки та фiнансiв ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2013 вiд 12.12.2013 р.) звiльнений з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриценко Володимир Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- ---
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, спецiалiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Наглядової ради ПАТ «ОРЛАН» Україна, м. Київ, вул. м. Донця, 29
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радченко Михайло Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- ---
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний Банк, Спецiалiст з обслуговування VIP-клiєнтiв УЦР IБ ГО
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Наглядової ради ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 51909, Україна, м. Днiпродзержинськ, вул. Горобця, 1.
Член Наглядової ради ПАТ «ФIРМА «ЛЬВIВ-ПЕТРОЛЬ»
Україна, м. Львiв, вул. Листопадового Чину, 8.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плетенець Олексiй Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- ---
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДППЖТ, начальник служби колiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника начальника департаменту.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнений з посади Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Наглядової ради ПАТ "IЦКК" Україна,68603,Одеська область, м. Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд. 300.
Ревiзор ПРАТ "ЛIТ", Україна, 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, буд. 137
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковтун Максим Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- ---
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, головний експерт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного експерта.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Голова Наглядової ради ПрАТ «АВIАС ПЛЮС», Україна, мiсто Днiпропетровськ, вулиця Миронова, 30, офiс 70
Член Наглядової ради ПАТ «ЕНЕРГОГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ» Україна, 51914, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Днiпробудiвська, буд.16.
Член Наглядової ради ПАТ «ТК «ТЕТ», 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд.23
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiкторовський Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- ---
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя", начальник змiни вiддiлу особої охорони
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду начальника юридичного вiддiлу
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Голова Наглядової ради ПРАТ «ТОВКАЧIВСЬКИЙ ГЗК»
Україна, 11114, Житомирська область, Овруцький район, смт. Першотравневе, вул. Залiзнична, 9.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Долматов Артем Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- ---
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Провiдний експерт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду провiдного експерта.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ»
49600, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта, 11
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»., Україна, 40035, Сумська область, м. Суми, вул. Д. Коротченка, буд. 7
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борисенко Iван Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- ---
4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Райффайзен Банк, управлiння корпоративних клiєнтiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Управлiння корпоративних клiєнтiв.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Розiвський елеватор", Україна, 49033, м. Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вулиця Героїв Сталiнграда, будинок № 122
Ревiзор ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» Україна, 65003, Одеська область, Суворовський район, м. Одеса, вул. Наливна, 15
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ППI "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ", 65078, Україна, м.Одеса, вул. Космонавтiв, 32.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єршов Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- ---
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Не має
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду бухгалтера.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнений з посади Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними збораминаступного складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клочек Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- ---
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, старший спецiалiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2013 3 роки
9) Опис
Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримувала.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду старшого спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнена з посади Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначена на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними збораминаступного складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» 53300, Україна, Днiпропетровська область,
м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна, буд. 11
Голова Наглядової ради ПАТ «ПРИМОРСЬКЕ ХПП», 72100, Україна, Запорiзька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, 89
Член Наглядової ради ПРАТ "ЕРЛАН" 52001, Україна, Днiпропетровська область,
Днiпропетровський район,
м. Пiдгороднє, вул. Ленiнградська, 5
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пустовий Олександр Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- ---
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, Провiдний експерт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.12.2021 3 роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду провiдного експерта.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними збораминаступного складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХПП”, 71206, Україна, Запорiзька обл., Чернiгiвський район, селище Верхнiй Токмак Перший, вул. Привокзальна, 8А
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ „Орiхiвський комбiнат хлiбопродуктiв”, 70501, Запорiзька область, м. Орiхiв, вул. Ленiнградських курсантiв, 129
Ревiзор ПрАТ «ОЙЛCЕРВIС», вулиця Куйбишева, будинок 180А, мiсто Донецьк, Україна, 83060
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович АЕ 631805 25.07.1997 Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з виробництва Заєць Валерiй Григорович АЕ 346300 24.06.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, Головний бухгалтер Добренкова Лiдiя Григорiвна АО 165225 28.11.2013 Марганецьким МС ГУДМС України в Днiпропетровськiй обл 2000 0.0002 2000 0 0 0
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом Палямар Андрiй Федорович АК 098385 19.03.1998 Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв Боднар Володимир Iванович АЕ 609683 24.06.1997 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Гриценко Володимир Павлович --- --- --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Радченко Михайло Юрiйович --- --- --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядовой ради Плетенець Олексiй Сергiйович --- --- --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Ковтун Максим Вiкторович --- --- --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Вiкторовський Сергiй Миколайович --- --- --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Долматов Артем Анатолiйович --- --- --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Борисенко Iван Iванович --- --- --- 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Єршов Олександр Олександрович --- --- --- 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяна Василiвна --- --- --- 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Пустовий Олександр Сергiйович --- --- --- 0 0 0 0 0 0
Усього 2000 0.0002 2000 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (HUMAX ENTERPRISES LIMITED) 177955 3048 Кiпр --- Limassol Агiос Спiрiдонас, буд.Арiстокiпру, 3А 350395309 23.893271 23.893271 350395309 0 0 0
МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED) 177967 3117 Кiпр --- Limassol AGIOU FOTIOU, 62, AGIA FYLA 350395310 23.893271 23.893271 350395310 0 0 0
ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (FIANEX HOLDINGS LIMITED) 177976 4042 Кiпр --- Limassol Софронi Софронiу, 8, Потамос Гермасогейас 351960600 24.000008 24.000008 351960600 0 0 0
КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED) 177988 3026 Кiпр --- Limassol Архiєпiскопу МакарiуIII, 155, ПРОТЕАС ХАУС, буд.15 350395309 23.893271 23.893271 350395309 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
--- --- --- --- 0 0 0 0 0 0 0
Усього 1403146528 95.679821 95.679821 1403146528 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 09.06.2016
Кворум зборів** 0
Опис Загальнi збори акцiонерного товариства скликанi на 09 червня 2016 року не вiдбулися

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.08.2016
Кворум зборів** 0
Опис Для проведення Загальних зборiв акцiонерного товариства необхiдно, щоб для участi у Загальних зборах зареєструвались акцiонери, якi сукупно є власниками бiльш як 50% голосуючих акцiй (кворум). Для участi у Загальних зборах акцiонерного товариства скликаних на 11 серпня 2016 року зареєструвались акцiонери, якi сукупно є власниками 0% голосуючих акцiй. Загальнi збори акцiонерного товариства не вiдбулися у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20219083
Місцезнаходження 49044 Україна Дніпропетровська --- мiсто Днiпро вул. Гоголя, буд. 15а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0031
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2001
Міжміський код та телефон 05662 3701976
Факс 471636
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Товариством був укладений договiр про надання послуг

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Депозитарна установа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Сервiс-Реєстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська --- мiсто Днiпро вул. Вознесенська, 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263469
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 056 3729057
Факс 056 3729056
Вид діяльності Депозитарнп дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Товариством був укладений договiр про надання послуг

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська --- мiсто Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності ---
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ---
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 044 5910404
Факс 044 4825207/08
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Товариством був укладений договiр про надання послуг

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.12.1998 336/04/98 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 0400721009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 216625600 54156400.00 100.00
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.
 
12.04.2002 163/1/02 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 0400721009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 649876800 162469200.00 100
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.
 
08.05.2003 205/1/03 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 0400721009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1099876800 274969200.00 100
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.
 
20.05.2011 266/1/77 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000142475 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1466502000 366625500.00 100
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв не було. Додаткової емiсiї цiнних паперiв у 2014 р. не було.
 

XI. Опис бізнесу

Сировинною базою ПАТ "Марганецький ГЗК" є Грушевсько-Басанська дiльниця схiдної частини Нiкопольського родовища марганцевих руд.
Промислове освоєння цiєї дiльницi почалося у 1885-1886 р.р. з використанням пiдземного способу видобутку, а у 1891 р. був заснований Городищанський марганцевий рудник - зараз Марганецький ГЗК.
У 1934 р. був утворений трест всесоюзного значення - "Нiкопольмарганець". З будiвництвом Богданiвського кар"єру у 1952 р. на територiї Грушевсько-Басанської дiльницi видобуток марганцевої руди було розпочато пiдземним та вiдкритим способами. У подальшому до складу треста "Нiкопольмарганець" увiйшли 8 шахт та 3 кар"єри.
Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат був утворений у 1970 р. за наказом Мiнiстерства чорної металургiї УРСР на базi двох рудоуправлiнь - Грушевського та iм. 40-рiччя Жовтня.
В теперешнiй час видобуток марганцевої руди здiйснюється на 4 шахтах та 1 кар"єрi. Для збагачення сирої руди та виробництва концентрату на даний час працює одна збагачувальнi фабрика комбiнату.
У сiчнi 1996 р. Державне пiдприємство "Марганецький ГЗК" було перетворене у ВАТ "Марганецький ГЗК". Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2011 ВАТ "Марганецький ГЗК" переiменовано у Пiблiчне акцiонерне товариство "Марганецький ГЗК".
 
Органiзацiйна структура ПАТ «Марганецький ГЗК» визначена, насамперед, такими факторами, як особливостi умов виробництва та застосування технологiчних схем, видом власностi пiдприємства. До складу ПАТ «Марганецький ГЗК» входять:
8 основних виробничих цехiв;
15 допомiжних цехiв;
6 пiдроздiлiв соцiальної сфери;
13 вiддiлiв апарату управлiння комбiната;
1 дочiрне пiдприємство: ТРК «МГЗК-ТВ» (вул.Лермонтова, 4, м.Марганець, Днiпропетровська обл.)
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 4174 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 4 чол. Середня чисельнiсть осiб якi працюють за сумiсництвом 3 чол. Фонд оплати працi у 2015 роцi становив 266227,5 тис.грн., у 2016 роцi – 262948,6 тис.грн., вiдхилення обумовлене зменшенням чисельностi працiвникiв комбiнату.
Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам комбiнату. Працює система неперервного навчання. Усього вивчено новим професiям на комбiнатi 595 чол., з них первинна пiдготовка – 58 чол., перепiдготовка - 229 чол. Пiдвищили квалiфiкацiю – 308 чол., з них керiвники та фахiвцi – 132 чол., квалiфiкованi робiтники – 176 чол.
 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не проводить.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
 
Облiк основних засобiв здiйснюється згiдно з МСФЗ 16 «Основнi засоби» та МСФЗ 37 «Резерви, умовнi зобов»язання та умовнi активи».Основнi засоби облiклвуються з застосуванням моделi облiку з первiсної вартостi. Згiдно облiкової полiтики прийнятий прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Методолiчнi принципи формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси здiйснюється на пiдставi МСФЗ 2 «Запаси». Запаси вiдображаються в балансi по однiєй з найменьших двох оцiнок : собiвартостi, чистiй вартостi релiзацiї. Згiдно облiкової полiтики встановленi наступнi методи вибуття запасiв:
-метод ФIФО – при вибуттi виробничих запасiв;
-метод середньовзваженої вартостi- при вибуттi готової продукцiї та незавершеного виробництва.
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються по собiвартостi.
 
2. ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" розробляє схiдну частину Нiкопольского марганцевого родовища яке знаходиться на правоберiжжi Днiпра в межах Нiкопольского i Томакiвського районiв Днiпропетровської областi i є ведучим пiдприємством України по видобутку, збагаченню i переробцi марганцевих руд. Пiдприємство знаходиться в мiстi Марганець, яке має статус обласного пiдпорядкування. Комбiнату належить прiоритетна роль в умовах освоєння технологiї пiдземних гiрничих робiт. Основною та прiоритетною дiяльнiстю комбiнату є видобування марганцевої руди, яка є мiнеральним компонентом, її переробка i випуск марганцевого концентрату для споживачiв феросплавної галузi та металургiйної промисловостi. Марганцева руда характерна низьким вмiстом сiрки та глинозему, що дає позитивний результат при подальшому її використаннi.
Джерелами сировини є природнi поклади Нiкопольського родовища марганцевих руд. Балансовi запаси затвердженi протоколом ДКЗ України №3171 вiд 24 квiтня 2014 року.
Пiдприємство має Гiрничий вiдвiд наданий Державною службою України з питань працi (Акт по надання гiрничого вiдводу №3176 вiд 27 сiчня 2017 року). Термiн дiї чинностi акта - до 13.08.2036 р.
Родовище розробляється вiдповiдно до спецiального дозволу на користування надрами No 610 вiд 13 серпня 1996 року, виданого Державною службою геологiї та надр України. Строк дiї спецiального дозволу згiдно Наказу №372 вiд 25.10.2016 р. продовжено до 13.08.2036 р.

Гiрничi роботи на ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" ведуться пiдземним та вiдкритим способом, вiдповiдно до технiчних проектiв
Графiк роботи комбiнату безперервний.
Основними видами продукцiї, якi виробляє емiтент є оксидний марганцевий концентрат, карбонатний марганцевий концентрат, марганцевий.
ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" є провiдним пiдприємством України в галузi видобутку та переробки марганцевих руд i його основною метою є стабiльне забезпечення виробництва феросплавних i металургiйних заводiв сировинними матерiалами.
Основний ринок збуту - Український внутрiшнiй ринок. Основними споживачами продукцiї емiтента на внутрiшньому ринку металургiйної галузi є ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" i ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв".
ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" формує господарськi зв'язки з партнерами по комерцiйнiй дiяльностi i обирає методи формування каналiв збуту та умов реалiзацiї на основi комерцiйної пропозицiї та тендерних результатiв.
Емiтент здiйснює реалiзацiю продукцiї згiдно з укладеними Договорами (контрактами) як за прямими договорами з вантажоодержувачем, так i через трейдерiв.
Емiтентом пiдтримується ринкова цiнова полiтика, стабiльнiсть хiмiчного складу марганцевої продукцiї, швидкiсть i регулярнiсть поставок, зручна система оплати.
Цiни на продукцiю, що виробляє Товариство, формуються в залежностi вiд попиту та пропозицiй, що склалися на ринку iдентичної продукцiї.
Основним конкурентом ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" в Українi є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖИНIКIДЗIВСКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ".
За межами України основними конкурентами являються закордонi виробники марганцевої продукцiї.
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента слiд вiднести :
- економiчне та полiтичне становище в Українi та свiтi;
- iнфляцiйнi процеси в економiцi України;
- зростання цiн на паливно-енергетичнi ресурси ТМЦ i послуги.
Для зменьшення даних ризикiв ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" веде жорсткий контроль за нормативами витрат ресурсiв, здiйснює пооб'єктне планування витрат ТМЦ та послуг в номенклатурi.
 
За останнi 5 рокiв введено в експлуатацiю та реконструйовано основних засобiв на суму 253993 тис.грн., лiквiдовано основних засобiв на суму 811002 тис.грн.
 
Зазначенi правочини протягом звiтного перiоду не вчинялись.
 
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2016 р.- 46 638 235 тис.грн. Залишкова вартiсть- 1 376 758тис.грн. Сума нарахованого зносу складає – 45 261 477 тис.грн. Ступiнь зносу 97%.
 
До причин, якi впливають на стан виробництва комбiнату, у першу чергу, слiд вiднести:1. Взаємодiя мiж органами влади та представниками бiзнесу: - на законодавчому рiвнi не затверджена можливiсть нацiональних виробникiв брати участь в розробцi законопроектiв, проектiв пiдзаконних актiв та подання їх на розгляд та затвердження; - не мають можливостi знайомитися з проектами законiв, пiдзаконних актiв до подання їх на розгляд (перше читання) для внесення своїх пропозицiй.2. Взаємодiя представниками бiзнесу з митними органами: - вiдсутнiй вдосконалений механiзм часткового вивезення за кордон, яке сталося внаслiдок нестачi, часткового знищення, розкрадання, тощо;- не врегульованi на законодавчому рiвнi взаємодiї податкових ти митних органiв з питання пiдтвердження фактичного перетину кордону при частковому вивезенi товару та вiдшкодування ПДВ на цей товар.3. Щорiчне зростання нормативу платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин.4. Не запровадженi фiскальнi мотивацiї, для нацiональних товаровиробникiв, якi займаються закупiвлею i встановлення енергозберiгаючого обладнання, якi частину свого прибутку направляють на технiчне i технологiчне обладнання, спрямоване на досягнення оптимального енергетичного споживання, шляхом мiнiмiзацiї платежiв.5. Сучаснi тенденцiї до погiршення в свiтовiй та вiтчизняних економiках.
 
Згiдно постанови вiд 12.10.2016 року Головного управлiння Держпрацi у Днiпропетровськiй областi 11.11.2016 року до Державного бюджету України сплачено штраф в розмiрi 1450 грн.
 
Фiнансова дiяльнiсть виконується за рахунок:- фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;- поповнення обiгових коштiв пiдприємства вiд надходження iнвестицiйних коштiв;- притягнення кредитних коштiв банкiв та iнших кредитних лiнiй.Для поточних потреб робочого капiталу достатньо.
 
Укладенi договора виконуються своєчасно.
 
На 2017 рiк заплановано:
-виробити марганцевої руди збагаченої – 554,1 тис. т.;
- досягти беззбиткової дiяльностi Товариства;
- забеспечити ефективний розвиток виробництва, удосконалення технологiчних процесiв виробництва;
- забеспечити задоволення соцiально-економiчних потреб акцiонерiв та трудового колективу; - проведення удосконалення облiку та iнформацiйного забеспечення з метою ефективного облiку управлiння Товариством.
 
Впроваджена у виробництво у 2015 рiцi технологiя витягу корисного компонента з вiдвальних хвостiв (витрати – 2,14 млн.грн.) збiльшила дохiдну частину комбiнату у 2016 роцi (за рахунок виробництва додаткового концентрату) на 12.5 млн. грн .
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента (дата вiдкриття провадження у справi, сторони, змiст та розмiр позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду), у 2016 роцi вiдсутнi.
 
Додаткова iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1348149 1362482 0 0 1348149 1362482
будівлі та споруди 782717 784008 0 0 782717 784008
машини та обладнання 487043 505780 0 0 487043 505780
транспортні засоби 77836 72146 0 0 77836 72146
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 553 548 0 0 553 548
2. Невиробничого призначення: 14356 14276 0 0 14356 14276
будівлі та споруди 12492 12334 0 0 12492 12334
машини та обладнання 294 397 0 0 294 397
транспортні засоби 1 1 0 0 1 1
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 109 107 0 0 109 107
інші 1460 1437 0 0 1460 1437
Усього 1362505 1376758 0 0 1362505 1376758
Опис Основнi засоби вiдображенi в балансi по балансовiй вартостi, яка отримана як рiзниця первiсної вартостi, з урахуванням iндексацiї та переоцiнок та сум нарахованого зносу.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок 2016року становить 46 627 222 тис.грн., сума нарахованого зносу 45 264 717 тис.грн., на кiнець 2016 р.: первiсна вартiсть 46 638 235 тис.грн, сума нарахованого зносу 45 261 477 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 367917 903208
Статутний капітал (тис. грн.) 366625 366625
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 366625 366625
Опис -
Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 13372 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1540636 X X
Усього зобов'язань X 1554008 X X
Опис: До складу зобов»язань включенi довгостроковi зобов»язання та забезпечення 219781 тис.грн, та поточнi зобов»язання та забезпечення 1334227 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидна 1б сорт 45558.2 55369.2 8.9 61945 75294.6 11.38
2 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидна 2 сорт 272668.5 293200.8 53.26 280947 302548.2 51.62
3 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидно-карбонатна 1 сорт 0-100 мм 18022 14725.1 3.52 17518 14311.1 3.22
4 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидно-карбонатна 1 сорт +10мм 27882 27401.4 5.45 18337 17120.8 3.37
5 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидно-карбонатна 1 сорт 134901 117994.6 26.35 152423 132545.7 28.0
6 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору 3сорт 12940 1047.0 2.53 13095 1044.8 2.41

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiали 16.91
2 Паливо 8.25
3 Електроенергiя, водопостачання 22.99
4 Зарплата 34.3
5 Вiдрахування на соц.страхування 6.4
6 Амортизацiя 9.86

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20219083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Гоголя, 15 А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0031 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20219083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Гоголя, 15 А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0031 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Власникам цiнних паперiв та
Головi правлiння
ПАТ «Марганецький ГЗК»
пану Зiльберману О.Ю.
(для подання до НКЦПФР)


Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»
щодо консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Марганецький ГЗК»
за 2016 рiк станом на 31.12.2016 року

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (ПАТ «Марганецький ГЗК») за 2016 рiк станом на 31 грудня 2016 року (далi – «консолiдована фiнансова звiтнiсть»), що включає: консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, консолiдований звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк, консолiдований звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк, консолiдований звiт про власний капiтал за 2016 рiк, та примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2, 3, 4, 5).

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг», якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, «Кодексу етики професiйних бухгалтерiв», Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 № 3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), та iнших законодавчих актiв України.
«Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг» вимагають вiд аудитора планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог «Кодексу етики професiйних бухгалтерiв».
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв, суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Пiдприємством не проведено аналiз вартостi нематерiальних активiв у вiдповiдностi до вимог МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Вiдсутнiсть iнформацiї, необхiдної для визначення сум очiкуваного вiдшкодування активiв, не надала нам змоги оцiнити достовiрнiсть балансової вартостi нематерiальних активiв.
На нашу думку, в примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Марганецький ГЗК» за 2016 рiк iнформацiя щодо операцiй з пов’язаними сторонами розкрита не в повному обсязi, як того вимагають положення МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно та повно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» станом на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2016 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Параграф з iнших питань
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фiнансовий стан ПАТ «Марганецький ГЗК», може зазнати змiн пiд впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi.

