Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Зiльберман Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00190911
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , ---, 53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, будинок № 62
5. Міжміський код, телефон та факс
05665 60007 05665 60007
6. Електронна поштова адреса
action1@mgok.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81   27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://mgok.dp.ua/ в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Перелiк вiдсутньої iнформацiї та причини їх вiдсутностi:
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб: протягом звiтного року емiтент не приймав участi щодо створення юридичних осiб.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: на пiдприємствi не створена посада корпоративного секретаря.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство: рейтингову оцiнку не проводили.
10.Iнформацiя про дивiденди: дивiденди за звiтний перiод не нараховувались i не виплачувались.
12 (2).Iнформацiя про облiгацiї емiтента: процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускались.
12 (3).Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом: iншi цiннi папери не випускались.
12 (4).Iнформацiя про похiднi цiннi папери: похiднi цiннi папери не випускались.
12 (5).Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду: викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувався).
14(6). Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались.
14(7). Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймались.
14(8). Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть: рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть не приймались.
15.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв: борговi цiннi папери не випускались.
18-27. Данi роздiли не розкриваються через вiдсутнiсть у товариства iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть: на пiдприємствi розкривається рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо): борговi цiннi папери не випускались.
33.Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва): не розкривається через вiдсутнiсть у товариства випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 747289
3. Дата проведення державної реєстрації
12.01.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
366625500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4126
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
07.29 Добування руд iнших кольорових металлiв
46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства
---
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
2) МФО банку
305749
3) поточний рахунок
2600831232201
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
5) МФО банку
305749
6) поточний рахунок
2600831232201

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Лiцензiя на надання освiтнiх послуг АЕ № 636923 28.05.2015 Мiнiстерство освiти i науки 28.05.2020
Опис Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2020 р.
 
Лiцензiя на придбання, зберiгання, використання прекурсорiв проток. лiценз.ком. 12.01.2017 Держслужба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками 12.01.2022
Опис Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2022 р.
 
Лiцензiя на проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення… АГ №595152 08.07.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
 
Лiцензiя на медичну практику АГ №601694 05.05.2011 Мiнiстерство охорони здоровя України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
 
Спецiальний дозвiл на користування надрами №610 13.08.1996 Державна служба геологiї та надр України 13.08.2036
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2036 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки №228.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки №227.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки №229.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки №229.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки №230.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки №231.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки №232.13.15 23.04.2013 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки №470.13.30 13.05.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 13.05.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
 
Дозвiл на виконання випробування машин, механiзмiв №961.14.30 06.10.2014 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 05.10.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на виконання вибухових робiт №996.14.30 13.10.2014 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 12.10.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на виконання налагодження машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки №637.14.15 13.11.2014 Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України 12.11.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
Дозвiл на виконання випробувань неруйнiвним контролем №1109.14.30 24.11.2014 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 23.11.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
 
дозвiл в порядку мовчазної згоди на виконання робiт пiдвищеної небезпеки: огляд, випробування пiдiймальх машин Лист 9783/1/12-ДП-16 17.09.2016 Державна служба України з питань працi 17.09.2021
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2021 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв №1680.16.12 26.12.2016 оловне управлiння Держпрацi у Днiпропетровськiй областi 25.12.2021
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2021 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв №1681.16.12 26.12.2016 Головне управлiння Держпрацi у Днiпропетровськiй областi 25.12.2021
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2021 р.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Державного майна України Регiональне вiддiлення по Днiпропетровськiй обл. 13467337 49000Україна мiсто Днiпро вулиця Центральна, 6 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
--- 0
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiльберман Олександр Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
27.08.2010 р.-06.08.2012 р. - Генеральний директор ЗАТ "СМЗ" Красноярський край.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
27.08.2010 р.-06.08.2012 р. - Генеральний директор ЗАТ "СМЗ" Красноярський край.
07.08.2013 р. Засiданням Наглядової ради Товариства (Протокол Засiдання Наглядової ради Товариства вiд 06.08.2013 р.) обраний Виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження Голови Правлiння Зiльбермана Олександра Юрiйовича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано Головою Правлiння Зiльбермана Олександра Юрiйовича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту.
Пiсля закiнчення тритрiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Добренкова Лiдiя Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Марганецький ГЗК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 01.11.1995 р. головний бухгалтер ПАТ "Марганецький ГЗК" i по теперiшнiй час.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнено з посади Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначена на посаду Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Добренкової Лiдiї Григорiвни. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Добренкову Лiдiю Григорiвну. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Головний бухгалтер ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Пiсля закiнчення тритрiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заєць Валерiй Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
04.05.2010 р.-01.11.2013 р. начальник шахти №3/5 ПАТ "Марганецький ГЗК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
04.05.2010 р.-01.11.2013 р. начальник шахти №3/5 ПАТ "Марганецький ГЗК"
02.11.2013 р -Заступник Голови Правлiння з виробництва
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Зайця Валерiя Григоровича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Зайця Валерiя Григоровича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник шахти №3/5 ПАТ "Марганецький ГЗК", член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правлiння з виробництва ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Пiсля закiнчення тритрiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Палямар Андрiй Федорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу працi та заробiтної платнi аппарату управлiння ВАТ "Марганецький ГЗК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 29.12.2007 р. Заступник Голови правлiння з управлiння персоналом.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Палямара Андрiя Федоровича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Палямара Андрiя Федоровича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правлiння з управлiнню персоналом ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Пiсля закiнчення тритрiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боднар Володимир Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
29.07.2008 р.-01.11.2013 р. Директор департаменту бюджетування гiрничодубувних та загальнобудiвельних пiдприємств ЗАТ КБ "ПриватБанк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
29.07.2008 р.-01.11.2013 р. Директор департаменту бюджетування гiрничодубувних та загальнобудiвельних пiдприємств ЗАТ КБ "ПриватБанк"
З 04.11.2013 р. Заступник Голови правлiння з економiки та фiнансiв ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2013 вiд 12.12.2013 р.) звiльнений з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Боднара Володимира Iвановича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Боднара Володимира Iвановича.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Директор департаменту ПАТ КБ "ПриватБанк", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв ПАТ "Марганецький ГЗК"
Пiсля закiнчення тритрiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриценко Володимир Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, спецiалiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року)з метою обрання нового складу Наглядової ради, було припинено повноваження Голови Наглядової ради Гриценко Володимира Павловича.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Гриценко Володимира Павловича.
Гриценко Володимир Павлович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради вiд 21 серпня 2017 року) було обрано Головою Наглядової ради пана Гриценка Володимира Павловича.
Гриценко Володимир Павлович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радченко Михайло Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний Банк, Спецiалiст з обслуговування VIP-клiєнтiв УЦР IБ ГО
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було припинено повноваження члена Наглядової ради Радченко Михайла Юрiйовича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Радченко Михайла Юрiйовича.
Радченко Михайло Юрiйович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Наглядової ради ПАТ «ФIРМА «ЛЬВIВ-ПЕТРОЛЬ»
Україна, м. Львiв, вул. Листопадового Чину, 8.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковтун Максим Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, головний експерт, заступник директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2012 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного експерта, заступника директора.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради було припинено повноваження члена Наглядової ради Ковтуна Максима Вiкторовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Ковтуна Максима Вiкторовича .
Ковтун Максим Вiкторович є представником акцiонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Голова Наглядової ради ПрАТ «АВIАС ПЛЮС», Україна, мiсто Днiпропетровськ, вулиця Миронова, 30, офiс 70
Член Наглядової ради ПАТ «ЕНЕРГОГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ» Україна, 51914, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Днiпробудiвська, буд.16.
Член Наглядової ради ПАТ «ТК «ТЕТ», 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд.23.
Член Наглядової ради ПрАТ "ДНIПРОСПЕЦЬСТАЛЬ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiкторовський Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя", начальник змiни вiддiлу особої охорони. Начальник юридичного вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду начальника юридичного вiддiлу
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було припинено повноваження члена Наглядової ради Вiкторовського Сергiя Миколайовича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Вiкторовського Сергiя Миколайовича.
Вiкторовський Сергiй Миколайович є представником акцiонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Голова Наглядової ради ПРАТ «ТОВКАЧIВСЬКИЙ ГЗК»
Україна, 11114, Житомирська область, Овруцький район, смт. Першотравневе, вул. Залiзнична, 9.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горбунов Iполит Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
5) освіта**
н/д
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiю не надав.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Горбунова Iполита Олександровича.
Горбунов Iполит Олександрович є представником акцiонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Iнформацiя про iншу роботу: не надав
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бочаров Євген Євгенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
5) освіта**
н/д
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiю не надав
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Бочарова Євгена Євгеновича.
Бочаров Євген Євгенович є представником акцiонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД), , часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Iнформацiя про iншу роботу: не надав.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Троян Михайло Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1956
5) освіта**
н/д
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiю не надав
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Троян Михайла Михайловича.
Троян Михайло Михайлович є представником акцiонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД),, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Iнформацiя про iншу роботу: не надав.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юрченко Iгор Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1974
5) освіта**
н/д
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiю не надав.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Юрченко Iгора Петровича.
Юрченко Iгор Петрович є представником акцiонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД),, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Iнформацiя про iншу роботу: не надав.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єршов Олександр Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Не має
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду бухгалтера.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнений з посади Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними збораминаступного складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Єршова Олександра Олександровича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000005%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Єршова Олександра Олександровича.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000005%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними зборами акцiонерiв складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Не займає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клочек Тетяна Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
1967
5) освіта**
середня технiчна
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, старший спецiалiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримувала.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду старшого спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнена з посади Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначена на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними збораминаступного складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяни Василiвни.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000007%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяну Василiвну.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000007%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком до переобрання, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Голова Наглядової ради ПАТ "IЦКК"
Член Наглядової ради ПРАТ "ЕРЛАН" 52001, Україна, Днiпропетровська область,
Днiпропетровський район,
м. Пiдгороднє, вул. Ленiнградська, 5
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шишкiн Андрiй Валерiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
5) освіта**
н/д
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiю не надав
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримувала.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнформацiю не надав
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Шишкiна Андрiя Валерiйовича.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними зборами акцiонерiв складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу: не надав.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Капука Андрiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
---
4) рік народження**
5) освіта**
н/д
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiю не надав
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримувала.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Капука Андрiя Вiкторовича
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними зборами акцiонерiв складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу: не надав.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович --- 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з виробництва Заєць Валерiй Григорович --- 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, Головний бухгалтер Добренкова Лiдiя Григорiвна --- 2000 0.0002 2000 0 0 0
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом Палямар Андрiй Федорович --- 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв Боднар Володимир Iванович --- 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Гриценко Володимир Павлович --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Радченко Михайло Юрiйович --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Ковтун Максим Вiкторович --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Вiкторовський Сергiй Миколайович --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Горбунов Iполит Олександрович --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Бочаров Євген Євгенович --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Троян Михайло Михайлович --- 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Юрченко Iгор Петрович --- 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Єршов Олександр Олександрович --- 80 0.000005 80 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяна Василiвна --- 100 0.000007 100 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Шишкiн Андрiй Валерiйович --- 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Капука Андрiй Вiкторович ---- 0 0 0 0 0 0
Усього 2180 0.000212 2180 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (HUMAX ENTERPRISES LIMITED) 177955 3048 Кiпр --- Limassol Арiстокiпру, 3А,Агiос Спiрiдонас 350395309 23.893271 350395309 0
МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED) 177967 3117 Кiпр --- Limassol Агiу Фотiу, 62, Агiа Фiла 350395310 23.893271 350395310 0
ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (FIANEX HOLDINGS LIMITED) 177976 4042 Кiпр --- Limassol Софронi Софронiу, 8, Потамос Гермасогейас 351960600 24.000008 351960600 0
КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED) 177988 3026 Кiпр --- Limassol Архiєпiскопу МакарiуIII, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й по 350395309 23.893271 350395309 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
--- 0 0 0 0
Усього 1403146528 95.679821 1403146528 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.06.2017
Кворум зборів** 96.0647
Опис Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" вiдбулися 22 червня 2017 року. Реєстрацiйною комiсiєю було зафiксовано реєстрацiю для участi у загальних зборах акцiонерiв , якi є сукупно власниками 96,0647 % голосуючих акцiй ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавали акцiонери, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" та Наглядова рада.
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
5. Розгляд звiтiв Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Товариства.
6. Розгляд звiтiв Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради.
7. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2013 – 2016 роки.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi.
10. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi.
11. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi.
12. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
13. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
14. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
15. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
16. Про внесення змiн до дiючих Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакцiях.
17. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
20. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
21. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
22. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства.
23. Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
Пiдсумки голосування на загальних зборах:
По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень»
-Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договiр.
-Обрати Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР".
Рiшення прийняте.
По другому питанню Порядку денного:
«Обрання голови загальних зборiв акцiонерiв»
-Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Лахна Вадима Сергiйовича.
Рiшення прийняте.
По третьому питанню Порядку денного:
«Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв»
-Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:
-час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 хвилин.
-час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
-час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.
-для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, Головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв, Головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй, доповiдачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
-усi запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому виглядi Головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв лiчильної комiсiї, що присутнi у з`алi, до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються.
-голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування.
-бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується проставленням вiдбитку печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
-обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/або шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
-бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а). якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зразка; б). на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи), прiзвище, iм’я та по батьковi акцiонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; в). вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г). акцiонер (представник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення; ґ). акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
-в разi наявностi в бюлетенi для голосування з одного питання порядку денного декiлькох проектiв рiшення (пропозицiй), рiшення з такого питання порядку денного приймається в разi затвердження акцiонерами одного iз декiлькох проектiв рiшення (пропозицiй). З метою врахування голосiв акцiонера за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), акцiонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рiшення iз запропонованих, з усiх iнших проектiв рiшення акцiонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскiльки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декiлька проектiв рiшення (пропозицiй). В разi голосування акцiонером "ЗА" з декiлькох проектiв рiшення iз запропонованих за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), бюлетень буде визнано недiйсним. Акцiонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усiх запропонованих проектiв рiшення за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), або не брати участь у голосуваннi.
-бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
-бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення.
-допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування).
-особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальнi збори акцiонерiв не допускаються.
-у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах.
-загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох четвертих голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
-в разi наявностi поважних пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рiшення по сутi, Головою загальних зборiв може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рiшення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозицiях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозицiя про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування.
-з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
-протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Голова та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Протокол скрiплюється пiдписом голови виконавчого органу Товариства.
Рiшення прийняте.
По четвертому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв»
-Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Яковенка Юрiя Олексiйовича.
Рiшення прийняте.
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Розгляд звiтiв Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Товариства»
-Роботу Правлiння Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
-Звiти Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.
Рiшення прийняте.
По шостому питанню Порядку денного:
«Розгляд звiтiв Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради»
-Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
-Звiти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.
Рiшення прийняте.
По сьомому питанню Порядку денного:
«Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї»
-Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
-Звiти i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013 - 2016 роках затвердити.
Рiшення прийняте.
По восьмому питанню Порядку денного:
«Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2013 – 2016 роки»
-Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2013 рiк.
-Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2014 рiк.
-Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2015 рiк.
-Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2016 рiк.
Рiшення прийняте.
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi»
-Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2013 роцi Товариство має чистий збиток вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 137 894 214,61 грн. (сто тридцять сiм мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто чотири тисячi двiстi чотирнадцять гривень 61 копiйку).
Рiшення прийняте.
По десятому питанню Порядку денного:
«Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi»
- Затвердити прибуток у розмiрi 5 526 178, 63 грн. (п'ять мiльйонiв п'ятсот двадцять шiсть тисяч сто сiмдесят вiсiм гривень 63 копiйки), отриманий Товариством за 2014 рiк та розподiлити його наступним чином:
-частину прибутку у сумi 5 249 869, 69 грн. (п'ять мiльйонiв двiстi сорок дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят дев'ять гривень 69 копiйок), що складає 95% вiд суми прибутку отриманого Товариством за 2014 рiк, направити на покриття збиткiв за 2013 рiк та поповнення чистих активiв Товариства;
-частину прибутку у сумi 276 308, 94 грн. (двiстi сiмдесят шiсть тисяч триста вiсiм гривень 94 копiйки), що складає 5% вiд суми прибутку отриманого Товариством за 2014 рiк, направити до резервного (страхового) капiталу Товариства.
- Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк не нараховувати та не сплачувати.
Рiшення прийняте.
По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi»
-Затвердити прибуток у розмiрi 6 696 981, 10 грн. (шiсть мiльйонiв шiстсот дев'яносто шiсть тисяч дев'ятсот вiсiмдесят одна гривня 10 копiйок), отриманий Товариством за 2015 рiк та розподiлити його наступним чином:
-частину прибутку у сумi 6 362 132, 04 грн. (шiсть мiльйонiв триста шiстдесят двi тисячi сто тридцять двi гривнi 04 копiйки), що складає 95% вiд суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рiк, направити на покриття збиткiв за 2013 рiк та поповнення чистих активiв Товариства;
-частину прибутку у сумi 334 849, 06 грн. (триста тридцять чотири тисячi вiсiмсот сорок дев'ять гривень 06 копiйок), що складає 5% вiд суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рiк, направити до резервного (страхового) капiталу Товариства.
-Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк не нараховувати та не сплачувати.
Рiшення прийняте.
По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi»
-Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2016 роцi Товариство має чистий збиток вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 535 282 287,25 грн. (п'ятсот тридцять п’ять мiльйонiв двiстi вiсiмдесят двi тисячi двiстi вiсiмдесят сiм гривень 25 копiйок).
Рiшення прийняте.
По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк»
-Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити.
Рiшення прийняте.
По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства»
-Змiнити тип та найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ".
Рiшення не прийняте.
По п’ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї»
- Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариство вiд 22.06.2017 р.).
- Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 22.06.2017 р.
- Доручити Головi Правлiння Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 22.06.2017 р.
Рiшення прийняте.
По шiстнадцятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змiн до дiючих Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакцiях»
Шляхом викладення в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства:
Положення про Загальнi збори акцiонерiв;
Положення про Наглядову раду;
Положення про Ревiзiйну комiсiю,
Положення про Правлiння.
Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства в редакцiях, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 22.06.2017 р.
Рiшення прийняте.
По сiмнадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства»
- Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Рiшення прийняте.

По вiсiмнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членiв Наглядової ради Товариства»
- Обрати членами Наглядової ради ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК":
1 Гриценко Володимир Павлович, представник акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД)
2 Радченко Михайло Юрiйович, представник акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС
ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД)
3 Вiкторовський Сергiй Миколайович, представник акцiонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФIАНЕКС
ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД
4 Ковтун Максим Вiкторович, представник акцiонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФIАНЕКС
ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД
5 Горбунов Iполит Олександрович, представник акцiонера HUMAXENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД)
6 Бочаров Євген Євгенович, представник акцiонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД)
7 Троян Михайло Михайлович, представник акцiонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД)
8 Юрченко Iгор Петрович, представник акцiонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД)
По дев’ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради»
-Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
-Уповноважити Голову Правлiння Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
-Встановити виконання обов'язкiв обраними членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Рiшення прийняте.
По двадцятому питанню порядку денного:
"Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства"
- Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
-Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Рiшення прийняте.
По двадцять першому питанню порядку денного:
"Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства"
-Обрати членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК":
1 Єршов Олександр Олександрович
2 Клочек Тетяна Василiвна
3 Шишкiн Андрiй Валерiйович
4 Капука Андрiй Вiкторович
По двадцять другому питанню порядку денного:
"Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства"
-Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Правлiння Товариства.
-Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Правлiння Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Рiшення прийняте.
По двадцять третьому питанню порядку денного:
"Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства"
Обрати членами Правлiння Товариства:
Зiльберман Олександр Юрiйович – Голова Правлiння;
Заєць Валерiй Григорович - член Правлiння;
Добренкова Лiдiя Григорiвна - член Правлiння;
Палямар Андрiй Федорович - член Правлiння;
Боднар Володимир Iванович - член Правлiння.
Повноваження обраних Голови та членiв Правлiння Товариства вважати дiйсними з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 22.06.2017 р., зi строком повноважень у вiдповiдностi до Статуту Товариства.
Рiшення прийняте.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Депозитарна установа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Сервiс-Реєстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська --- мiсто Днiпро вул. Воскресенська, буд. 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення № 2117
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 056 3729057
Факс 056 3729056
Вид діяльності Депозитарнп дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Товариством був укладений договiр про надання послуг

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська --- мiсто Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності ---
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ---
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 044 5910404
Факс 044 5910404
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Товариством був укладений договiр про надання послуг

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАГ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31217385
Місцезнаходження 49044 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпро вул. Андрiя Фабра, буд.17, к.8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №4014
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.06.2007
Міжміський код та телефон (056) 370 13 90
Факс (0562) 34 15 97
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Товариством був укладений договiр про надання послуг

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.12.1998 336/04/98 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 0400721009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 216625600 54156400.00 100.00
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.
 
12.04.2002 163/1/02 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 0400721009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 649876800 162469200.00 100
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.
 
08.05.2003 205/1/03 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 0400721009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1099876800 274969200.00 100
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.
 
20.05.2011 266/1/11 Днiпровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000142475 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1466502000 366625500.00 100
Опис Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв не було. Додаткової емiсiї цiнних паперiв у 2014 р. не було.
 

XI. Опис бізнесу

Сировинною базою ПАТ "Марганецький ГЗК" є Грушевсько-Басанська дiльниця схiдної частини Нiкопольського родовища марганцевих руд.
Промислове освоєння цiєї дiльницi почалося у 1885-1886 р.р. з використанням пiдземного способу видобутку, а у 1891 р. був заснований Городищанський марганцевий рудник - зараз Марганецький ГЗК.
У 1934 р. був утворений трест всесоюзного значення - "Нiкопольмарганець". З будiвництвом Богданiвського кар"єру у 1952 р. на територiї Грушевсько-Басанської дiльницi видобуток марганцевої руди було розпочато пiдземним та вiдкритим способами. У подальшому до складу треста "Нiкопольмарганець" увiйшли 8 шахт та 3 кар"єри.
Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат був утворений у 1970 р. за наказом Мiнiстерства чорної металургiї УРСР на базi двох рудоуправлiнь - Грушевського та iм. 40-рiччя Жовтня.
В теперешнiй час видобуток марганцевої руди здiйснюється на 4 шахтах та 1 кар"єрi. Для збагачення сирої руди та виробництва концентрату на даний час працює одна збагачувальнi фабрика комбiнату.
У сiчнi 1996 р. Державне пiдприємство "Марганецький ГЗК" було перетворене у ВАТ "Марганецький ГЗК". Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2011 ВАТ "Марганецький ГЗК" перетворено у Пiблiчне акцiонерне товариство "Марганецький ГЗК".
 
