Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Зiльберман Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, будинок 62
4. Код за ЄДРПОУ
00190911
5. Міжміський код та телефон, факс
05665 60007 ---
6. Електронна поштова адреса
action1@mgok.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 55 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 21.03.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mgok.dp.ua в мережі Інтернет 21.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 16.03.2018 435000 2716635 16.012
Зміст інформації:
16 березня 2018 року Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення договору генерального пiдряду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “МАКСIПРОМ ГРУП” на будiвництво цеху з переробки шламiв марганцевої руди. Предмет правочину - згiдно з п.1.1. Договору: Генпiдрядник зобов'язується на свiй ризик виконати увесь комплекс робiт iз Будiвництва цеху з переробки шламiв марганцевої руди, а також зобов'язується передати виконанi роботи (результат виконаних робiт) та здати Об'єкт Замовнику у встановлений цим Договором термiн (строк) та взяти участь в роботi по введенню Об'єкта в експлуатацiю. Орiєнтовна вартiсть робiт за Договором становить 435 000 000 грн (чотириста тридцять п’ять мiльйонiв гривень), що перевищує 10%, але не перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. Вартiсть активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк становить 2 716 635 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства за 2017рiк становить 16.012%.