Генеральний директор В.В. Галасюк

Аудитор В.А. Лозицький
(Сертифiкат аудитора №003161, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №54 вiд 29.05.1997 р., термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ №323/2 вiд 31.03.2016 р. до 29.05.2021 р.)
06 квiтня 2017 року мiсто Днiпро

Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД».
Код ЄДРПОУ – 20219083.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0031, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 №98, термiн чинностi свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.07.2015 №313/3.
Мiсцезнаходження - 49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Гоголя, 15 А.
http:// www.galasyuk.com.
Е-mail: audit@cowperwood.dnepr.net.
Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 0
2 2015 0 0
3 2014 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): За останнi три роки позачерговi збори не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 7
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила.

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 47

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi не створено.
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi не створено.

Комiтети у Наглядовiй радi не створено, тому оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Розмiр винагороди встановлюється Загальними збора акцiонерного товариства.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): нi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) нi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): нi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв емiтент не змiнював зовнiшнього аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi перевiрки не проводилися.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) нi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планує.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Акцiонерне товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
Територія за КОАТУУ 1211300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 07.29
Середня кількість працівників 0
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 53400, Днiпропетровська обл., м.Марганець, вул. Радянська, 62
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615
за розрахунками з бюджетом 1620
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900

Примітки ---
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090


 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки ---
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки ---
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки ---
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки ---
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
Територія за КОАТУУ 1211300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 07.29
Середня кількість працівників 4487
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 53400, Днiпропетровська обл., м.Марганець, вул.Єдностi, 62
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 29422 37466
 первісна вартість 1001 30170 38422
 накопичена амортизація 1002 748 956
Незавершені капітальні інвестиції 1005 46071 31881
Основні засоби: 1010 1362396 1376651
 первісна вартість 1011 46627039 46638052
 знос 1012 45264643 45261401
Інвестиційна нерухомість: 1015 109 107
 первісна вартість 1016 183 183
 знос 1017 74 76
Довгострокові біологічні активи: 1020
 первісна вартість 1021
 накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045 23861
Гудвіл 1050
Гудвіл при консолідації 1055
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 1437998 1469966
II. Оборотні активи
Запаси 1100 171846 144333
Виробничі запаси 1101 69824 71264
Незавершене виробництво 1102 42140 46052
Готова продукція 1103 59845 26812
Товари 1104 37 205
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 433604 12330
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

7048

54389

 з бюджетом 1135 20823 33484
 у тому числі з податку на прибуток 1136 5000
 з нарахованих доходів 1140
 із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2547 23919
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 2129 329
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181 резервах збитків або резервах належних виплат 1182
 резервах незароблених премій 1183
 інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 989 183175
Усього за розділом II 1195 638986 451959
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 2076984 1921925

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 366625 366625
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 167 159
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 4975 4975
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 531441 -3842
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Неконтрольована частка 1490
Усього за розділом I 1495 903208 367917
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 92086
Пенсійні зобов’язання 1505 345600 202366
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520 15797 17415
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
 резерв довгострокових зобов’язань 1531
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532
 резерв незароблених премій 1533
 інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 453483 219781
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610
 за товари, роботи, послуги 1615 43707 139657
 за розрахунками з бюджетом 1620 8441 13372
 у тому числі з податку на прибуток 1621
 за розрахунками зі страхування 1625 4309 3063
 за розрахунками з оплати праці 1630 8044 10860
 за одержаними авансами 1635 591654 1099675
 за розрахунками з учасниками 1640
 із внутрішніх розрахунків 1645
 за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 50337 50175
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 13801 17425
Усього за розділом IІІ 1695 720293 1334227
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 2076984 1921925

Примітки ---
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 676394 1848974
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -548264 -1357062
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
 прибуток

2090

128130

491912
 збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 171005 71698
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 108468 ) ( 117494 )
Витрати на збут 2150 ( 30845 ) ( 34697 )
Інші операційні витрати 2180 ( 806832 ) ( 399162 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 12257
 збиток 2195 ( 647010 ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 1825 986
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 1671 ) ( 1499 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 4374 ) ( 11688 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


56
 збиток 2295 ( 651230 ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 115947 6641
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


6697
 збиток 2355 ( 535283 ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -535283 6697
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

-535283

6697
 неконтрольованій частці 2475
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

-535283

6697
неконтрольованій частці 2485

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 299870 302186
Витрати на оплату праці 2505 267189 316360
Відрахування на соціальні заходи 2510 52492 83100
Амортизація 2515 61075 52542
Інші операційні витрати 2520 72198 201415
Разом 2550 752824 955603

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1466502000 1466502000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1466502000 1466502000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.3650067 0.005
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.3650067 0.005
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки ---
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1123487

2472113
Повернення податків і зборів 3005 1005 384
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 10123 10782
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 60 9
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1233080 71155
Надходження від повернення авансів 3020 11492 6587
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 43 102
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 975 205
Надходження від операційної оренди 3040 434 418
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 4923 12114
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 1738500 ) ( 1911058 )
Праці 3105 ( 202538 ) ( 218090 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 61819 ) ( 105105 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 109986 ) ( 106151 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( 9 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 23768 ) ( 24775 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 163164 ) ( 200711 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 30 ) ( 19296 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 220 ) ( 227 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 33130 ) ( 24122 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 76175 -10900
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205 792 45
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 55564 ) ( 55880 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -54772 -55835
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305 2417
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340 13119
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 -2149 -2417
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( 34238 ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -23268
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1865 -66735
Залишок коштів на початок року 3405 2129 68463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 65 401
Залишок коштів на кінець року 3415 329 2129

Примітки ---
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561
 за розрахунками з бюджетом 3562
 за розрахунками зі страхування 3563
 за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200


X


X
 необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215


X


X
 дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X


X

( )
 необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300


X


X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X


X

Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки ---
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 366625 167 4975 531441 903208 903208
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 366625 167 4975 531441 903208 903208
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -535283 -535283 -535283
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 -8 -8 -8
Разом змін у капіталі 4295 -8 -535283 -535291 -535291
Залишок на кінець року 4300 366625 159 4975 -3842 367917 367917

Примітки ---
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки
до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Марганецький ГЗК»
за 2016 рiк
1. Загальна iнформацiя про пiдприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», далi за текстом – «Пiдприємство», засноване вiдповiдно рiшення Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Днiпропетровськiй областi вiд 22 грудня 1995р. №12/138-АО шляхом перетворення державного пiдприємства «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» у вiдкрите акцiонерне товариство «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» згiдно з Указом Президента України «Про заходи по забезпеченню прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв» вiд 26 листопада 1994 р. № 699/91. Пiдприємство зареєстроване виконавчим комiтетом Марганецької мiської ради 12 сiчня 1996 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А 01, № 747289.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «МГЗК» (Протокол № 1/2011 вiд 07.04.2011 року) найменування Товариства приведено у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року. Таким чином затверджено нове найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (скорочено – ПАТ «Марганецький ГЗК»), про що отримана довiдка АБ № 385508 з Єдиного Державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України. Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 18.04.2011р., № 12281050014000040. Мiсце проведення реєстрацiйної дiї - виконавчий комiтет Марганецької мiської ради Днiпропетровської областi.
ПАТ «Марганецький ГЗК» знаходиться за адресою: 53400, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, будинок 62, iдентифiкацiйний код - 00190911, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211300000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ- 230.
Таблиця № 1
Основнi види дiяльностi ПАТ «Марганецький ГЗК»

Види дiяльностi за КВЕД
1
2
1
07.29 Добування руд iнших кольорових металiв
2
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
3
46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами
4
56.29 Постачання iнших готових страв
5
85.32 Професiйно-технiчно освiта
6
86.21 Загальна медична практика

Умови ведення дiяльностi Пiдприємством в Українi.
Економiка України проявляє деякi характернi особливостi, якi властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне i митне законодавство України допускає можливiсть рiзного тлумачення та створює додатковi труднощi для пiдприємств, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.
Триваюча невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку та iншi ризики можуть негативно вплинути на український фiнансовий та корпоративний сектор. Керiвництво пiдприємства створювало резерви пiд знецiнення з урахуванням економiчної ситуацiї та перспектив на кiнець звiтного перiоду.
Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i дiй внутрiшнього характеру, якi вживаються урядом для пiдтримки росту та внесення змiн до податкової, юридичної i нормативної бази.
Керiвництво пiдприємства вважає, що ним вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу в сучасних умовах, якi склалися у бiзнесi та економiцi.
Основа пiдготовки iнформацiї.
Основа пiдготовки iнформацiї. Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть (далi – фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, наведенi нижче.
Дана фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю загального призначення.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний доход), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки.
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво пiдприємства передбачає, що пiдприємство буде здiйснювати свою фiнансово-господарську дiяльнiсть на протязi 12 мiсяцiв року, наступного за звiтним, i не має намiру чи потреби в лiквiдацiї, припиненнi фiнансово-господарської дiяльностi чи подальшому зверненнi за захистом вiд кредиторiв.
Оцiнка активiв й зобов’язань заснована на припущеннi того, що пiдприємство зможе виконувати свої зобов’язання й реалiзовувати свої активи в ходi звичайної дiяльностi.
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є нацiональною валютою України. Всi значення закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше.
Пiдприємство в 2015 роцi працювало в двох сегментах – виробництво марганцевої руди та оптова торгiвля товарами.