В 2017 роцi органiзацiйна структура ПАТ «Марганецький ГЗК» визначена, насамперед, такими факторами, як особливостi умов виробництва та застосування технологiчних схем, видом власностi пiдприємства. До складу ПАТ «Марганецький ГЗК» входить:
2. 8 основних виробничих цехiв;
3. 15 допомiжних цехiв;
4. 6 пiдроздiлiв соцiальної сфери;
5. 13 вiддiлiв апарату управлiння комбiната;
1. 1 дочiрне пiдприємство: ТРК «МГОК TV» (вул.Лермонтова, 4, м.Марганець, Днiпропетровська обл.)
 
В 2017 роцi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 3985 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 3 чол. Середня чисельнiсть осiб якi працюють за сумiсництвом 1 чол. Фонд оплати працi у 2016 роцi становив 262948,6 тис.грн., у 2017 роцi – 332238,3 тис.грн., вiдхилення обумовлене зростанням рiвня заробiтної плати працiвникiв комбiнату.
Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам комбiнату. Працює система неперервного навчання. Усього вивчено новим професiям на комбiнатi 356 чол., з них первинна пiдготовка – 118 чол., перепiдготовка - 238 чол. Пiдвищили квалiфiкацiю – 641 чол., з них керiвники та фахiвцi – 249 чол., квалiфiкованi робiтники – 392 чол.
 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не проводить.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
 
Облiк основних засобiв здiйснюється згiдно з МСФЗ 16 «Основнi засоби» та МСФЗ 37 «Резерви, умовнi зобов»язання та умовнi активи».Основнi засоби облiклвуються з застосуванням моделi облiку з первiсної вартостi. Згiдно облiкової полiтики прийнятий прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Методолiчнi принципи формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси здiйснюється на пiдставi МСФЗ 2 «Запаси». Запаси вiдображаються в балансi по однiєй з найменьших двох оцiнок : собiвартостi, чистiй вартостi релiзацiї. Згiдно облiкової полiтики встановленi наступнi методи вибуття запасiв:
-метод ФIФО – при вибуттi виробничих запасiв;
-метод середньовзваженої вартостi- при вибуттi готової продукцiї та незавершеного виробництва.
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються по собiвартостi.
 
ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" розробляє схiдну частину Нiкопольского марганцевого родовища яке знаходиться на правоберiжжi Днiпра в межах Нiкопольского i Томакiвського районiв Днiпропетровської областi i є ведучим пiдприємством України по видобутку, збагаченню i переробцi марганцевих руд. Пiдприємство знаходиться в мiстi Марганець, яке має статус обласного пiдпорядкування. Комбiнату належить прiоритетна роль в умовах освоєння технологiї пiдземних гiрничих робiт. Основною та прiоритетною дiяльнiстю комбiнату є видобування марганцевої руди, яка є мiнеральним компонентом, її переробка i випуск марганцевого концентрату для споживачiв феросплавної галузi та металургiйної промисловостi. Марганцева руда характерна низьким вмiстом сiрки та глинозему, що дає позитивний результат при подальшому її використаннi.
Джерелами сировини є природнi поклади Нiкопольського родовища марганцевих руд. Балансовi запаси затвердженi протоколом ДКЗ України №3171 вiд 24 квiтня 2014 року.
Пiдприємство має Гiрничий вiдвiд наданий Державною службою України з питань працi (Акт по надання гiрничого вiдводу №3176 вiд 27 сiчня 2017 року). Термiн дiї чинностi акта - до 13.08.2036 р.
Родовище розробляється вiдповiдно до спецiального дозволу на користування надрами No 610 вiд 13 серпня 1996 року, виданого Державною службою геологiї та надр України. Строк дiї спецiального дозволу згiдно Наказу №372 вiд 25.10.2016 р. продовжено до 13.08.2036 р.
Гiрничi роботи на ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" ведуться пiдземним та вiдкритим способом, вiдповiдно до технiчних проектiв
Графiк роботи комбiнату безперервний.
Основним видом продукцiї, яку виробляє емiтент, є руда марганцева збагачена з пониженим вмiстом фосфору.
ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" є провiдним пiдприємством України в галузi видобутку та переробки марганцевих руд i його основною метою є стабiльне забезпечення виробництва феросплавних i металургiйних заводiв сировинними матерiалами.
Основний ринок збуту - Український внутрiшнiй ринок. Основними споживачами продукцiї емiтента на внутрiшньому ринку металургiйної галузi є ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" i ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв".
ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" формує господарськi зв'язки з партнерами по комерцiйнiй дiяльностi i обирає методи формування каналiв збуту та умов реалiзацiї на основi комерцiйної пропозицiї та тендерних результатiв.
Емiтент здiйснює реалiзацiю продукцiї згiдно з укладеними Договорами (контрактами) як за прямими договорами з вантажоодержувачем, так i через трейдерiв.
Емiтентом пiдтримується ринкова цiнова полiтика, стабiльнiсть хiмiчного складу марганцевої продукцiї, швидкiсть i регулярнiсть поставок, зручна система оплати.
Цiни на продукцiю, що виробляє Товариство, формуються в залежностi вiд попиту та пропозицiй, що склалися на ринку iдентичної продукцiї.
Основним конкурентом ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" в Українi є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ".
За межами України основними конкурентами являються закордонi виробники марганцевої продукцiї.
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента слiд вiднести :
- економiчне та полiтичне становище в Українi та свiтi;
- iнфляцiйнi процеси в економiцi України;
- зростання цiн на паливно-енергетичнi ресурси ТМЦ i послуги.
Для зменьшення даних ризикiв ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" веде жорсткий контроль за нормативами витрат ресурсiв, здiйснює пооб'єктне планування витрат ТМЦ та послуг в номенклатурi.
 
За останнi 5 рокiв введено в експлуатацiю та реконструйовано основних засобiв на суму 321 588 тис.грн., лiквiдовано основних засобiв на суму 1 256 166 тис.грн.
 
Зазначенi правочини протягом звiтного перiоду не вчинялись.
 
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2017 р.- 46 154 568 тис.грн. Залишкова вартiсть- 1 362 381тис.грн. Сума нарахованого зносу складає – 44 792 187 тис.грн. Ступiнь зносу 97%.
 
До причин, якi впливають на стан виробництва комбiнату, у першу чергу, слiд вiднести:1. Взаємодiя мiж органами влади та представниками бiзнесу: - на законодавчому рiвнi не затверджена можливiсть нацiональних виробникiв брати участь в розробцi законопроектiв, проектiв пiдзаконних актiв та подання їх на розгляд та затвердження; - не мають можливостi знайомитися з проектами законiв, пiдзаконних актiв до подання їх на розгляд (перше читання) для внесення своїх пропозицiй.2. Взаємодiя представниками бiзнесу з митними органами: - вiдсутнiй вдосконалений механiзм часткового вивезення за кордон, яке сталося внаслiдок нестачi, часткового знищення, розкрадання, тощо;- не врегульованi на законодавчому рiвнi взаємодiї податкових ти митних органiв з питання пiдтвердження фактичного перетину кордону при частковому вивезенi товару та вiдшкодування ПДВ на цей товар.3. Щорiчне зростання нормативу платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин.4. Не запровадженi фiскальнi мотивацiї, для нацiональних товаровиробникiв, якi займаються закупiвлею i встановлення енергозберiгаючого обладнання, якi частину свого прибутку направляють на технiчне i технологiчне обладнання, спрямоване на досягнення оптимального енергетичного споживання, шляхом мiнiмiзацiї платежiв.5. Сучаснi тенденцiї до погiршення в свiтовiй та вiтчизняних економiках.
 
За 2017рiк сплачено штрафу, пенi в розмiрi 6863,73 грн. по рентнiй платi за користування надрами та з податку на землю.
 
Фiнансова дiяльнiсть виконується за рахунок:- фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;- поповнення обiгових коштiв пiдприємства вiд надходження iнвестицiйних коштiв;- притягнення кредитних коштiв банкiв та iнших кредитних лiнiй.Для поточних потреб робочого капiталу достатньо.
 
Укладенi договора виконуються своєчасно.
 
На 2018 рiк заплановано:
-виробити марганцевої руди збагаченої – 565 тис. т.;
- досягти беззбиткової дiяльностi Товариства;
- забеспечити ефективний розвиток виробництва, удосконалення технологiчних процесiв виробництва;
- забеспечити задоволення соцiально-економiчних потреб акцiонерiв та трудового колективу; - проведення удосконалення облiку та iнформацiйного забеспечення з метою ефективного облiку управлiння Товариством.
 
Впроваджена, у виробництво, технологiя витягу корисного компонента з вiдвальних хвостiв (витрати – 2,14 млн.грн.) збiльшила дохiдну частину комбiнату у 2017 роцi (за рахунок виробництва додаткового концентрату) на 30 144 тыс. грн .
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента (дата вiдкриття провадження у справi, сторони, змiст та розмiр позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду), у 2017 роцi вiдсутнi.
 
