Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Зiльберман Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.06.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
53400, мiсто Марганець, вулиця Радянськаi, будинок № 62
4. Код за ЄДРПОУ
00190911
5. Міжміський код та телефон, факс
05665 60007 -
6. Електронна поштова адреса
action1@mgok.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 119 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 27.06.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.mgok.dp.ua/ в мережі Інтернет 27.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.06.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Гриценко Володимир Павлович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" 22 червня 2017 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року)з метою обрання нового складу Наглядової ради, було припинено повноваження Голови Наглядової ради Гриценко Володимира Павловича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Радченко Михайло Юрiйович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було припинено повноваження члена Наглядової ради Радченко Михайла Юрiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Ковтун Максим Вiкторович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради було припинено повноваження члена Наглядової ради Ковтуна Максима Вiкторовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Вiкторовський Сергiй Миколайович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було припинено повноваження члена Наглядової ради Вiкторовського Сергiя Миколайовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Долматов Артем Анатолiйович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було припинено повноваження члена Наглядової ради Долматова Артема Анатолiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Борисенко Iван Iванович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було припинено повноваження члена Наглядової ради Борисенко Iвана Iвановича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 обрано Член Наглядової ради Гриценко Володимир Павлович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Гриценко Володимира Павловича.
Гриценко Володимир Павлович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
22.06.2017 обрано Член Наглядової ради Радченко Михайло Юрiйович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Радченко Михайла Юрiйовича.
Радченко Михайло Юрiйович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
22.06.2017 обрано Член Наглядової ради Вiкторовський Сергiй Миколайович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Вiкторовського Сергiя Миколайовича.
Вiкторовський Сергiй Миколайович є представником акцiонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
22.06.2017 обрано Член Наглядової ради Ковтун Максим Вiкторович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Ковтуна Максима Вiкторовича .
Ковтун Максим Вiкторович є представником акцiонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
22.06.2017 обрано Член Наглядової ради Горбунов Iполит Олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Горбунова Iполита Олександровича.
Горбунов Iполит Олександрович є представником акцiонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД), згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
22.06.2017 обрано Член Наглядової ради Бочаров Євген Євгенович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Бочарова Євгена Євгеновича.
Бочаров Євген Євгенович є представником акцiонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД), згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
22.06.2017 обрано Член Наглядової ради Троян Михайло Михайлович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Троян Михайла Михайловича.
Троян Михайло Михайлович є представником акцiонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД),згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
22.06.2017 обрано Член Наглядової ради Юрченко Iгор Петрович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Юрченко Iгора Петровича.
Юрченко Iгор Петрович є представником акцiонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
22.06.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Єршов Олександр Олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Єршова Олександра Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяна Василiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяни Василiвни. Згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Пустовий Олександр Сергiйович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Пустового Олександро Сергiйовичо. Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Єршов Олександр Олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Єршова Олександра Олександровича.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
22.06.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяна Василiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяну Василiвну.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком до переобрання, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
22.06.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Шишкiн Андрiй Валерiйович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Шишкiна Андрiя Валерiйовича.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
22.06.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Капука Андрiй Вiкторович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Капука Андрiя Вiкторовича
Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
22.06.2017 припинено повноваження Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович АЕ 631805
25.07.1997 Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження Голови Правлiння Зiльбермана Олександра Юрiйовича ( паспорт серiя АЕ № 631805 вiд 25.07.1997 р. виданий Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 припинено повноваження Член Правлiння Заєць Валерiй Григорович АЕ 346300
24.06.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Зайця Валерiя Григоровича (паспорт серiя АЕ № 346300 вiд 24.06.1996 р. виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 припинено повноваження Член Правлiння Добренкова Лiдiя Григорiвна АО 165225
28.11.2013 Марганецьким МС ГУДМС України в Днiпропетровськiй обл
0.0002
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Добренкової Лiдiї Григорiвни (паспорт серiя АО № 165225 вiд 28.11.2013 р. виданий Марганецьким МС ГУДМС України в Днiпропетровськiй обл). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 припинено повноваження Член Правлiння Палямар Андрiй Федорович АК 098385
19.03.1998 Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Палямара Андрiя Федоровича (паспорт серiя АК № 098385 вiд 19.03.1998 р. виданий Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 припинено повноваження Член Правлiння Боднар Володимир Iванович АЕ 609683
24.06.1997 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Боднара Володимира Iвановича ( паспорт серiя АЕ № 609683 вiд 24.06.1997 р. виданий Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл) . Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
22.06.2017 обрано Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович АЕ 631805
25.07.1997 Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано Головою Правлiння Зiльбермана Олександра Юрiйовича ( паспорт серiя АЕ № 631805 вiд 25.07.1997 р. виданий Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Генеральний директор ЗАТ "СМЗ", Голова Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
22.06.2017 обрано Член Правлiння Заєць Валерiй Григорович АЕ 346300
24.06.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Зайця Валерiя Григоровича (паспорт серiя АЕ № 346300 вiд 24.06.1996 р. виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник шахти №3/5 ПАТ "Марганецький ГЗК", член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правлiння з виробництва ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
22.06.2017 обрано Член Правлiння Добренкова Лiдiя Григорiвна АО 165225
28.11.2013 Марганецьким МС ГУДМС України в Днiпропетровськiй обл
0.0002
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Добренкову Лiдiю Григорiвну (паспорт серiя АО № 165225 вiд 28.11.2013 р. виданий Марганецьким МС ГУДМС України в Днiпропетровськiй обл). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Головний бухгалтер ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".

22.06.2017 обрано Член Правлiння Палямар Андрiй Федорович АК 098385
19.03.1998 Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Палямара Андрiя Федоровича (паспорт серiя АК № 098385 вiд 19.03.1998 р. виданий Марганецьким МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правлiння з управлiнню персоналом ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
22.06.2017 обрано Член Правлiння Боднар Володимир Iванович АЕ 609683
24.06.1997 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Боднара Володимира Iвановича ( паспорт серiя АЕ № 609683 вiд 24.06.1997 р. виданий Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл).
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Директор департаменту ПАТ КБ "ПриватБанк", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв ПАТ "Марганецький ГЗК"