Периметр консолiдацiї
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi використанi показники рiчної фiнансової звiтностi материнського пiдприємства ПАТ «Марганецький ГЗК» та дочiрнiх пiдприємств:
- Телерадiокомпанiя «МГОК ТV» є дочiрнiм пiдприємством ПАТ «Марганецький ГЗК» (скорочено ТРК «МГОК ТV»), заснована вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «МГЗК» № 5 вiд 12 сiчня 2001 року, та зареєстрована розпорядженням виконавчого комiтету Марганецької мiської ради народних депутатiв Днiпропетровської областi. № 65/3 вiд 21.02.2001року. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб: 21.02.2001 року № 1 228 120 0000 000156 (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААА № 9302472 вiд 08.06.2011 року).
Телерадiокомпанiя «МГОК ТV» знаходиться за адресою: 54300, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лермонтова, будинок 4, iдентифiкацiйний код - 31279378, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211300000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ-160.
Частка у статутному капiталi ТРК «МГОК ТV» учасника товариства - ПАТ «Марганецький ГЗК» складає 100 %.
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Торговий Дiм «Марганецький ГЗК», засноване вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiд 07 квiтня 2003 року (№ б/н). та зареєстроване рiшенням виконавчого комiтету Марганецької мiської ради Днiпропетровської областi 10.04.2003 року, № 136-р.
ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК» знаходиться за адресою: 53400, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, будинок 62, iдентифiкацiйний код - 32298386, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211300000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 240.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК» видане 10.04.2003 року, № запису - 04052181100010419. Змiни до статуту ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК», не вносились. Господарська дiяльнiсть Товариства у звiтному роцi не проводилась. Частка у статутному капiталi ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК» учасника товариства - ПАТ «Марганецький ГЗК» складає 99%.
Таблиця № 2
Основнi види дiяльностi ТРК «МГОК ТV»

Види дiяльностi за КВЕД
1
2
1
2.20.0 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення
2
4.40.0 Рекламна дiяльнiсть
3
1.90.0 Iншi види оптової торгiвлi
4
2.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть


Таблиця №3
Основнi види дiяльностi ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК»

Види дiяльностi за КВЕД
1
2
1
51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi
2
52.12.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах
3
74.14.0 Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi
4
45.21.1 Загальне будiвництво будiвель
5
74.20.1 Дiяльнiсть у сферi архiтектури

2. Короткий опис найважливiших принципiв облiкової полiтики.
Перерахунок iноземної валюти.
Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство (функцiональної валюти), якою є українська гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному обмiнному курсу НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової рiзницi при переоцiнцi активiв i зобов'язань, вiдображаються в iнших операцiйних доходах/витратах або у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або збитку.
В даний час Українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
Основа консолiдацiї.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Пiдприємства i його дочiрнiх компанiй станом на 31 грудня 2016р. Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються Пiдприємством з дати придбання, що є датою отриманнями Пiдприємством контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжують консолiдуватися. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той же звiтний перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного вживання облiкової полiтики для всiх компанiй Групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi доходи i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй усерединi Групи, повнiстю виключенi.
Звiтнiсть за сегментами.
Порядок визначення звiтних сегментiв визначається виходячи з форматiв внутрiшнiх звiтiв, що надаються керiвництву Пiдприємства. Сегменти, чиї доходи, фiнансовi результати i активи перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо.
Ризики i фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства залежать головним чином вiд вiдмiнностей виготовленої i реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Органiзацiйно-управлiнська структура пiдприємства побудована за функцiональними ознаками: виробництвом видiв продукцiї i видам дiяльностi, тому прiоритетним звiтним сегментом визнаний господарський сегмент, а допомiжними звiтними сегментами – географiчний виробничий i географiчний збутовий.
Основнi засоби.
Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю мiнус подальша амортизацiя та знецiнення. Подальше придбання основних засобiв враховується за первiсною вартiстю. Первинна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих витрат.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд використання об'єкту основних засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку як витрати у мiру їх здiйснення.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або що пiдлягають отриманню та балансової вартостi цих активiв i визнаються у складi прибутку або збитку.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї (Таблиця № 4):
Таблиця № 4
Термiн експлуатацiї

Показник
Термiн експлуатацiї, рокiв
1
2
3
1
Будiвлi i споруди
5-100
2
Виробниче устаткування
1-20
3
Транспорт
1-20
4
Iншi основнi засоби
1-15

Лiквiдацiйна вартiсть активу – це розрахункова сума, яку Пiдприємство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням оцiночних витрат на реалiзацiю, якби актив вже був застарiлим i в тому станi, який очiкується в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Пiдприємство має намiр використовувати актив до кiнця його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу визнається рiвною нулю.
В первiсну вартiсть основних засобiв включенi витрати з первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований.
Незавершене будiвництво включає в себе вартiсть придбання основних засобiв, будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Капiтальнi iнвестицiї вiдображенi в облiку та в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, будiвництво й виготовлення.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю. Переведення в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тодi та тiльки тодi, коли має мiсце змiна в характерi використовування нерухомостi. Пiдприємство враховує таку нерухомiсть вiдповiдно до полiтики облiку основних засобiв до моменту змiни мети використовування.
Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум накопиченої амортизацiї та резерву пiд знецiнення. Нематерiальнi активи в основному включають лiцензiї та програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом наступних термiнiв корисного використовування.
Iнформацiя вiдносно методiв амортизацiї та строкiв корисного використання нематерiальних активiв приведена в таблицi № 5.
Таблиця № 5
Методи амортизацiї та строки корисного використання нематерiальних активiв

Найменування групи
Метод амортизацiї
Строк корисного використання
1
2
3
4
1
Права на об’єкти промислової власностi (винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, комерцiйнi таємницi, у тому числi ноу-хау)
Лiнiйний
Вiд 3 до 20 рокiв
2
Авторське право й сумiжнi з ним права (комп’ютернi програми, компiляцiї баз даних, аудiовiзуальнi витвори (рекламнi фiльми i т.п.), створенi на замовлення пiдприємства, й iншi активи, що вiдповiдають критерiям визнання НМА
Лiнiйний
Вiд 2 до 10 рокiв
3
Права користування природними ресурсами
Лiнiйний
6 рокiв
4
Iншi нематерiальнi активи (лiцензiї)
Лiнiйний
Вiд 3 до 5 рокiв
5
Права постiйного користування землею
Вiдсутнiй
-
Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке дiє на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток признаються у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли вони признаються в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони вiдносяться до операцiй, врахованих в поточному або iнших перiодах в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок – це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити до бюджету або вiдшкодувати з нього вiдносно оподаткованого прибутку або збиткiв поточних або попереднiх перiодiв. Iншi податки, окрiм податку на прибуток, показанi у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань щодо перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по ставках, якi дiють на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що вираховуються i перенесенi податковi збитки враховуються тiльки в тiй частинi, в якiй iснує впевненiсть в тому, що в наявностi буде оподаткований прибуток, щодо якого можна буде реалiзувати суми, що вираховуються.
Товарно-матерiальнi запаси.
Товарно-матерiальнi запаси вказанi за собiвартiстю. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб’єктовi господарювання податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг). Транспортно-заготiвельнi витрати (ТЗВ) з доставки запасiв до центральних складiв включаються в первiсну вартiсть тiльки по окремим видам активiв (рудбудування, паливно-мастильнi матерiали, мазут, сипучi матерiали). В iнших випадках ТЗВ розподiляються мiж сумою запасiв що вибули та їх залишком на кiнець мiсяця за середнiм вiдсотком.
Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi.
При передачi запасiв у виробництво, для продажу i при iншому вибуттi їх оцiнка проводиться за методом ФIФО.
Виняток становить готова продукцiя, незавершене виробництво, вибуття якої оцiнюється за методом середньозваженої собiвартостi.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi активи).
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу.
Сума резерву сумнiвних боргiв – це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається iншими операцiйними витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого операцiйного доходу.
Аванси виданi.
Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення. Балансова вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову вартiсть активiв, коли Пiдприємство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть отримання економiчних вигод вiд їх використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться аванси виданi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї.
Акредитиви.
Акредитиви є грошовими коштами на банкiвських рахунках, заблокованими банком для забезпечення виконання Пiдприємством своїх зобов'язань за конкретними договорами купiвлi. Використовування цих грошових коштiв обмежено. Враховуються цi суми в складi виданих авансiв у вiдповiдностi до мети авансування (на придбання оборотних та необоротних активiв, робiт та послуг).
Акцiонерний капiтал.
Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд.
Прибуток на акцiю.
Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
Позиковi кошти.
Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень позикових коштiв (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) i вартiстю погашення позик визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi засоби, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли Пiдприємство має право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання передбачене не ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть (фiнансовi зобов'язання).
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при розрахунку.
Резерви за зобов'язаннями i платежами.
Резерви за зобов'язаннями i платежами – це не фiнансовi зобов'язання, якi признаються у випадках, коли у Пiдприємства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення резерву з часом признається як процентна витрата.
Умовнi активи i зобов'язання.
Умовний актив не признається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використовування.
Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, що припускають економiчнi вигоди, є маловiрогiдним.
Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами.
Пiдприємство бере участь в державному пенсiйному планi з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Пiдприємство також надає на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом з встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання на звiтну дату. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової ставки прибутковостi.
Визнання доходiв.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi повиннi бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством майбутнiх економiчних вигод. Сума доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.
Пiдприємство виробляє марганцеву руду для їх реалiзацiї в Українi та на мiжнародних ринках. Виручка вiд продажу марганцевої руди та iнших товарiв визнається у момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Звичайно це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Коли Пiдприємство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається у момент передачi вантажу покупцю в обумовленому мiсцi. Пiдприємство використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС 2010, такi як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), доставка до кордону (DAF), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт (FOB), якi визначають момент переходу ризикiв i вигод.
Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу. Цiна продажу наводиться окремо в кожнiй специфiкацiї.
Податок на додану вартiсть.
ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Визнання витрат.
Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат на заробiтну плату працiвникам, витрат на амортизацiю основних засобiв, витрат на електроенергiю та iнших вiдповiдних витрат.
Фiнансовi витрати.
Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами, збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за пенсiйними зобов'язаннями. Всi вiдсотковi та iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше.
Iстотнi допущення й оцiнки в застосуваннi облiкової полiтики.
Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, наведених в звiтностi, на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються та ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обґрунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi думки при вживаннi принципiв облiкової полiтики. Думки, що найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi та оцiнки, якi можуть привести до значних корегувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство продовжує змiнюватися. Суперечливi положення трактують по-рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним та обґрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не спростують.
Знецiнення ПДВ до вiдшкодування.
В зв’язку з тим, що частину в загальному обсязi реалiзацiї Пiдприємства займає реалiзацiя продукцiї на експорт Пiдприємством враховується сума податку на додану вартiсть (ПДВ) до вiдшкодування з державного бюджету. Вiдповiдно до законодавства України Пiдприємство може вимагати вiдшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його залiк з майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету. Пiдприємство ухвалило рiшення провести залiк сум ПДВ до вiдшкодування з бюджету з майбутнiм ПДВ. На думку керiвництва Пiдприємства, суми, вiдображенi в балансi, будуть повнiстю вiдшкодованi, тому Пiдприємство не визнавало збитки вiд знецiнення.
Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi.
Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах (на пiдставi термiнiв виникнення заборгованостi). При проведеннi такого аналiзу в увагу приймаються наступнi чинники: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi по термiнах, фiнансове положення клiєнтiв i погашення ними заборгованостi у минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми будуть меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Пiдприємству доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення.