Додаткова iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1362482 1348161 0 0 1362482 1348161
будівлі та споруди 784008 755096 0 0 784008 755096
машини та обладнання 505779 515626 0 0 505779 515626
транспортні засоби 72146 76686 0 0 72146 76686
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 549 753 0 0 549 753
2. Невиробничого призначення: 14169 14117 0 0 14169 14117
будівлі та споруди 12334 12305 0 0 12334 12305
машини та обладнання 397 358 0 0 397 358
транспортні засоби 1 1 0 0 1 1
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 1437 1453 0 0 1437 1453
Усього 1376651 1362278 0 0 1376651 1362278
Опис Основнi засоби вiдображенi в балансi по балансовiй вартостi, яка отримана як рiзниця первiсної вартостi, з урахуванням iндексацiї та переоцiнок та сум нарахованого зносу.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок 2017року становить 46 638235 тис.грн., сума нарахованого зносу 45 261 477тис.грн., на кiнець 2017р.: первiсна вартiсть 46 154568 тис.грн, сума нарахованого зносу 44792187 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1016812 210625
Статутний капітал (тис. грн.) 366625 366625
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 366625 366625
Опис За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк Товариство отримало чистий прибуток в сумi 811 253,4 тис. грн.
Це суттєво вплинуло на вартiсть чистих активiв
Висновок Фiнансовий стан компанiї став бiльш стiйким.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 2220717 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 1479555 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 1700272 X X
Опис: До податкових зобов»язань включено:59315 тис.кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом, 157333 тис. вiдстроченних податкових зобов»язань.Iншi зобов»язання та забезпечення включають: 381535 тис. довгострокових пенсiйних зобов»язань, 57085 тис. поточних забезпечень (резерв пенсiйних зобов»язань, вiдпусток), 5720 тис.iнших поточних забезпечень

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидна 1б сорт 59965 110537.0 11 25580.47 43444.9 9.39
2 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидна 2 сорт 299098.7 453468.1 54.85 154903.52 224264 56.88
3 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидно-карбонатна 1 сорт +10мм 22603 29708.3 4.15 19610 22187.8 7.21
4 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору оксидно-карбонатна 1 сорт 147952.2 185706.8 27.14 63548.7 73194.9 23.33
5 Руда марганцева збагачена зi зниженим вмiстом фосфору 3сорт 15587 1584 2.86 8692 835.7 3.19

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiали 19.7
2 Паливо 8.5
3 Електроенергiя, водопостачання 19.5
4 Зарплата 30.7
5 Вiдрахування на соц.страхування 6.7
6 Амортизацiя 8.9

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
01.03.2017 02.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.06.2017 26.06.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.08.2017 22.08.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАГ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31217385
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Андрiя Фабра, буд.17, к.8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4014 21.06.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту № 16/А
29.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 13.02.2018
17.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 17.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 89595

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАГ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31217385
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Андрiя Фабра, буд.17, к.8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4014 21.06.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -
Номер та дата договору на проведення аудиту № 16/А
29.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 13.02.2018
17.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 17.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 89595
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Власникам цiнних паперiв та
Головi правлiння
ПАТ «Марганецький ГЗК»
пану Зiльберману О.Ю.
(для подання до НКЦПФР)
Звiт щодо аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
за 2017 рiк станом на 31.12.2017 року
Думка iз застереженням
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» та його дочiрнiх пiдприємств (далi – «Група») за 2017 рiк станом на 31 грудня 2017 року, що складається з Консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р., Консолiдованого звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Консолiдованого звiту про рух грошових коштiв, Консолiдованого звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою та Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2017 р., та його консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Основа для думки iз застереженням
В статтi «Нематерiальнi активи» Консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р. та в п. 3.1. Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi Групи наведена вартiсть нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї у сумi 27 638 тис. грн. Нами виявлено, що Групою не проводилась перевiрка зменшення корисностi нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї, як того вимагає пункт 10 МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Наслiдком цього може бути завищення вартостi нематерiальних активiв та фiнансових результатiв дiяльностi Групи у звiтному перiодi. Вiдсутнiсть iнформацiї, необхiдної для визначення сум очiкуваного вiдшкодування активiв, не надала нам змоги отримати достатнiх свiдчень щодо балансової вартостi цих нематерiальних активiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Дiяльнiсть Групи на безперервнiй основi
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що припущення про безперервнiсть дiяльностi є фундаментальним принципом при складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi, та тим, що в економiцi України спостерiгаються кризовi явища та масове банкрутство пiдприємств та банкiв. Нашу увагу привернуло те, що у Групi в звiтному перiодi поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги збiльшилася на 241 415 тис. грн.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули подiї та умови, що призвели до збiльшення в звiтному перiодi дебiторської заборгованостi й доходiв вiд реалiзацiї продукцiї та зменшення кредиторської заборгованостi за одержаними авансами як чинникiв, що можуть свiдчити про покращення фiнансового положення Групи та вказувати на вiдсутнiсть сумнiвiв у здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Надiслали запити управлiнському персоналу та отримали запевнення, щодо вiдсутностi подiй або умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Розглянули плани управлiнського персоналу щодо подальшої дiяльностi Групи.
Розглянули протоколи Зборiв засновникiв та Наглядової ради стосовно питань, якi впливають на безперервнiсть дiяльностi Групи.
Розглянули подальшi подiї вiд дати консолiдованої фiнансової звiтностi до дати цього звiту, якi могли б свiдчити про вiдсутнiсть, або наявнiсть подiй або умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Розглянули iнформацiю з зовнiшнiх iнформацiйних джерел, яка могла б свiдчити про вiдсутнiсть, або наявнiсть подiй або умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Дебiторська заборгованiсть
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все тим, що дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги є суттєвою статтею Консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) Групи. Станом на 31.12.2017 р. дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги значно збiльшилась протягом звiтного року та складає 20,59 % вартостi активiв Групи.
Облiкова полiтика Групи та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi викладенi в пунктах 2.8 та 3.5 Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Марганецький ГЗК» за 2017 рiк.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облiкову полiтику Групи щодо визнання дебiторської заборгованостi та щодо знецiнення дебiторської заборгованостi.
Розглянули матерiали рiчної iнвентаризацiї Групи за розрахунками з дебiторами.
Проаналiзували матерiали зовнiшнiх пiдтверджень розрахункiв з контрагентами Групи по проведеним запитам.
Виконали тестування процедур контролю щодо процесiв погашення дебiторської заборгованостi та отримання грошових коштiв пiсля звiтної дати.
Перевiрили обґрунтованiсть та повноту розрахунку резерву сумнiвних боргiв.
Перевiрили повноту розкриття iнформацiї щодо цього питання у Примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Марганецький ГЗК» за 2017 рiк.
Виконали аудиторськi процедури, що включають, окрiм iншого, iнспектування, спостереження, повторне обчислення, аналiтичнi процедури. Нашi процедури виконувалися на вибiрковiй основi та з урахуванням вiдповiдного рiвня суттєвостi.
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що стаття «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» Консолiдованого звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) Групи за 2017 рiк в сумi 3 664 378 тис. грн. має суттєвий вплив на фiнансовi результати дiяльностi Групи.
Облiкова полiтика Групи та розкриття iнформацiї щодо визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї викладенi в пунктах 2.21 та 3.13 Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Марганецький ГЗК» за 2017 рiк.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облiкову полiтику Групи щодо визнання доходiв.
Розглянули цiноутворення реалiзованої продукцiї.
Перевiрили контракти за реєстрацiєю.
Перевiрили реєстрацiю рахункiв на оплату вiдвантаженої продукцiї, виконаних робiт та наданих послуг та їх вiдповiднiсть специфiкацiям у контрактах.
Проаналiзували вiдповiднiсть документiв на вiдвантаження продукцiї, виконання робiт та надання послуг рахункам на оплату вiдвантаженої продукцiї, виконаних робiт та наданих послуг.
Перевiрили повноту вiдображення надходжень грошових коштiв вiд реалiзацiї продукцiї.
Перевiрили правильнiсть бухгалтерського облiку продажу (кореспонденцiю рахункiв, облiковi регiстри) та вiдображення даних в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи.
Виконали аудиторськi процедури, що включають, окрiм iншого, iнспектування, спостереження, повторне обчислення, аналiтичнi процедури. Нашi процедури виконувалися на вибiрковiй основi та з урахуванням вiдповiдного рiвня суттєвостi.
Iншi питання
Аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., було проведено iншим аудитором, який висловив модифiковану думку щодо цiєї фiнансової звiтностi 06 квiтня 2017 року. Пiдставами для висловлення умовно-позитивної думки було наступне: не проведення аналiзу вартостi нематерiальних активiв у вiдповiдностi до вимог МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» та не повне розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов’язаними сторонами, як того вимагають положення МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».
Ми не надавали Групi послуг, заборонених законодавством України.
Не змiнюючи нашої думки, ми також звертаємо увагу на те, що консолiдований фiнансовий стан Групи може зазнати змiн до погiршення пiд впливом:
- сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi;
- можливих змiнами законодавства у сферах регулювання господарської дiяльностi та оподаткування.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, що оприлюднюється вiдповiдно до законодавства України. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься у рiчному звiтi Групи, але не мiстить консолiдованої фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Очiкується, що рiчний звiт Групи буде наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора.
Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi Групи не поширюється на iншу iнформацiю, та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi Групи нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з рiчним звiтом Групи, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Групи.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Групи продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо Наглядовiй радi, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Лозицький Вадим Андрiйович.

Генеральний директор ТОВ «МАГ-АУДИТ» Н.В. Галасюк

Аудитор В.А. Лозицький
(Сертифiкат аудитора №003161, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №54 вiд 29.05.1997 р., термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ №323/2 вiд 31.03.2016 р. до 29.05.2021 р.)

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАГ-АУДИТ».
Код ЄДРПОУ – 31217385.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4014, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 21.06.2007 р. №179/7, термiн чинностi свiдоцтва продовжено до 27.04.2022 р. рiшенням Аудиторської палати України вiд 27.04.2017 р. №343/3.
Мiсцезнаходження - 49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Андрiя Фабра, буд. 17, к. 8.
htpp:// www.mag-audit.com.ua
e-mail: gmagaudit@gmail.com
Тел./факс: +38 (056) 370-13-90, +38 (0562) 34-15-97.

17 квiтня 2018 року мiсто Днiпро

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 2 0
3 2015 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала Реєстрацiйна комiсiя, яка була створена iз числа представникiв Депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР». Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): нi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства нi
Інше (зазначити) нi
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення нi
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення нi

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 8
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 8
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 8
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 11

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створювались.

У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
У складi Наглядової ради комiтети не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Розмiр винагороди встановлюється Загальними збора акцiонерного товариства.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 4 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" iснують iншi внутрiшнi документи (Положення, Стандарти, iншi)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Рiшення Наглядової ради.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Нi

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство не має власний кодекс (принцип, правила) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство не має власний кодекс (принцип, правила) корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Акцiонерне товариство не має власний кодекс (принцип, правила) корпоративного управлiння.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
Територія за КОАТУУ 1211300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 07.29
Середня кількість працівників 4126
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 53400 Днiпропетровська обл. м.Марганець, вул. Єдностi, 62
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615
за розрахунками з бюджетом 1620
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900

Примітки ----
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090


 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки ---
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки -
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки -
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки -
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
Територія за КОАТУУ 1211300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 07.29
Середня кількість працівників 4126
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 53400 Днiпропетровська обл. м.Марганець, вул. Єдностi, 62
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 37466 37333
 первісна вартість 1001 38422 38830
 накопичена амортизація 1002 956 1497
Незавершені капітальні інвестиції 1005 31881 44254
Основні засоби: 1010 1376651 1362278
 первісна вартість 1011 46638052 46154980
 знос 1012 45261401 44792702
Інвестиційна нерухомість: 1015 107 105
 первісна вартість 1016 183 183
 знос 1017 76 78
Довгострокові біологічні активи: 1020
 первісна вартість 1021
 накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Гудвіл при консолідації 1055
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 1446105 1443970
II. Оборотні активи
Запаси 1100 144333 315211
Виробничі запаси 1101 71264 174921
Незавершене виробництво 1102 46052 8912
Готова продукція 1103 26812 36776
Товари 1104 205 94602
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 12330 559365
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

54389

93193

 з бюджетом 1135 33484 140305
 у тому числі з податку на прибуток 1136 5000 5000
 з нарахованих доходів 1140
 із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23919 6683
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 329 54561
Готівка 1166 4 1
Рахунки в банках 1167 30 54560
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181 резервах збитків або резервах належних виплат 1182
 резервах незароблених премій 1183
 інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 183175 103796
Усього за розділом II 1195 451959 1273114
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 1898064 2717084

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 366625 366625
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 74373 69306
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 4975 4975
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -235348 575906
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Неконтрольована частка 1490
Усього за розділом I 1495 210625 1016812
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 8558 157333
Пенсійні зобов’язання 1505 327239 381535
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520 17415 18711
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
 резерв довгострокових зобов’язань 1531
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532
 резерв незароблених премій 1533
 інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 353212 557579
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 2679
 за товари, роботи, послуги 1615 139657 381072
 за розрахунками з бюджетом 1620 13372 59323
 у тому числі з податку на прибуток 1621
 за розрахунками зі страхування 1625 3063 4061
 за розрахунками з оплати праці 1630 10860 14049
 за одержаними авансами 1635 1099675 618721
 за розрахунками з учасниками 1640
 із внутрішніх розрахунків 1645
 за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 50175 57085
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 17425 5703
Усього за розділом IІІ 1695 1334227 1142693
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 1898064 2717084

Примітки -
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3664378 676394
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -2348182 -548264
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
 прибуток

2090

1316196

128130
 збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 39985 171005
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 156129 ) ( 108468 )
Витрати на збут 2150 ( 51665 ) ( 30845 )
Інші операційні витрати 2180 ( 85337 ) ( 956635 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 1063050
 збиток 2195 ( ) ( 796813 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 720 1825
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 38163 ) ( 50954 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 27600 ) ( 4374 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

998007

 збиток 2295 ( ) ( 850316 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -186753 -32419
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

811254

 збиток 2355 ( ) ( 882735 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445 -5058 74214
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -5058 74214
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -5058 74214
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 806196 -808521
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

811254

-882735
 неконтрольованій частці 2475
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

806196

-808521
неконтрольованій частці 2485

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 387585 299870
Витрати на оплату праці 2505 341084 267189
Відрахування на соціальні заходи 2510 76013 52492
Амортизація 2515 71535 61075
Інші операційні витрати 2520 205486 222002
Разом 2550 1081703 902628

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1466502000 1466502000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1466502000 1466502000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.5532 -0.6019
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.5532 -0.6019
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки -
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2074764

1123487
Повернення податків і зборів 3005 95295 1005
у тому числі податку на додану вартість 3006 95295
Цільового фінансування 3010 11285 10123
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 48 60
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1029367 1233080
Надходження від повернення авансів 3020 14140 11492
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 6407 43
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 671 975
Надходження від операційної оренди 3040 896 434
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 6273 4923
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 1778058 ) ( 1738500 )
Праці 3105 ( 261203 ) ( 202538 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 75096 ) ( 61819 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 139344 ) ( 109986 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 139344 ) ( 109986 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 726763 ) ( 163164 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 97979 ) ( 30 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 254 ) ( 220 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 44500 ) ( 33130 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 115901 76175
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205 235 792
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 78550 ) ( 55564 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -78315 -54772
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340 163319 13119
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 -2149
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 4317 ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( 142200 ) ( 34238 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 16802 -23268
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 54388 -1865
Залишок коштів на початок року 3405 329 2129
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -156 65
Залишок коштів на кінець року 3415 54561 329

Примітки -
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561
 за розрахунками з бюджетом 3562
 за розрахунками зі страхування 3563
 за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200


X


X
 необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215


X


X
 дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X


X

( )
 необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300


X


X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X


X

Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки -
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190911
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 366625 159 4975 -3842 367917 367917
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090 74214 -231506 -157292 -157292
Скоригований залишок на початок року 4095 366625 74373 4975 -235348 210625 210625
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 811254 811254 811254
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -5058 -5058 -5058
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 -5058 -5058 -5058
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 -9 -9 -9
Разом змін у капіталі 4295 -5067 811254 806187 806187
Залишок на кінець року 4300 366625 69306 4975 575906 1016812 1016812

Примітки -
Керівник Зiльберман О.Ю.
Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки
до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Марганецький ГЗК»
за 2017 рiк
1. Загальна iнформацiя про пiдприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», далi за текстом – «Пiдприємство», засноване вiдповiдно рiшення Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Днiпропетровськiй областi вiд 22 грудня 1995 р. №12/138-АО шляхом перетворення державного пiдприємства «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» у вiдкрите акцiонерне товариство «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» згiдно з Указом Президента України «Про заходи по забезпеченню прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв» вiд 26 листопада 1994 р. № 699/91. Пiдприємство зареєстроване виконавчим комiтетом Марганецької мiської ради 12 сiчня 1996 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А 01, № 747289.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «МГЗК» (Протокол № 1/2011 вiд 07.04.2011 року) найменування Товариства приведено у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року. Таким чином затверджено нове найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (скорочено – ПАТ «Марганецький ГЗК»), про що отримана довiдка АБ № 385508 з Єдиного Державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України. Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 18.04.2011 р., № 12281050014000040. Мiсце проведення реєстрацiйної дiї - виконавчий комiтет Марганецької мiської ради Днiпропетровської областi.
ПАТ «Марганецький ГЗК» знаходиться за адресою: 53400, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдностi, будинок 62, iдентифiкацiйний код - 00190911, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211300000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ- акцiонерне товариство, код 230.
Середня кiлькiсть штатних працiвникiв за звiтний перiод (2017 рiк) 4 126 чоловiк (за попереднiй перiод – 4 487 чоловiк).

Таблиця № 1.1
Основнi види дiяльностi ПАТ «Марганецький ГЗК»

Види дiяльностi за КВЕД
1
2
1
07.29 Добування руд iнших кольорових металiв
2
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
3
46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами
4
56.29 Постачання iнших готових страв
5
85.32 Професiйно-технiчно освiта
6
86.21 Загальна медична практика

1.1. Умови ведення дiяльностi Пiдприємством в Українi
Економiка України проявляє деякi характернi особливостi, якi властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне i митне законодавство України допускає можливiсть рiзного тлумачення та створює додатковi труднощi для пiдприємств, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.
Триваюча невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку та iншi ризики можуть негативно вплинути на український фiнансовий та корпоративний сектор. Керiвництво пiдприємства створювало резерви пiд знецiнення з урахуванням економiчної ситуацiї та перспектив на кiнець звiтного перiоду.
Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i дiй внутрiшнього характеру, якi вживаються урядом для пiдтримки росту та внесення змiн до податкової, юридичної i нормативної бази.
Керiвництво пiдприємства вважає, що ним вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу в сучасних умовах, якi склалися у бiзнесi та економiцi.
1.2. Основа пiдготовки iнформацiї
Основа пiдготовки iнформацiї. Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть (далi – фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, наведенi нижче.
Пiдприємство застосовувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мали вiдношення до її операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi звiтностi. Новi стандарти, якi є вперше обов’язковими до застосування у фiнансових перiодах, що починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, i якi мали б суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства, випущенi не були.
Дана фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю загального призначення.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний доход), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки.
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво пiдприємства передбачає, що пiдприємство буде здiйснювати свою фiнансово-господарську дiяльнiсть на протязi 12 мiсяцiв року, наступного за звiтним, i не має намiру чи потреби в лiквiдацiї, припиненнi фiнансово-господарської дiяльностi чи подальшому зверненнi за захистом вiд кредиторiв.
Оцiнка активiв й зобов’язань заснована на припущеннi того, що пiдприємство зможе виконувати свої зобов’язання й реалiзовувати свої активи в ходi звичайної дiяльностi.
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є нацiональною валютою України. Всi значення закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше.
1.3. Периметр консолiдацiї
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Пiдприємства i його дочiрнiх компанiй станом на 31 грудня 2017 р. Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються Пiдприємством з дати придбання, що є датою отриманнями Пiдприємством контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжують консолiдуватися. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той же звiтний перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного вживання облiкової полiтики для всiх компанiй Групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi доходи i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй усерединi Групи, повнiстю виключенi.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi використанi показники рiчної фiнансової звiтностi материнського пiдприємства ПАТ «Марганецький ГЗК» та дочiрнiх пiдприємств:
- Телерадiокомпанiя «МГОК ТV» є дочiрнiм пiдприємством ПАТ «Марганецький ГЗК» (скорочено ТРК «МГОК ТV»), заснована вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «МГЗК» № 5 вiд 12 сiчня 2001 року, та зареєстрована розпорядженням виконавчого комiтету Марганецької мiської ради народних депутатiв Днiпропетровської областi. № 65/3 вiд 21.02.2001 року. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб: 21.02.2001 року № 1 228 120 0000 000156 (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААА № 9302472 вiд 08.06.2011 року).
Телерадiокомпанiя «МГОК ТV» знаходиться за адресою: 54300, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лермонтова, будинок 4, iдентифiкацiйний код - 31279378, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211300000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ- дочiрнє пiдприємство, код 160.
Частка у статутному капiталi ТРК «МГОК ТV» учасника товариства - ПАТ «Марганецький ГЗК» складає 100 %.
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Торговий Дiм «Марганецький ГЗК», засноване вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiд 07 квiтня 2003 року (№ б/н). та зареєстроване рiшенням виконавчого комiтету Марганецької мiської ради Днiпропетровської областi 10.04.2003 року, № 136-р.
ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК» знаходиться за адресою: 53400, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдностi, будинок 62, iдентифiкацiйний код - 32298386, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211300000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, код 240.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК» видане 10.04.2003 року, № запису - 04052181100010419. Змiни до статуту ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК», не вносились. Господарська дiяльнiсть Товариства у звiтному роцi не проводилась. Частка у статутному капiталi ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК» учасника товариства - ПАТ «Марганецький ГЗК» складає 99%.
Таблиця № 1.2
Основнi види дiяльностi ТРК «МГОК ТV»

Види дiяльностi за КВЕД
1
2
1
2.20.0 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення
2
4.40.0 Рекламна дiяльнiсть
3
1.90.0 Iншi види оптової торгiвлi
4
2.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть
Таблиця № 1.3
Основнi види дiяльностi ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК»

Види дiяльностi за КВЕД
1
2
1
51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi
2
52.12.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах
3
74.14.0 Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi
4
45.21.1 Загальне будiвництво будiвель
5
74.20.1 Дiяльнiсть у сферi архiтектури