Продовження тексту приміток

Справедлива вартiсть основних засобiв.
Пiдприємство ухвалило рiшення використати звiльнення по вибору для облiку основних засобiв, яке надане суб'єктам господарської дiяльностi, якi вперше застосовують МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1, i використало переоцiнку основних засобiв, що проведена вiдповiдно до П(С)БО на дату переходу на МСФЗ як доцiльну собiвартiсть у вхiдному балансi по МСФЗ. Основнi засоби Пiдприємства були оцiненi незалежними оцiнювачами.
Справедлива вартiсть як умовна вартiсть.
Основнi засоби вiдображалися в балансi (звiтi про фiнансовий стан), пiдготовленому згiдно МСФО, за наслiдками переоцiнки, проведеної 31.12.2011 р. Пiдприємство ухвалило рiшення вважати вiдповiднi суми доцiльною собiвартiстю цих активiв (умовна первiсна вартiсть) станом на 01 сiчня 2012 року. Це не вплинуло на балансову вартiсть основних засобiв на дату переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ.
Операцiї в iноземнiй валютi.
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються по курсу на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по валютному курсу, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi, що виникають, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної вартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсах, що дiють на первiсну дату їх виникнення.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi справедливої вартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсах, що дiють на дату визначення справедливої вартостi.
Обмiннi курси основних валют наведеннi нижче (Таблиця № 6).
Таблиця № 6
Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй


Найменування валюти
Курс на дату, грн

На 01.01.2016 р.
На 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
1 долар США
24,000668
27,190858
2
1 євро
26,223129
28,422604
3
1 росiйський рубль
0,32931

Зниження вартостi активiв.
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює перевiрку балансової вартостi своїх основних засобiв i нематерiальних активiв з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свiдчать про знецiнення цих активiв. В разi виявлення таких ознак розраховується вартiсть вiдшкодування вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вартiсть вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює вартiсть вiдшкодування одиницi, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив.
Вартiсть вiдшкодування визначається як найбiльше значення iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на продаж i вартостi, що генерується вiд його використання в господарськiй дiяльностi пiдприємства. При оцiнцi вартостi вiд використання, передбачуваний грошовий потiк дисконтується до поточної вартостi, використовуючи ставки до оподаткування, якi вiдображають поточну ринкову вартiсть грошей i властивi даному активу специфiчнi ризики.
Якщо вартiсть вiдшкодування активу (або одиницi, що генерує грошовий потiк) по оцiночних значеннях менша, нiж його поточна вартiсть, то поточна вартiсть активу (одиницi, що генерує грошовий потiк) має бути зменшена до даного значення. Втрати вiд знецiнення признаються в звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли знецiнення вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких сума знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi.
Якщо втрати вiд знецiнення вiдновлюються в наступному перiодi, поточна вартiсть активу (одиницi, що генерує грошовий потiк) має бути збiльшена до нової вартостi вiдшкодування, але так, щоб вiдновлена вартiсть даного активу не перевищила його вартiсть до зниження цiни попереднiх перiодiв. Вiдновлення суми знецiнення визнається в Звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли знецiнення вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких вiдновлення суми знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi.
Податок на прибуток.
Податок на прибуток за рiк включає поточнi податковi витрати i вiдстрочений податок. Податок на прибуток визнається у звiтi про прибутки та збитки за виключенням випадкiв, коли вiн стосується сум, прямо вiднесених на капiтал. У цьому разi вiн визнається в складi капiталу.
Поточнi податковi витрати являють собою очiкувану суму податку на оподатковуваний прибуток за рiк, що визначається згiдно з вимогами податкового законодавства України, iз застосуванням податкових ставок, прямо чи опосередковано встановлених законодавством на дату балансу, та будь-якого коригування податку, пов’язаного з минулими роками.
Вiдстроченi податки нараховуються за балансовим методом, коли враховуються всi тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань за фiнансовим облiком та вартiстю згiдно з податковим облiком.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню:
за винятком ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов’язання виникає через амортизацiю гудвiлу або первiсне визнання активу чи зобов’язання в господарськiй операцiї, яка не є об’єднанням бiзнесу, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
щодо оподатковуваних рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi Товариства, за винятком тих ситуацiй, коли можливо контролювати час сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не сторнуватиметься в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, та невикористанi податковi збитки:
за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив, пов’язаний з тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання в господарськiй операцiї, яка не є об’єднанням бiзнесу, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi Товариства, за винятком тих ситуацiй, коли iснує ймовiрнiсть що тимчасова рiзниця сторнуватиметься в найближчому майбутньому та буде оподатковуваний прибуток, проти якого можна використати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається на кожну дату балансу i зменшується, якщо бiльше не буде ймовiрною наявнiсть оподатковуваного прибутку, достатнього, для використання вигоди вiд цього вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi очiкуються у перiод реалiзацiї активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основi ставок оподаткування (та податкового законодавства), прямо чи опосередковано встановлених законодавством на дату звiту про фiнансове положення.
Винагороди працiвникам.
Витрати по заробiтнiй платi, виплати по соцiальному забезпеченню, сплаченi вiдпуски i лiкарнянi, премiї i не грошовi виплати нараховуються в тому перiодi в якому вiдповiднi винагороди надавалися персоналу Товариства.
Витрати на пенсiйне забезпечення.
Пiдприємство здiйснює внески до Пенсiйного фонду України, фонди соцiального страхування за всiх своїх спiвробiтникiв. Цi внески вiдносяться на фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони були нарахованi.
Товариство зобов’язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються Державним Пенсiйним фондом України робiтникам, якi працювали протягом певного часу в шкiдливих умовах, що визначенi нормативно-правовими актами України, i через це мають право виходу на пенсiю до настання пенсiйного вiку i на пенсiйне забезпечення, передбачене при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого нормативно-правовими актами України.
Чиста сума цього зобов’язання розраховується методом оцiнки суми майбутнiх виплат, зароблених працiвниками в поточному та минулому перiодах за наданi послуги. Сума виплат дисконтується для визначення теперiшньої вартостi. Розрахунок здiйснюється з використанням методу нарахувань прогнозованих одиниць.
Актуарнi доходи або збитки визнаються, якщо сукупна сума невизнаних актуарних доходiв або збиткiв по певному плану перевищить 10% теперiшньої вартостi зобов'язань по пенсiйному забезпеченню. Вказанi прибутки або збитки признаються впродовж залишку очiкуваного перiоду служби працiвникiв, якi є учасниками цього пенсiйного плану. Оскiльки в Українi, в цiлому, не iснує можливостi проведення надiйної актуарної оцiнки, керiвництво застосовує власнi припущення при розрахунку сум пенсiйних зобов'язань на кожну дату складання балансу.
Цi допущення включають ставку дисконтування, темпи зростання заробiтної плати, що прогнозуються на основi фактичних темпiв зростання впродовж попереднiх перiодiв, а також середнього очiкуваного перiоду служби працiвникiв, якi є учасниками пенсiйного плану, з врахуванням тенденцiй попереднiх перiодiв. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на певну дату. Цi припущення щорiк переглядаються.
Резерви.
Резерви визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, i є значна вiрогiднiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Товариство передбачає отримати вiдшкодування деякої частки або всiх резервiв, то вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається в звiтi про фiнансовi результати за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються по поточнiй ставцi до оподаткування, яка вiдображає, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Взаємозалiки.
Мiж фiнансовими активами i зобов'язаннями можуть проводитися взаємозалiки, i в бухгалтерському балансi вiдображається чиста величина тiльки за наявностi юридично закрiпленого права на залiк вiдображених сум i iснуючого намiру або провести розрахунок шляхом взаємозалiку, або реалiзувати актив i погасити зобов'язання одночасно.
3. Детальне розкриття iнформацiї
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи та змiни в їх складi представленi наступним чином (Таблиця № 7):
Таблиця №7


Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв
Тис. грн.

Показник
Групи нематерiальних активiв
Разом

Права користування природними ресурсами
Права на об,єкти промислової власностi
Авторське право та сумiжнi з ним права
Права на комерцiйнi позначення
Iншi нематерiальнi активи
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Залишок на початок року3
Первiсна вартiсть
27639
882
445
5
1199
30170
4
Знос
-
431
129
2
186
748
5
Надiйшло за рiк
8210
-
39
-
4
8253
6
Вибуло за рiк7
Первiсна вартiсть
-
-
1
-
-
1
8
Знос
-
-
1
-
-
1
9
Нараховано амортизацiї за рiк
34
64
65
1
45
209
10
Залишок на кiнець року11
Первiсна вартiсть
35849
882
483
5
1203
38422
12
Знос
34
495
193
3
231
956
В складi iнших нематерiальних активiв пiдприємство враховує права постiйного користування землею у сумi 27 638 тис. грн. цi нематерiальнi активи визнанi на основi Державних актiв на користування земельними дiлянками та облiковуються за справедливою вартiстю. Зменшення корисностi нематерiальних активiв не здiйснювалася в зв’язку з вiдсутнiстю чинникiв, що призводять до такого зменшення.
Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї
Основнi засоби та змiни в їх складi представленi наступним чином (Таблиця № 8):
Таблиця № 8
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв
Тис. грн.

Показник
Групи основних засобiв
Разом

Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнстру-менти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Залишок на початок року

3
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4472550
38916203
3234554
2249
1483
46627039
4
Знос
3677342
38428862
3156717
1650
72
45264643
5
Надiйшло за рiк
13550
66536
456
75
80617
6
Вибуло за рiк
7
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4945
60061
4588
10
69604
8
Знос
4902
57345
4044
7
66298
9
Нараховано амортизацiї за рiк
12373
44985
5602
81
15
63056
10
Iншi змiни за рiк
11
первiсної (переоцiненої) вартостi
-
-
-
-
-
-
12
зносу
-
-
-
-
-
-
13
Залишок на кiнець року
14
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4481155
38922678
3230470
2266
1483
46638052
15
Знос
3684813
38416502
3158275
1724
87
45261401
Капiтальнi iнвестицiї в сумi 31881 тис. грн. включенi у статтю балансу «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» (рядок 1005), у тому числi вартiсть капiтальних iнвестицiй, що є власнiстю держави 61 тис. грн. (Таблиця № 9)
Таблиця № 9
Перелiк об’єктiв незавершеного будiвництва станом на 31.12.2016 року


Найменування об’єкта, в який здiйснено вкладення
Фактичнi витрати, тис. грн.
Дата введення в експлуатацiю, що планується
1
2
3
4
1
Будiвництво АПК шахти 9/10 та iнших споруд шахти
14538
2017
2
Будiвництво ремонтного центру бульдозерної технiки Грушевського кар’єру
878
2017
3
Винос очисних споруд шахти №3/5
2174
2017-2018
4
Реконструкцiя тимчасової насосної станцiї по поверненню дренажних вод з напiрним трубопроводом
213
2017
5
Iнше незавершене будiвництво
1230
2017-2018
6
Разом: капiтальне будiвництво:
19033
7
Капiтальнi iнвестицiї в придбання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв
12848
2017-2018
Всього по рядку 1005 Балансу станом на 31.12.2016року
31881

Iнвестицiйна нерухомiсть
В рядку 1015 Балансу «Iнвестицiйна нерухомiсть» вiдображена залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi в сумi 107 тис. грн.
До iнвестицiйної нерухомостi пiдприємство вiдносить власнi об’єкти основних засобiв (споруди, розмiщенi на землi), що утримуються з метою отримання орендних платежiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть представлена в балансi пiдприємства станом на 31.12.2016 р. групою «Споруди» балансовою вартiстю 107 тис. грн.
Пiдприємство не має договiрних зобов'язань по придбанню, спорудженню або вдосконаленню iнвестицiйної нерухомостi, її ремонту, технiчному обслуговуванню або впорядкуванню.