2. Короткий опис найважливiших принципiв облiкової полiтики
2.1. Перерахунок iноземної валюти
Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство (функцiональної валюти), якою є українська гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному обмiнному курсу НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової рiзницi при переоцiнцi активiв i зобов'язань, вiдображаються в iнших операцiйних доходах/витратах або у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або збитку.
Основнi курси валют, що використовувалися для перерахунку сум iноземної валюти, були такими:
Таблиця № 2.1
Курси валют
грн.
Назва валюти
на 31 грудня 2016
на 31 грудня 2017
1 долар США
27,190858
28,067223
1 євро
28,422604
33,495424
В даний час Українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
2.2. Звiтнiсть за сегментами
Порядок визначення звiтних сегментiв визначається виходячи з форматiв внутрiшнiх звiтiв, що надаються керiвництву Пiдприємства. Сегменти, чиї доходи, фiнансовi результати i активи перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо.
Пiдприємство в 2017 роцi працювало в двох сегментах – виробництво марганцевої руди та оптова торгiвля товарами.
Ризики i фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства залежать головним чином вiд вiдмiнностей виготовленої i реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Органiзацiйно-управлiнська структура пiдприємства побудована за функцiональними ознаками: виробництвом видiв продукцiї i видам дiяльностi, тому прiоритетним звiтним сегментом визнаний господарський сегмент, а допомiжними звiтними сегментами – географiчний виробничий i географiчний збутовий.
2.3. Основнi засоби
Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю мiнус подальша амортизацiя та знецiнення. Подальше придбання основних засобiв враховується за первiсною вартiстю. Згiдно звiльненню, що передбачене МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», справедлива вартiсть основних засобiв на 1 сiчня 2012 року була використана як доцiльна вартiсть основних засобiв на вказану дату за наслiдками оцiнки зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв, проведеної станом на 31 грудня 2011 р.
До основних засобiв вiдносяться об’єкти матерiальних активiв, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або бiльше 6 000 грн. та очiкуваний термiн корисного використання - бiльше року. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв належать активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує вартiсної оцiнки для основних засобiв та очiкуваний термiн корисного використання - бiльше року. До цiєї групи також вiдносяться й бiблiотечнi фонди.
Подальше придбання основних засобiв враховується за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину загальновиробничих витрат. Основнi засоби, що виявленi пiд час iнвентаризацiї оцiнюються цеховою комiсiєю за справедливою вартiстю на дату оприбуткування, отриманi безоплатно вiд стороннiх осiб оцiнюються за нульовою вартiстю.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд використання об'єкту основних засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку як витрати у мiру їх здiйснення.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або що пiдлягають отриманню та балансової вартостi цих активiв i визнаються у складi прибутку або збитку.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї (Таблиця № 2.2):
Таблиця № 2.2
Термiн експлуатацiї

Показник
Термiн експлуатацiї, рокiв
1
2
3
1
Будiвлi i споруди
5-100
2
Виробниче устаткування
1-20
3
Транспорт
1-20
4
Iншi основнi засоби
1-15

Лiквiдацiйна вартiсть активу – це розрахункова сума, яку Пiдприємство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням оцiночних витрат на реалiзацiю, якби актив вже був застарiлим i в тому станi, який очiкується в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Пiдприємство має намiр використовувати актив до кiнця його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу визнається рiвною нулю.
В первiсну вартiсть основних засобiв включенi витрати з первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання такого об’єкта у розмiрi 100 % вiд його вартостi.
Незавершене будiвництво включає в себе вартiсть придбання основних засобiв, будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
У разi наявностi та вiдповiдностi критерiям визнання Пiдприємство може капiталiзувати витрати за позиковими коштами, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
2.4. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю. Переведення в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тодi та тiльки тодi, коли має мiсце змiна в характерi використовування нерухомостi. Пiдприємство враховує таку нерухомiсть вiдповiдно до полiтики облiку основних засобiв до моменту змiни мети використовування.
Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
2.5. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум накопиченої амортизацiї та резерву пiд знецiнення. Права постiйного користування землею вiдображаються за справедливою вартiстю визначеною при переоцiнцi. Нематерiальнi активи в основному включають лiцензiї та програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом наступних термiнiв корисного використовування.
Iнформацiя вiдносно методiв амортизацiї та строкiв корисного використання нематерiальних активiв приведена в таблицi № 2.3.
Таблиця № 2.3
Методи амортизацiї та строки корисного використання нематерiальних активiв

Найменування групи
Метод амортизацiї
Строк корисного використання
1
2
3
4
1
Права на об’єкти промислової власностi (винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, комерцiйнi таємницi, у тому числi ноу-хау)
Лiнiйний
Вiд 3 до 20 рокiв
2
Авторське право й сумiжнi з ним права (комп’ютернi програми, компiляцiї баз даних, аудiовiзуальнi витвори (рекламнi фiльми i т.п.), створенi на замовлення пiдприємства, й iншi активи, що вiдповiдають критерiям визнання НМА
Лiнiйний
Вiд 2 до 10 рокiв
3
Права користування природними ресурсами
Лiнiйний
6 рокiв
4
Iншi нематерiальнi активи (лiцензiї)
Лiнiйний
Вiд 3 до 5 рокiв
5
Права постiйного користування землею
Вiдсутнiй
-
2.6. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання та витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток визначеного за податковим законодавством та вiдстроченого податку. Поточний податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке дiє на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток признаються у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли вони признаються в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони вiдносяться до операцiй, врахованих в поточному або iнших перiодах в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок – це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити до бюджету або вiдшкодувати з нього вiдносно оподаткованого прибутку або збиткiв поточних або попереднiх перiодiв. Iншi податки, окрiм податку на прибуток, показанi у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань щодо перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по ставках, якi, як очiкується, застосовуватимуться в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що вираховуються i перенесенi податковi збитки враховуються тiльки в тiй частинi, в якiй iснує впевненiсть в тому, що в наявностi буде оподаткований прибуток, щодо якого можна буде реалiзувати суми, що вираховуються.
2.7. Запаси
Запаси вказанi за собiвартiстю. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб’єктовi господарювання податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг).
Запаси подiляються на такi групи:
- сировина;
- матерiали;
- паливо;
- запаснi частини;
- товари;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети;
- незавершене виробництво;
- напiвфабрикати;
- готова продукцiя.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування.
Запаси визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
У бухгалтерському облiку запаси вiдображаються за первiсною вартiстю придбання або собiвартiстю виготовлення.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв iз подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
Транспортно-заготiвельнi витрати (ТЗВ) з доставки запасiв до центральних складiв включаються в первiсну вартiсть тiльки по окремим видам активiв (рудбудування, паливно-мастильнi матерiали, мазут, сипучi матерiали). В iнших випадках ТЗВ розподiляються мiж сумою запасiв що вибули та їх залишком на кiнець мiсяця за середнiм вiдсотком.
Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi.
При передачi запасiв у виробництво, для продажу i при iншому вибуттi їх оцiнка проводиться за методом ФIФО.
Виняток становить готова продукцiя, незавершене виробництво, вибуття якої оцiнюється за методом середньозваженої собiвартостi.
У фiнансовiй звiтностi запаси вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується на кожну дату складання фiнансової звiтностi. Сума уцiнки до чистої вартостi реалiзацiї у фiнансовiй звiтностi вiдноситься до iнших операцiйних витрат.
2.8. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi активи)
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та її можливо достовiрно визначити. До дебiторської заборгованостi належать:
- заборгованiсть покупцiв та замовникiв за реалiзованi їм товари, виконанi роботи та послуги;
- переплата з платежiв до бюджету та позабюджетних фондiв;
- авансовi платежi за товари, роботи, послуги;
- векселi, одержанi в рахунок погашення заборгованостi за продукцiю та iнших видiв заборгованостi.
- iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу.
Сума резерву сумнiвних боргiв – це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається iншими операцiйними витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого операцiйного доходу.
2.9. Аванси виданi
До дебiторської заборгованостi вiдносяться й суми виданих авансiв та вiдкритих акредитивiв, якi не є фiнансовими активами. Виданi аванси виникають тодi, коли Пiдприємство надає грошовi кошти безпосередньо постачальнику товарiв, робiт, послуг, окрiм кредитiв i дебiторської заборгованостi, якi створюються з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Вони включаються до категорiї оборотних активiв, крiм тих з них, термiн погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Цi активи включаються до категорiї необоротних активiв.
Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення. Балансова вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову вартiсть активiв, коли Пiдприємство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть отримання економiчних вигод вiд їх використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться аванси виданi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi доходiв або витрат.
У фiнансовiй звiтностi активи у виглядi виданих авансiв вiдображаються разом з сумами податку на додану вартiсть. Суми податку на додану вартiсть за цими активами вiдображаються також в складi iнших поточних зобов’язань пiдприємства до дати отримання та оприбуткування товарiв, результатiв робiт та послуг.
2.10. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти i їх еквiваленти. Включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання, депозити до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї.
Еквiвалентами грошових коштiв є короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким властивий незначний ризик змiни вартостi, а термiн погашення не перевищує трьох мiсяцiв iз дати придбання. Пiд термiном «депозити до запитання» слiд розумiти суми, що можуть бути вилученi у будь-який момент без попереднього повiдомлення, у тому числi на рахунках банкiв.
Суми, використання яких обмежене, виключенi зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
2.11. Акредитиви
Акредитиви є грошовими коштами на банкiвських рахунках, заблокованими банком для забезпечення виконання Пiдприємством своїх зобов'язань за конкретними договорами купiвлi. Використовування цих грошових коштiв обмежено. Враховуються цi суми в складi виданих авансiв у вiдповiдностi до мети авансування (на придбання оборотних та необоротних активiв, робiт та послуг).
2.12. Акцiонерний капiтал
Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд.

2.13. Прибуток на акцiю
Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
2.14. Позиковi кошти
Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень позикових коштiв (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) i вартiстю погашення позик визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi засоби, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли Пiдприємство має право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання передбачене не ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити.
2.15. Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть (фiнансовi зобов'язання)
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при розрахунку.
Фiнансовi зобов’язання визнаються за результатом попереднiх операцiй, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
Iнша кредиторська заборгованiсть включає в себе суми розрахункiв з податкового кредиту чи з розрахункiв за зобов’язаннями з податку на додану вартiсть.
Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Довгостроковi зобов’язання вiдображаються в звiтностi за дисконтованою вартiстю. Ставка дисконтування встановлюється на рiвнi середньозваженої вiдсоткової ставки за кредитами на дату складання фiнансової звiтностi. За довгостроковими зобов’язаннями (позиками) при вiдсутностi дати повернення боргу позикодавцю, дисконтування таких зобов’язань на дату балансу не здiйснюється.
2.16. Аванси отриманi
До кредиторської заборгованостi також вiдносяться суми авансiв отриманих вiд покупцiв товарiв, робiт, послуг, якi не є фiнансовими зобов’язаннями.
Зобов’язання за отриманими авансами виникають тодi, коли Пiдприємство отримує грошовi кошти вiд покупцiв товарiв, робiт, послуг. Вони включаються до категорiї поточних зобов’язань, крiм тих з них, термiн поставок товарiв, виконання робiт та надання послуг за якими перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Цi зобов’язання включаються в категорiю довгострокових зобов’язань.
В фiнансовiй звiтностi зобов’язання за отриманими авансами вiдображаються разом з сумами податку на додану вартiсть. Суми податку на додану вартiсть за цими зобов’язаннями вiдображаються також в складi активiв пiдприємства до дати визнання доходiв з поставок товарiв, виконання робiт та надання послуг.
2.17. Резерви за зобов'язаннями та платежами
Резерви за зобов'язаннями та платежами – це не фiнансовi зобов'язання, якi признаються у випадках, коли у Пiдприємства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення резерву з часом признається як процентна витрата.
Пiдприємством створюються наступнi резерви за зобов'язаннями i забезпечення:
Забезпечення виплат вiдпусток;
Додаткове пенсiйне забезпечення;
Забезпечення iнших витрат i платежiв (потенцiйнi витрати за судовими рiшеннями, за збитковими угодами, тощо).
Для рiвномiрного формування фонду оплати працi протягом фiнансового року, в тому числi вiдпусток, на дату складання балансу створюється забезпечення на виплату вiдпусток. Зобов’язання пiдприємства на сплату робiтникам за вiдпрацьованi, але невикористанi вiдпускнi днi, у тому числi додатковi днi, передбаченi колективним договором, вiдображається на кiнець звiтного перiоду у формi резервiв на витрати, пов’язанi з наданням вiдпусток. За днями вiдпусток, наданими робiтникам у борг, резерв не нараховується. Це зобов’язання визнається як короткострокове зобов’язання та як таке, що належить до виплати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надавали послуги. Залишки забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам коригуються на кiнець кожного звiтного року.
2.18. Умовнi активи i зобов'язання
Умовний актив не признається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використовування.
Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, що припускають економiчнi вигоди, є маловiрогiдним.
2.19. Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами
Пiдприємство бере участь в державному пенсiйному планi з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Пiдприємство також надає на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю.