Товарно-матерiальнi цiнностi, запаси
Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi № 10
Таблиця № 10
Запаси
Тис. грн.

Найменування показника
Балансова вартiсть на 01.01.2016
Балансова вартiсть на 31.12.2016
1
2
3
4
1
Сировина та матерiали
25000
34351
2
Iншi матерiали
883
1192
3
Паливо
4487
5916
4
Тара та тарнi матерiали
53
46
5
Запаснi частини
36750
26710
6
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
2651
3049
7
Незавершене виробництво
42140
46052
8
Готова продукцiя
59845
26812
9
Товари
37
205
10
Разом
171846
144333
Керiвництво пiдприємства приймає рiшення про списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї виходячи з їх вiкової структури та ознак економiчного, технiчного та фiзичного зносу.

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2016 р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi Пiдприємства рiвна її балансовiй вартостi.
Поточна i довгострокова дебiторська заборгованiсть (тис. грн) враховується в наступних валютах (Таблиця № 11):
Таблиця № 11
Валюта дебiторської заборгованостi
Тис. грн.

Валюта
Станом на 01.01.2016 р.
Станом на 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi (за товари, роботи, послуги)
351622
79762
2
Українськi гривнi (дебiторська заборгованiсть за розрахунками та iнша дебiторська заборгованiсть)
30992
45994
3
Українськi гривнi (поточнi фiнансовi iнвестицiї)
170
170
4
Долари США
83046
-
5
Євро
-
-
6
Iншi валюти
-
-
7
Всього дебiторської заборгованостi
465830
125926
8
Нарахований резерв сумнiвних боргiв
1808
1804
На протязi 2016 року в сумi резерву сумнiвних боргiв вiдбулися наступнi змiни (Таблиця № 12):
Таблиця № 12
Резерв сумнiвних боргiв
Тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Резерв сумнiвних боргiв на 01.01.2016 р.
1808
2
Зменшення резерву за рахунок погашення заборгованостi
-4
3
Нарахований резерв
-
4
Резерв сумнiвних боргiв на 31.12.2016 р.
1804
Аналiз дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 1125) i iншої дебiторської заборгованостi (рядок 1155) по рядкам, представлено нижче:
Таблиця № 13
Термiни дебiторської заборгованостi
Тис. грн.

Показник
На 01.01.2016р.
На 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
Не прострочена i не знецiнена заборгованiсть
2
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
434668
13394
3
Iнша дебiторська заборгованiсть
30992
112362
4
Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть
5
- прострочена менше 90 днiв

6
- прострочена вiд 90 до 360 днiв

7
- прострочена бiльше 360 днiв

8
Всього простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi
-
-
9
Знецiнена дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1064
1064
10
Знецiнена iнша дебiторська заборгованiсть
574
570
11
Всього знецiнена дебiторська заборгованiсть
1638
1634
12
Резерв сумнiвних боргiв
(1638)
(1634)
13
Всього дебiторська заборгованiсть
464022
124122
В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом» зокрема враховується суми по наступних податках.
Таблиця № 14
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом
Тис. грн.

Показник
На 01.01.2016р.
На 31.12.2016р.
1
2
3
4
1
ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню
15 790
28 484
2
Аванс з податку на прибуток
5 030
5 000
3
Аванс плати за надра
3
-
В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами» також вiдображенi перерахованi контрагентам грошовi кошти, використовування яких обмежено в сумi 29319тис. грн. – кошти зарезервованi банком як забезпечення по акредитивах, виданих Пiдприємством.
До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають вiдображенню у складi наведених статей облiку дебiторської заборгованостi (Таблиця № 15 ).
Таблиця № 15
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Тис. грн.

Вид заборгованостi
Сума,
1
2
3
2
Заборгованiсть робiтникiв пiдприємства
3
3
Позика працiвникам пiдприємства
769
4
Дебiторська заборгованiсть фонд соцiального страхування
955
5
Поворотна фiнансова допомога
21119
6
Заборгованiсть бюджету з вiдшкодуванню зарплати мобiлiзованим
537
7
Внесок за участь в торгах
87
8
Заборгованiсть за путiвки в профiлакторiй
324
9
Заборгованiсть за харчування в кредит
50
10
Заборгованiсть за оренду
65
11
Iнша заборгованiсть
10
12
Резерв сумнiвної заборгованостi
(570)
13
Розрахунки з вiдшкодування збиткiв
570
14
Разом
23919

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 16.
Таблиця № 16
Кошти
Тис. грн.

Показник
На 01.01.2016 р.
На 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
Поточнi рахунки
2162
29343
2
Депозитнi рахунки
1964
301
3
Готiвка (каса)
3
4
4
Грошовi кошти в дорозi
-
-
5
Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв
4129
29648
6
В т.ч. грошовi кошти по акредитивах, якi враховуються в складi попереднiх оплат
2000
29319
Основнi курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними (Таблиця № 17):
Таблиця № 17
Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi

Найменування валюти
Курс на дату, грн

На 01.01.2016 р.
На 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
1 долар США
24,000668
27,190858
2
1 євро
26,223129
28,422604
3
1 росiйський рубль
0,32931
0,32931
Рух грошових коштiв
У рядку 3095 вiдображенi такi надходження: повернення гарантованого внеску за участь в аукцiонi в сумi 568 тис. грн; реалiзацiя профкомам путiвок в санаторiй -профiлакторiй в сумi 2 669 тис. грн, повернення гарантованих платежiв в розмiрi 526 тис. грн, вiдсотки по депозитних рахунках в сумi 504 тис. грн., повернення надмiру виданих сум по заробiтнiй платi в розмiрi 85 тис. грн., повернення витрат на вiдрядження 30 тис. грн., повернення позик в касу комбiнату 190 тис. грн., повернення заборгованостi ПрАТ «ПIТ» 88 тис. грн., оплата послуг i матерiалiв населенням в касу 127 тис. грн., iнше 136тис.грн.
У рядку 3190 вiдображено витрачання грошових коштiв в наступних напрямках: перераховано суму алiментiв у розмiрi 5 682 тис. грн, внески профкому 2 510 тис .грн, профкому на оздоровчу i культурно-масову роботу в розмiрi 6 170 тис. грн., оплата за послуги банку в розмiрi 1533 тис. грн., внески до лiкарняної каси в розмiрi 2631тис.грн., перерахування позик працiвникам комбiнату в розмiрi 1798 тис. грн., благодiйний внесок у лiкарняну касу 392 тис. грн., утримання iз заробiтної плати за пiдписку в розмiрi 608тис.грн., оздоровчi суми, перерахованi працiвникам профкому 580 тис. грн, iншi утримання iз заробiтної плати 354 тис. грн., оплата за участь в торгах в розмiрi 643тис.грн., оплата за гарантованими платежами 195 тис. грн., перерахування страховiй групi «ТАС» в розмiрi 391 тис. грн., видача сум на вiдрядження в розмiрi 499 тис. грн., перерахування лiкарняних листiв працiвникам комбiнату в розмiрi 6955 тис. грн., оплата за передплатнi видання 119 тис. грн., збитки вiд продажу валюти 701 тис. грн., повернення зайво виплачених лiкарняних листiв в розмiрi 76 тис. грн, оплата за страхування працiвникiв комбiнату в сумi 80тис.грн, перерахування на корпоративну картку в розмiрi 46 тис. грн, оплата за послуги по iнкасацiї в сумi 404 тис. грн., оплата штрафних санкцiй в сумi 412 тис. грн., виплата сум моральної шкоди, нецiльової благодiйної допомоги та допомоги на поховання в розмiрi 56 тис. грн., компенсацiя вартостi об'єктiв нерухомостi в промисловiй зонi Кузьменко Н.I. в розмiрi 130 тис. грн., оплата заборгованостi за путiвки ТОВ «Парткур» в сумi 85 тис. грн., грошовi кошти перерахованi БК Гiрникiв 28 тис. грн., оплата за оренду магiстрального трубопроводу в сумi 39 тис. грн., iнше.
У рядку3340 вiдображена сума повернення фiнансової допомоги вiд ПАТ «Товкачевський ГЗК» у розмiрi 13 119 тис. грн.
У рядку 3340 вiдображена сума наданої фiнансової допомоги ПАТ «Товкачевський ГЗК» у розмiрi 13 119 тис. грн., та сума наданої фiнансової допомоги ПАТ «ЗФЗ» у розмiрi 21 119 тис. грн.

Продовження тексту приміток

Iншi оборотнi активи
До складу статтi «Iншi оборотнi активи» балансу пiдприємства (рядок 1190) станом на 31.12.2016 р. включенi суми податкового кредиту, не пiдтвердженi податковими накладними у сумi 48тис. грн та податковi зобов’язання за отриманими авансами у сумi 183127 тис. грн. за окремими господарськими операцiями, розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України.
Капiтал
Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Пiдприємства зареєстрований в розмiрi 366 625 тис. грн. i розподiлений на 1466502000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну величини статутного капiталу не приймалося.
Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний капiтал у розмiрi 4 975 тис. грн. Резервний капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами учасникiв.
Непокритий збиток за результатами дiяльностi пiдприємства станом на 31.12.2016 року складає 3842 тис. грн.
До складу iншого додаткового капiталу включено вартiсть майна, яке не пiдлягало приватизацiї. Загальна сума iншого додаткового капiталу на 31.12.2016 року складає 147 тис. грн.
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй склала 1466502000 штук. Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 1466502000 штук.
В звiтному перiодi додаткового випуску акцiй не було.
Позиковi кошти
Пiдприємство не використовувало позикових коштiв. В Таблицi № 18 вiдсутнi даннi про суми позикових коштiв
Таблиця № 18
Позиковi кошти
Тис. грн

Показник
На 01.01.2016
На 31.12.2016
1
2
3
4
1
Довгостроковi позиковi кошти
2
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
3
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
4
Поточнi позиковi кошти
5
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
6
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
7
Всього позиковi кошти
-
-

Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню
Працiвникам з особливо шкiдливими або важкими умовами працi призначаються пенсiї на пiльгових умовах – пiльговi пенсiї. Пiльгова пенсiя носить характер плану з встановленими виплатами.
Крiм обов’язкового фiнансування пiльгових державним пенсiй, Пiдприємство добровiльно надає своїм робiтникам соцiальнi пiльги при звiльненi на пенсiю згiдно Колективного договору. Пiдприємство самостiйно розрахувало суму виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi.
Для визначення вартостi зобов'язання по виплатах винагород пiсля закiнчення трудової дiяльностi застосовується такi припущення:
1. Для визначення суми зобов'язання використовуються суми фактичних даних по виплатах пiльгових пенсiй i винагород за довголiтню працю станом на 31 грудня 2016 року, встановивши ставку дисконтування на рiвнi 12%.
2. Для визначення кiлькостi працiвникiв, якi мають право на отримання пенсiй та винагород, приймається коефiцiєнт 1, тобто вважається, що кiлькiсть працiвникiв, якi отримали право на виплату пенсiй i винагород умовно рiвно кiлькостi працiвникiв, якi втратили це право.
3. Для розрахунку зобов'язань на виплату пiльгових пенсiй за списком № 1 та списком № 2, використовується список працiвникiв комбiнату, якi вийшли на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, щодо яких комбiнат несе вiдповiдальнiсть за вiдшкодування пiльгових пенсiй згiдно з повiдомленнями Пенсiйного фонду на звiтну дату, та працiвникам, щодо яких комбiнат має зобов'язання по вiдшкодуванню пiльгових пенсiй в майбутньому.
4. Розрахунок зобов’язань по вiдшкодування пiльгових пенсiй в майбутньому пiдприємством проведений на пiдставi середньої заробiтної, працiвникiв якi будуть мати право на пiльгову пенсiю по списку № 1 та по списку № 2 станом на 31.12.2016 року, до якої були застосованi корегуючi коефiцiєнти. До заробiтної плати працiвникiв по списку № 1 застосований коефiцiєнт 0,4, до заробiтної плати працiвникiв по списку № 2 застосований коефiцiєнт 0,35.
5. Спiвробiтники, якi мають стаж роботи на обох списках, врахованi в розрахунку один раз.
Сума довгострокових зобов’язань з пенсiйного забезпечення складає 202 366 тис. грн., поточнi зобов’язання складають суму 33 600 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах (Таблиця №19):
Таблиця № 19
Кредиторська заборгованiсть по валютах
Тис. грн.

Показник
На 01.01.2016
На 31.12.2016
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
79531
1283436
1.1
Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги
43593
152753
1.2
Iнша кредиторська заборгованiсть
35938
1130683
2
Долари США
590425
646
3
Євро

4
Росiйськi рублi

5
Всього зобов’язань
669956
1284082
Станом на 31.12.2016р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Пiдприємства приблизно рiвна її балансовiй вартостi.
В рядку 1690 балансу пiдприємства «Iншi поточнi зобов’язання» вiдображенi зобов’язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей кредиторської заборгованостi (Таблиця № 20).


Таблиця № 20
Iншi поточнi зобов’язання на 31.12.2016 р.
тис. грн.

Зобов’язання
На 01.01.2016
На 31.12.2016
1
2
3
4
1
Податковий кредит з ПДВ
811
4131
2
Заборгованiсть iншим кредиторам
12989
13292
3
Заборгованiсть пiдзвiтних осiб
1
2
4
Разом
13801
17425
Реалiзацiя (продаж)
Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в Таблицi № 21
Таблиця № 21
Обсяги реалiзацiї продукцiї
Тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Реалiзацiя готової продукцiї (руда марганцева)
673 018
2
Реалiзацiя товарiв
-
3
Iнша реалiзацiя:
6526
4
у т.ч. реалiзацiя путiвок до санаторiю-профiлакторiю
2 494
5
Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку
679 544
6
Реалiзацiя готової продукцiї
2 618
7
Реалiзацiя товарiв
589 788
8
Всього реалiзацiя на експорт
592 406
9
Всього доходiв вiд реалiзацiї
1 271 950
Витрати за видами
Склад основних операцiйних витрат Пiдприємства наведено в Таблицi № 22
Таблиця № 22
Операцiйнi витрати
Тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Сировина для власного виробництва
104 389
2
Газ, Електроенергiя i паливо
199 644
3
Вартiсть послуг з переробки давальницької сировини
4
Амортизацiя основних засобiв
61 074
5
Заробiтна плата працiвникiв, включаючи податки на заробiтну плату
319 237
6
Транспортнi витрати
16 648
7
Iншi матерiали
7 431
10
Придбання iнших послуг
15 891
11
Податки, мито, екологiчний податок
34 629
12
Ремонт i техобслуговування
12 823
13
Страхування фiнансових ризикiв i майна
74
14
Змiна в залишках готової продукцiї i незавершеного виробництва
-29 121
15
Собiвартiсть реалiзованої валюти
1 120
16
Курсовi рiзницi
784
17
Утримання соцкультпобуту
7 444
15
Iншi витрати соцiального характеру
4 894
16
Нарахований резерв на виплату пiльгових пенсiй
26454
17
Всього операцiйних витрат
783415
Наведенi витрати разом з фiнансовими витратами та iншими витратами включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця № 23

Таблиця № 23
Категорiї витрат
Тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї,товарiв,послуг
1831892
2
Адмiнiстративнi витрати
108468
3
Витрати на збут
30845
4
Iншi операцiйнi витрати
122322
5
Фiнансовi витрати
1671
6
Iншi витрати
4416
7
Всього витрат
2099614
Розкриття iнформацiї про доходи та витрати
За 2016 рiк iншi операцiйнi доходи та витрати складали (Таблиця № 24):
Таблиця № 24
Iншi операцiйнi доходи
тис. грн.№
Показник
2016 рiк
1
2
3
2
Доходи вiд реалiзацiї послуг
3704
3
Собiвартiсть реалiзованих послуг
(2709)
4
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв
15095
5
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв
(3613)
6
Дохiд вiд здачi необоротних активiв в оренду
1852
7
Штрафи, пенi, неустойки одержанi
1496
8
Непогашена кредиторська заборгованiсть
1029
9
Iншi доходи операцiйної дiяльностi
146038
10
Дохiд вiд курсових рiзниць
8897
11
Курсова рiзниця (витрати)
(784)
12
Всього iнших операцiйних доходiв
171005
Iншi операцiйнi доходи та витрати
Склад iнших доходiв операцiйної дiяльностi наведено в Таблицi № 25
Таблиця №25
Iншi доходи операцiйної дiяльностi
тис. грн.№
Показник
Сума
1
2
3
1
Оприбуткування матерiалiв
1 874
2
Вiдшкодування збиткiв пiдприємству
26
3
% на залишки коштiв на розрахункових рахунках
680
4
Дохiд вiд вiдшкодування комунальних витрат
15
5
Дохiд вiд проживання в гуртожитку
81
6
Дохiд, отриманий за невиконання контрагентами умов банкiвських гарантiй
78
7
Пенсiйне забезпечення
143234
8
Iнше
50
9
Всього iнших операцiйних доходiв
146038
Склад iнших операцiйних та iнших витрат наведено в Таблицi № 26
Таблиця №26
Iншi операцiйнi витрати
Тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв
589789
2
Собiвартiсть реалiзованих товарiв
(1278791)
3
Доходи вiд реалiзацiї валют
151
4
Собiвартiсть реалiзованої валюти
(852)
5
Нестачi вiд псування цiнностей
(91)
6
Штрафи, пенi, неустойки
(38)
7
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
(61026)
8
Простої пiдприємства
(55918)
9
Безнадiйна заборгованiсть
-
10
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї цеху харчування
2073
11
Собiвартiсть продукцiї цеху харчування
(2129)
12
Всього iнших операцiйних витрат
(806832)
Розшифрування iнших витрат операцiйної дiяльностi наведена нижче
Таблиця № 27
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
Тис. грн.

Показник
2016 рiк, тис. грн
1
2
3
1
Культмасова робота
2542
2
Утримання об’єктiв соцкультпобуту
7444
3
Вислуга рокiв, оздоровчi та iншi виплати робiтникам
16138
4
Амортизацiя об'єктiв соцiального характеру
26
5
Благодiйна допомога
1255
6
Iншi витрати (виплати за рiшенням суду,витрати, не пов’язаннi з господарською дiяльнiстю, органiзацiя заходiв, не пов’язаних з господарською дiяльнiстю)
7167
7
Нарахування пiльгових пенсiй
26454
8
Всього iнших операцiйних витрат
61026

Iншi доходи та витрати
За 2016 рiк iншi доходи та витрати складали (Таблиця № 28):
Таблиця № 28
Склад iнших доходiв
Тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Дохiд вiд вибуття основних засобiв
1345
2
Дохiд вiд безоплатно одержаних активiв
1
3
Дохiд вiд неоперацiйних курсових рiзниць (згорнуто)
521
4
Неоперацiйнi курсовi рiзницi
(42)
5
Всього
1825
Iншi витрати складаються з витрат, наведених в таблицi № 29
Таблиця № 29
Склад iнших витрат
Тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Списання необоротних активiв
(4374)
4
Всього
4374
Склад фiнансових витрат наведено в Таблицi № 30
Таблиця № 30
Фiнансовi витрати
Тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Вiдсотковi витрати по банкiвських та iнших позикових коштах
0
2
Вiдсотковi витрати при дисконтуваннi суми резерву на вiдновлення порушених земель
1671
3
Всього фiнансових витрат
1671

Податок на прибуток
Витрати по податку на прибуток складаються з наступного (Таблиця № 31):
Таблиця № 31
Витрати по податку на прибуток
Тис. грн.

Показник
2015 р.
2016 р.
1
2
3
4
2
-
3
Вiдстроченi податки
6641
115947
4
Дохiд (витрати) з податку на прибуток
6641
115947
Вiдмiнностi мiж МСФЗ та податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань з метою складання фiнансової звiтностi та базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче подано податковий ефект змiни тимчасових рiзниць:
Таблиця № 32
Податковий ефект змiн тимчасових рiзниць
Тис. грн.

Показник
Станом на 31.12.2016 р.
Рiзницi, визнанi в звiтi про фiнансовi результати
Станом на 01.01.2016 р.
1
2
3
4
5
1
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування:
2
Ставка податку
18%
18%
3
Залишкова вартiсть основних засобiв
942723
-31139
973862
4
Аванси виданi

5
Всього тимчасових рiзниць, сума рядкiв: 3-4
942723
-31139
973862
6
Всього вiдстроченого податкового зобов'язання ряд.5*ряд 2
169690
-5605
175295
7
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування
8
Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню
235966
-143134
379100
11
Резерв на вiдновлення земель
17982
1603
16379
12
Перенесення податкових збиткiв
821334
754539
66795
13
Всього тимчасових рiзниць, сума рядкiв: 9-14
1075282
613008
462274
14
Всього вiдстроченого податкового активу, ряд.13*ряд 2
193551
110341
83209
Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання
-92 806
92 806
15
Визнаний вiдстрочений податковий актив
23 861
23 861

Iнформацiя за сегментами
Прiоритетними звiтними сегментами визнанi господарчi сегменти – виробництво руди марганцеворудної збагаченої зi зниженим вмiстом фосфору; оптова торгiвля металами та металевими рудами. Сума доходу цих сегментiв пiдприємства вiд реалiзацiї продукцiї зовнiшнiм покупцям за звiтний рiк складає 1265425тис. грн. чи 99,49 % сукупного виторгу вiд реалiзацiї продукцiї зовнiшнiм покупцям всiх сегментiв.
Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi № 33
Таблиця № 33
Господарськi сегменти
Тис. грн.