Продовження тексту приміток

Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом з встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання на звiтну дату. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової ставки прибутковостi.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується iз залученням сертифiкованих актуарiїв.
2.20. Визнання доходiв
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi повиннi бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством майбутнiх економiчних вигод. Сума доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.
Пiдприємство виробляє марганцеву руду для їх реалiзацiї в Українi та на мiжнародних ринках. Виручка вiд продажу марганцевої руди та iнших товарiв визнається у момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Звичайно це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Коли Пiдприємство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається у момент передачi вантажу покупцю в обумовленому мiсцi. Пiдприємство використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС 2010, такi як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), постачання на термiналi (DAT), постачання в пунктi (DAP), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт (FOB), якi визначають момент переходу ризикiв i вигод.
Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу. Цiна продажу наводиться окремо в кожнiй специфiкацiї.
2.21. Визнання витрат
Витрати враховуються по методу нарахування.
Собiвартiсть готової продукцiї визначається за фактичними витратами на виробництво з урахуванням змiн залишкiв незавершеного виробництва на початок i кiнець перiоду. Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї визначається як середньозважене значення залишкiв готової продукцiї i виробничої собiвартостi готової продукцiї.
До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) належать:
- прямi матерiальнi витрати, що складаються переважно з цiни закупiвлi сировини, матерiалiв, електроенергiї, тощо;
- амортизацiя виробничих основних фондiв та нематерiальних активiв;
- прямi витрати на оплату працi;
- загальновиробничi витрати;
- вартiсть отриманих робiт, послуг;
- iншi прямi витрати.
Змiннi загальновиробничi витрати розподiляються на кожний об’єкт витрат iз використанням обраної бази розподiлу, виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду, та включаються до складу собiвартостi продукцiї (робiт, послуг).
Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються на кожний об’єкт витрат з урахуванням обраної бази розподiлу i нормальної потужностi та включаються до складу iнших операцiйних витрат.
Витрати, пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не входять до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг, робiт), розподiляються на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати.
Податки, збори та iншi обов’язковi платежi, передбаченi чинним законодавством, належать до iнших витрат операцiйної дiяльностi пiдприємства.
Витрати на виплату заробiтної плати ремонтного персоналу, списанi на ремонт i полiпшення основних засобiв, розподiляються за iнвентарними номерами пропорцiйно витратам запасiв, що списанi на об’єкти основних засобiв, що ремонтуються.
2.22. Податок на додану вартiсть
ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Зобов’язання платника податкiв з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованої за звiтний перiод. Воно виникає в день вiдвантаження товарiв клiєнтовi або в день отримання оплати вiд клiєнта, в залежностi вiд того, яка з подiй вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ – це сума, яку платник податку має право зарахувати в зменшення свого зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ виникає в момент отримання податкової накладної, яка виписується у день оплати постачальнику або в день отримання товарiв, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi згорнуто i показується, як актив або зобов’язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ вiдображається розгорнуто. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується вiдповiдно до валової суми заборгованостi, включаючи ПДВ.
Аванси виданi контрагентам i аванси отриманi вiд контрагентiв показанi в данiй фiнансовiй звiтностi з врахуванням ПДВ, оскiльки передбачається, що розрахунок з ПДВ буде проведений за рахунок поставки вiдповiдних товарiв чи послуг.
2.23. Фiнансовi витрати.
Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами, збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за пенсiйними зобов'язаннями. Всi вiдсотковi та iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
2.24. Прибуток на акцiю
Сума прибутку на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
2.25. Дивiденди
Нарахованi дивiденди визнаються як зобов’язання i вираховуються з капiталу в тому перiодi, в якому вони були оголошенi i затвердженi.
2.26. Питання, пов'язанi з охороною навколишнього середовища
Система заходiв щодо дотримання природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi становлення, i позицiя державних органiв щодо його виконання постiйно переглядається. У мiру виникнення зобов'язань вони визнаються у фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни iснуючих норм i законодавства, а також судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, але можуть зробити iстотний вплив. При iснуючому порядку забезпечення дотримання вимог чинного законодавства керiвництво вважає, що iстотнi зобов'язання внаслiдок забруднення довкiлля вiдсутнi.
2.27. Iстотнi допущення й оцiнки в застосуваннi облiкової полiтики
Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, наведених в звiтностi, на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються та ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обґрунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi думки при вживаннi принципiв облiкової полiтики. Думки, що найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi та оцiнки, якi можуть привести до значних корегувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
2.27.1. Податкове законодавство
Податкове, валютне та митне законодавство продовжує змiнюватися. Суперечливi положення трактують по-рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним та обґрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не спростують.
2.27.2. Знецiнення ПДВ до вiдшкодування
В зв’язку з тим, що частину в загальному обсязi реалiзацiї Пiдприємства займає реалiзацiя продукцiї на експорт Пiдприємством враховується сума податку на додану вартiсть (ПДВ) до вiдшкодування з державного бюджету. Вiдповiдно до законодавства України Пiдприємство може вимагати вiдшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його залiк з майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету. Пiдприємство ухвалило рiшення провести залiк сум ПДВ до вiдшкодування з бюджету з майбутнiм ПДВ. На думку керiвництва Пiдприємства, суми, вiдображенi в балансi, будуть повнiстю вiдшкодованi, тому Пiдприємство не визнавало збитки вiд знецiнення.
2.27.3. Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi
Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах (на пiдставi термiнiв виникнення заборгованостi). При проведеннi такого аналiзу в увагу приймаються наступнi чинники: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi по термiнах, фiнансове положення клiєнтiв i погашення ними заборгованостi у минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми будуть меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Пiдприємству доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення.
2.27.4. Справедлива вартiсть як умовна вартiсть основних засобiв
Пiдприємство ухвалило рiшення використати звiльнення по вибору для облiку основних засобiв, яке надане суб'єктам господарської дiяльностi, якi вперше застосовують МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1, i використало переоцiнку основних засобiв, що проведена вiдповiдно до П(С)БО на дату переходу на МСФЗ як доцiльну собiвартiсть у вхiдному балансi по МСФЗ. Основнi засоби Пiдприємства були оцiненi незалежними оцiнювачами.
2.27.5. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються по курсу на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по валютному курсу, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi, що виникають, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної вартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсах, що дiють на первiсну дату їх виникнення.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi справедливої вартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсах, що дiють на дату визначення справедливої вартостi.
Обмiннi курси основних валют наведеннi нижче (Таблиця № 2.4).
Таблиця № 2.4
Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй


Найменування валюти
Курс на дату, грн.

На 31.12.2016 р.
На 31.12.2017 р.
1
2
3
4
1
1 долар США
27,190858
28,067223
2
1 євро
28,422604
33,495424

2.27.6. Знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює перевiрку балансової вартостi своїх основних засобiв i нематерiальних активiв з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свiдчать про знецiнення цих активiв. В разi виявлення таких ознак розраховується вартiсть вiдшкодування вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вартiсть вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює вартiсть вiдшкодування одиницi, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив.
Вартiсть вiдшкодування визначається як найбiльше значення iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на продаж i вартостi, що генерується вiд його використання в господарськiй дiяльностi пiдприємства. При оцiнцi вартостi вiд використання, передбачуваний грошовий потiк дисконтується до поточної вартостi, використовуючи ставки до оподаткування, якi вiдображають поточну ринкову вартiсть грошей i властивi даному активу специфiчнi ризики.
Якщо вартiсть вiдшкодування активу (або одиницi, що генерує грошовий потiк) по оцiночних значеннях менша, нiж його поточна вартiсть, то поточна вартiсть активу (одиницi, що генерує грошовий потiк) має бути зменшена до даного значення. Втрати вiд знецiнення признаються в звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли знецiнення вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких сума знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi.
Якщо втрати вiд знецiнення вiдновлюються в наступному перiодi, поточна вартiсть активу (одиницi, що генерує грошовий потiк) має бути збiльшена до нової вартостi вiдшкодування, але так, щоб вiдновлена вартiсть даного активу не перевищила його вартiсть до зниження цiни попереднiх перiодiв. Вiдновлення суми знецiнення визнається в Звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли знецiнення вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких вiдновлення суми знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi.