Показник за 2016 рiк
Виробництво
марганцевої руди
Оптова торгiвля товарами
Нерозподiленi статтi
Всього
1
2
3
4
5
6
1
Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям
675636
589789
6535
1271960
2
Iншi операцiйнi доходи
15095
9047
150415
174557
3
Iншi доходи
1345
х
522
1867
4
Дохiд з податку на прибуток
х
х
115947
115947
5
Дохiд вiд участi в капiталi
х
х
х
х
6
Всього доходiв
692076
598836
273419
1564331
7
Собiвартiсть реалiзацiї
534700
1278791
18401
1831892
8
Адмiнiстративнi витрати
86773
120
21575
108468
9
Витрати на збут
16969
13876
х
30845
10
Iншi операцiйнi витрати
31258
852
90212
122322
11
Iншi витрати
4374
42
х
4416
12
Фiнансовi витрати
х
х
1671
1671
13
Всього витрат
674074
1293681
131859
2099614
14
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства
18002
-694845
141560
-535283
15
Активи пiдприємства
1864513
9
57403
1921925
16
Зобов’язання пiдприємства
1238385
111534
204089
1554008
17
Капiтальнi iнвестицiї
31881
х
х
31881
18
Амортизацiя необоротних активiв
52492
х
76
52568
Iнформацiю про доходи отриманi вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн (окрiм нерозподiлених статей) наведено в Таблицi № 34
Таблиця № 34
Доходи отриманi вiд зовнiшнiх клiєнтiв
Тис. грн.

Назва країни
Сума
1
2
3
1
Україна
673 028
2
Росiя
3
США
2 618
4
Польща
5
Вест Iндiя
589 789
6
Всього доходiв
1 265 435
Операцiї з пов’язаними сторонами
У данiй фiнансовiй звiтностi пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного контролю.
Пов’язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж непов’язаними сторонами
Пов'язанi сторони включають:
акцiонерiв;
ключовий керуючий персонал i близьких членiв їх сiмей;
компанiї, що перебувають пiд контролем або якi вiдчувають iстотний вплив акцiонерiв.
Операцiї з ключовим керуючим персоналом
Ключовий керуючий персонал представлений спiвробiтниками Товариства, що володiють повноваженнями i зобов'язаннями у зв'язку з плануванням, керiвництвом i контролем над дiяльнiстю пiдприємства, здiйснюваними прямо або побiчно.
Винагорода основному керiвництву включена в склад адмiнiстративних витрат в звiтi про сукупний прибуток.
Угоди з iншими пiдприємствами, що знаходяться пiд загальним контролем
Таблиця № 35
Взаємовiдносини з пов’язаними сторонами

Найменування пов’язаної сторони
Опис характеру взаємовiдносин
Обсяг операцiй тис. грн.
Примiтки
1
2
3
4
5
1
ТРК МГОК-TV
Виконання робiт по вiдеотрансляцii
120,0
2
ТРК МГОК-TV
Орендна плата
9,0
3
ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК»
-
0
Операцiї не проводились
4. Умовнi та iншi зобов'язання i операцiйнi ризики
Зобов'язання за контрактами
Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не мало потенцiйних зобов’язань за контрактами.
Податкова система
У груднi 2010 року В Українi був прийнятий податковий кодекс, який почав дiяти з сiчня 2011 року, а в частинi податку на прибуток пiдприємств – з квiтня 2011 року. Новий податковий кодекс передбачає, крiм iншого, також i зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. Для розрахунку податку на прибуток застосувались, та будуть застосовуватися наступнi ставки податку на прибуток:
до 1 квiтня 2011 року – 25 %;
з 1 квiтня 2011 року до 31 грудня 2011 року – 23 %;
з сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року – 21 %;
з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року – 19 %;
з 1 сiчня 2014 року – 18 %;
з 1 сiчня 2015 року – 18 %;
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства що базувалось на iнформацiї, яка була у його розпорядженнi на момент складання даної фiнансової звiтностi.
При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань Товариство використовувала ставки податку, якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод сторнування тимчасових рiзниць, що привели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань.

Продовження тексту приміток

Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй комбiнату.
Станом на 31.12.2016 р. Товариство не оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових справах в яких являється вiдповiдачем.
Активи, переданi в заставу та активи, використання яких обмежено
Пiдприємство в 2016 роцi передало в заставу як забезпечення залучених коштiв майно (обладнання, основнi засоби). Заставна вартiсть майна на 31.12.2016 р. складає 2338338 тис. грн.
Полiтика управлiння ризиками
Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками на Пiдприємствi здiйснюється щодо фiнансових ризикiв, а також операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками – визначити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними i юридичними ризиками повинне забезпечити належне функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направленої на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Пiдприємство зазнає фiнансовi збитки, оскiльки деякi контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Пiдприємство пiддається кредитному ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю (перш за все, вiдносно непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї i iншi фiнансовi iнструменти.
Пiдприємство структурує рiвнi кредитного ризику, якому воно пiддається, шляхом встановлення лiмiтiв суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентiв. Лiмiти рiвня кредитного ризику затверджуються керiвництвом. Цi ризики регулярно контролюються i переглядаються щорiчно або частiше.
Аналiз i монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється окремо по кожному конкретному клiєнту. Кредитнi оцiнки проводяться вiдносно всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад встановлений лiмiт.
Керiвництво Пiдприємства аналiзує термiни виникнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i контролює простроченi суми. У зв'язку з цим керiвництво вважає за необхiдне розкривати в цiй фiнансовiй iнформацiї iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про кредитний ризик.
Пiдприємство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою.
На думку керiвництва Пiдприємства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.
Валютний ризик
Пiдприємство працює з мiжнародними покупцями i постачальниками i тому пiддається валютному ризику, пов'язаному з рiзними валютами, в яких здiйснюються операцiї (головним чином, в доларах США та євро). Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки залишки по монетарних статтях, виражених в iноземнiй валютi, i коректує перерахунок цих залишкiв на звiтну дату за умови 10-процентної змiни курсiв валют. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи i зобов'язання деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд гривнi.
В представленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют за станом на кiнець та початок звiтного перiоду:
Таблиця № 37
Концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв
Тис. грн.

Валюта
На 31.12.2016 р.
На 01.01.2016 р.

Монетар-нi активи
Монетарнi зобов’язан-ня
Разом вплив
Монетар-нi активи
Монет-арнi зобо-в’язання
Разом вплив
1
2
3
4
5

1
Долар США
-
(646)
(646)
83046
(590 425)
(507379)
2
Євро
-
-
-
-
-
-
3
Росiйськi рублi
-
-
-
-
-
-
4
Всього
-
(646)
(646)
83046
(590 425)
(507379)
Внаслiдок вказаного вище ризику за станом на 31 грудня 2016 року, якби курс валют по вiдношенню до гривнi вирiс/знизився на 10% при незмiнностi iнших чинникiв, чистий збиток за 2016 рiк був би на 646 тис. грн. бiльше (у разi росту/зниження курсу валют на 10% на 01.01.2016 р. - чистий збиток за 2015 рiк - на 463 968 тис. грн. бiльше).
Довiдка про фiнансовий стан
На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства (Таблиця № 38):
Таблиця № 38
Показники фiнансового, майнового стану та рентабельностi пiдприємства
Показники
Формула розрахунку показника фiнансового стану
Орiєнтовне позитивне значення показника
Станом на 01.01.2016
Станом на 31.12.2016
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може погасити зараз наявними коштами
ф. 1 ряд. 1165
> 0 збiльшення 0,25 - 0,5
0.003
0,0002
------------------


ф. 1 ряд. 1695

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
ф. 1 ряд. 1195
> 1
0.87
0,34
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може сплатити, якщо для цього використає всi оборотнi активи
-----------------
1,0 - 2,0

ф. 1 ряд. 1695
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї)
ф. 1 ряд. 1495
> 0,5
0.43
0,19
Показує, в якiй мiрi пiдприємство не залежить вiд своїх кредиторiв
-----------------


ф. 1 ряд. 1900

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
ф. 1 (ряд. 1595 + ряд. 1695)
< 1
1.3
4.22
Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв.
-----------------
0,5 - 1,0

ф. 1 ряд. 1495

Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства
ф. 2 ряд. 2350 або ряд. 2355
> 0
(0.0003)
(0.2677)
----------------
Збiльшення

ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2


Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої поточнi зобов’язання за рахунок високолiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi може миттєво погасити незначну частину своєї короткострокової заборгованостi.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов’язань Товариство має 0,34 гривнi поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi Товариство не зможе одночасно розрахуватися бiльш нiж з половиною вiд усiх своїх короткострокових боргiв за рахунок своїх оборотних засобiв.
Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариство збiльшує залежнiсть вiд кредиторських зобов’язань.
Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Товариству майже не потрiбно залучення позикових коштiв для фiнансування своєї дiяльностi..
Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв Товариства Тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку (збитку) заробила кожна гривня активiв пiдприємства. Значення цього показника свiдчить про те, що на кiнець року Товариство з однiєї гривнi активiв одержувало 0,267 гривнi збитку.

Управлiння капiталом
Метою Пiдприємства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Пiдприємства як безперервно дiючого об’єкта, для того щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам.
Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств:
- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї пiдприємства повинен складати не менше 1 250 мiнiмальної заробiтної платнi;
- якщо вартiсть чистих активiв Пiдприємства за станом на кiнець другого або кожного наступного фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Пiдприємство зобов'язано зменшити свiй акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi змiни в її Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає менше мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу, Пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї.
Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна пiдприємства i його зобов’язаннями вiдповiдно до рекомендацiй ДКЦПФР та Мiнiстерства фiнансiв України й складає станом на 31.12.2016 року 367 917 тис. грн. (на 01.01.2016 року 903 208 тис. грн.).
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi пiдприємства. Пiдприємство має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.
Товариство планує почати застосування нового стандарту з дати вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями».
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ для визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при цьому допускається застосування до цiєї дати. Товариство планує використовувати варiант повного застосування нового стандарту з дати вступу в силу.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством».
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого пiдприємства або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, однак органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї».
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» є частиною iнiцiативи Ради по МСФО в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв».
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнана в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй».
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда».
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операцiйна оренда - стимули» i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдбивали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (Оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (Зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (Актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї (наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в як коригування активу в формi права користування. Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.

Подiї пiсля звiтної дати
Факти господарської дiяльностi, якi вплинули чи можуть вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв чи результати дiяльностi пiдприємства, й мали мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi за звiтний рiк вiдсутнi.
Затвердження фiнансової звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть узгоджена Правлiнням ПАТ «Марганецький ГЗК» 04 квiтня 2017 року та пiдлягає затвердженню загальними зборами акцiонерiв.

Керiвник Зiльберман О.Ю.

Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.