2.27.7. Податок на прибуток
Податок на прибуток за рiк включає поточнi податковi витрати i вiдстрочений податок. Податок на прибуток визнається у звiтi про прибутки та збитки за виключенням випадкiв, коли вiн стосується сум, прямо вiднесених на капiтал. У цьому разi вiн визнається в складi капiталу.
Поточнi податковi витрати являють собою очiкувану суму податку на оподатковуваний прибуток за рiк, що визначається згiдно з вимогами податкового законодавства України, iз застосуванням податкових ставок, прямо чи опосередковано встановлених законодавством на дату балансу, та будь-якого коригування податку, пов’язаного з минулими роками.
Вiдстроченi податки нараховуються за балансовим методом, коли враховуються всi тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань за фiнансовим облiком та вартiстю згiдно з податковим облiком.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню:
за винятком ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов’язання виникає через амортизацiю гудвiлу або первiсне визнання активу чи зобов’язання в господарськiй операцiї, яка не є об’єднанням бiзнесу, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
щодо оподатковуваних рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi Товариства, за винятком тих ситуацiй, коли можливо контролювати час сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не сторнуватиметься в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, та невикористанi податковi збитки:
за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив, пов’язаний з тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання в господарськiй операцiї, яка не є об’єднанням бiзнесу, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi Товариства, за винятком тих ситуацiй, коли iснує ймовiрнiсть що тимчасова рiзниця сторнуватиметься в найближчому майбутньому та буде оподатковуваний прибуток, проти якого можна використати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається на кожну дату балансу i зменшується, якщо бiльше не буде ймовiрною наявнiсть оподатковуваного прибутку, достатнього, для використання вигоди вiд цього вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi очiкуються у перiод реалiзацiї активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основi ставок оподаткування (та податкового законодавства), прямо чи опосередковано встановлених законодавством на дату звiту про фiнансове положення.
2.27.8. Винагороди працiвникам
Витрати по заробiтнiй платi, виплати по соцiальному забезпеченню, сплаченi вiдпуски i лiкарнянi, премiї i не грошовi виплати нараховуються в тому перiодi в якому вiдповiднi винагороди надавалися персоналу Товариства.
2.27.9. Витрати на пенсiйне забезпечення
Пiдприємство здiйснює внески до Пенсiйного фонду України, фонди соцiального страхування за всiх своїх спiвробiтникiв. Цi внески вiдносяться на фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони були нарахованi.
Товариство зобов’язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються Державним Пенсiйним фондом України робiтникам, якi працювали протягом певного часу в шкiдливих умовах, що визначенi нормативно-правовими актами України, i через це мають право виходу на пенсiю до настання пенсiйного вiку i на пенсiйне забезпечення, передбачене при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого нормативно-правовими актами України.
Чиста сума цього зобов’язання розраховується методом оцiнки суми майбутнiх виплат, зароблених працiвниками в поточному та минулому перiодах за наданi послуги. Сума виплат дисконтується для визначення теперiшньої вартостi. Розрахунок здiйснюється з використанням методу нарахувань прогнозованих одиниць.
Актуарнi доходи або збитки визнаються, якщо сукупна сума невизнаних актуарних доходiв або збиткiв по певному плану перевищить 10% теперiшньої вартостi зобов'язань по пенсiйному забезпеченню. Вказанi прибутки або збитки признаються впродовж залишку очiкуваного перiоду служби працiвникiв, якi є учасниками цього пенсiйного плану. Оскiльки в Українi, в цiлому, не iснує можливостi проведення надiйної актуарної оцiнки, керiвництво застосовує власнi припущення при розрахунку сум пенсiйних зобов'язань на кожну дату складання балансу.
Цi допущення включають ставку дисконтування, темпи зростання заробiтної плати, що прогнозуються на основi фактичних темпiв зростання впродовж попереднiх перiодiв, а також середнього очiкуваного перiоду служби працiвникiв, якi є учасниками пенсiйного плану, з врахуванням тенденцiй попереднiх перiодiв. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на певну дату. Цi припущення щорiк переглядаються.
2.27.10. Резерви
Резерви визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, i є значна вiрогiднiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Товариство передбачає отримати вiдшкодування деякої частки або всiх резервiв, то вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається в звiтi про фiнансовi результати за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються по поточнiй ставцi до оподаткування, яка вiдображає, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
2.27.11. Взаємозалiки
Мiж фiнансовими активами i зобов'язаннями можуть проводитися взаємозалiки, i в бухгалтерському балансi вiдображається чиста величина тiльки за наявностi юридично закрiпленого права на залiк вiдображених сум i iснуючого намiру або провести розрахунок шляхом взаємозалiку, або реалiзувати актив i погасити зобов'язання одночасно.

3. Детальне розкриття iнформацiї
3.1. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи та змiни в їх складi за 2017 рiк представленi наступним чином (Таблиця № 3.1):Таблиця № 3.1
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв
тис. грн.

Показник
Групи нематерiальних активiв
Разом

Права користування природними ресурсами
Права на об’єкти промислової власностi
Авторське право та сумiжнi з ним права
Права на комерцiйнi позначення
Iншi нематерiальнi активи
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Залишок на початок року3
Первiсна вартiсть
35849
882
483
5
1203
38422
4
Знос
34
495
193
3
231
956
5
Надiйшло за рiк
-
-
547
-
958
1505
6
Вибуло за рiк7
Первiсна вартiсть
-
67
1030
-
-
1097
8
Знос
-
67
193
-
-
260
9
Нараховано амортизацiї за рiк
411
63
-
1
326
801
10
Залишок на кiнець року11
Первiсна вартiсть
35849
815
-
5
2161
38830
12
Знос
445
491
-
4
557
1497
В складi iнших нематерiальних активiв пiдприємство враховує права постiйного користування землею у сумi 27 638 тис. грн. цi нематерiальнi активи визнанi на основi Державних актiв на користування земельними дiлянками та облiковуються за справедливою вартiстю. Зменшення корисностi нематерiальних активiв не здiйснювалася в зв’язку з вiдсутнiстю чинникiв, що призводять до такого зменшення.
Нематерiальнi активи та змiни в їх складi за 2016 рiк представленi наступним чином (Таблиця № 3.2):
Таблиця № 3.2
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв
тис. грн.

Показник
Групи нематерiальних активiв
Разом

Права користування природними ресурсами
Права на об’єкти промисло-вої власностi
Авторське право та сумiжнi з ним права
Права на комерцiйнi позначення
Iншi нематерiальнi активи
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Залишок на початок року3
Первiсна вартiсть
27639
882
445
5
1199
30170
4
Знос
-
431
129
2
186
748
5
Надiйшло за рiк
8210
-
39
-
4
8253
6
Вибуло за рiк7
Первiсна вартiсть
-
-
1
-
-
1
8
Знос
-
-
1
-
-
1
Продовження Таблицi № 3.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Нараховано амортизацiї за рiк
34
64
65
1
45
209
10
Залишок на кiнець року11
Первiсна вартiсть
35849
882
483
5
1203
38422
12
Знос
34
495
193
3
231
956

3.2. Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї
Основнi засоби та змiни в їх складi за 2017 рiк представленi наступним чином (Таблиця № 3.3):
Таблиця № 3.3
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв
тис. грн.

Показник
Групи основних засобiв
Разом

Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнстру-менти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Залишок на початок року
3
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4481155
38922678
3230422
2314
1483
46638052
4
Знос
3684813
38416502
3158275
1724
87
45261401
5
Надiйшло за рiк
1995
70185
12178
349
-
84707
6
Вибуло за рiк
7
первiсна (переоцiнена) вартiсть
69593
376363
121802
21
-
567779
8
Знос
51190
369055
120117
17
540379
9
Нараховано амортизацiї за рiк
12533
53069
5953
110
15
71680
10
Iншi змiни за рiк
11
первiсної (переоцiненої) вартостi
-
-
-
-
-
-
12
зносу
-
-
-
-
-
-
13
Залишок на кiнець року
14
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4413557
38616500
3120798
2642
1483
46154980
15
Знос
3646156
38100516
3044111
1817
102
44792702
Основнi засоби та змiни в їх складi за 2016 рiк представленi наступним чином (Таблиця № 3.4):

Таблиця № 3.4
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв
тис. грн.

Показник
Групи основних засобiв
Разом

Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнстру-менти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Залишок на початок року
3
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4472550
38916203
3234554
2249
1483
46627039
4
Знос
3677342
38428862
3156717
1650
72
45264643
5
Надiйшло за рiк
13550
66536
456
75
-
80617
6
Вибуло за рiк
7
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4945
60061
4588
10
-
69604
8
Знос
4902
57345
4044
7
-
66298
9
Нараховано амортизацiї за рiк
12373
44985
5602
81
15
63056
10
Iншi змiни за рiк
11
первiсної (переоцiненої) вартостi
-
-
-
-
-
-
12
зносу
-
-
-
-
-
-
13
Залишок на кiнець року
14
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4481155
38922678
3230470
2266
1483
46638052
15
Знос
3684813
38416502
3158275
1724
87
45261401

Капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2017 р. в сумi 44 254 тис. грн. включенi у статтю балансу «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» (рядок 1005), у тому числi вартiсть капiтальних iнвестицiй, що є власнiстю держави 61 тис. грн. (Таблиця № 3.5).
Таблиця № 3.5
Перелiк об’єктiв незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2017 року


Найменування об’єкта, в який здiйснено вкладення
Фактичнi витрати, тис. грн.
Дата введення в експлуатацiю, що планується
1
2
3
4
1
Будiвництво АПК шахти 9/10 та iнших споруд шахти
19165
2018
2
Будiвництво ремонтного центру бульдозерної технiки Грушевського кар’єру
878
2018
3
Винос очисних споруд шахти №3/5
2174
2018-2019
Продовження Таблицi № 3.5
1
2
3
4
4
Реконструкцiя тимчасової насосної станцiї по поверненню дренажних вод з напiрним трубопроводом ШХОВС
668
2018
5
Iнжинiрiнговi послуги по пiдбору технологiї та обладнання Engineering Dobersek GmbH, Нiмеччина
988
2018-2019
5
Iнше незавершене будiвництво
940
2018-2019
6
Разом: капiтальне будiвництво:
24813
?
7
Капiтальнi iнвестицiї в придбання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв
19441
2018-2019
8
Всього по рядку 1005 Балансу станом на 31.12.2017 року
44254
?
Капiтальнi iнвестицiї станом на 01.01.2017 р. в сумi 31881 тис. грн. включенi у статтю балансу «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» (рядок 1005), у тому числi вартiсть капiтальних iнвестицiй, що є власнiстю держави 61 тис. грн. (Таблиця № 3.6).
Таблиця № 3.6
Перелiк об’єктiв незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 01.01.2017 року

Найменування об’єкта, в який здiйснено вкладення
Фактичнi витрати, тис. грн.
Дата введення в експлуатацiю, що планується
1
2
3
4
1
Будiвництво АПК шахти 9/10 та iнших споруд шахти
14538
2017
2
Будiвництво ремонтного центру бульдозерної технiки Грушевського кар’єру
878
2017
3
Винос очисних споруд шахти №3/5
2174
2017-2018
4
Реконструкцiя тимчасової насосної станцiї по поверненню дренажних вод з напiрним трубопроводом
213
2017
5
Iнше незавершене будiвництво
1230
2017-2018
6
Разом: капiтальне будiвництво:
19033
7
Капiтальнi iнвестицiї в придбання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв
12848
2017-2018
8
Всього по рядку 1005 Балансу станом на 31.12.2016 року
31881

3.3. Iнвестицiйна нерухомiсть
В рядку 1015 Балансу «Iнвестицiйна нерухомiсть» вiдображена залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi в сумi 105 тис. грн. станом на 31.12.2017 р. та 107 тис. грн. станом на 01.01.2017 р.
До iнвестицiйної нерухомостi пiдприємство вiдносить власнi об’єкти основних засобiв (споруди, розмiщенi на землi), що утримуються з метою отримання орендних платежiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть представлена в балансi пiдприємства станом на 31.12.2017 р. групою «Споруди» балансовою вартiстю 105 тис. грн.
Пiдприємство не має договiрних зобов'язань по придбанню, спорудженню або вдосконаленню iнвестицiйної нерухомостi, її ремонту, технiчному обслуговуванню або впорядкуванню.

3.4. Товарно-матерiальнi цiнностi, запаси
Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi № 3.7.
Таблиця № 3.7
Запаси
тис. грн.

Найменування показника
Балансова вартiсть на 01.01.2017
Балансова вартiсть на 31.12.2017
1
2
3
4
1
Сировина та матерiали
34351
56793
2
Iншi матерiали
1192
644
3
Паливо
5916
9560
4
Тара та тарнi матерiали
46
41
5
Матерiали, переданi в переробку
-
38017
6
Запаснi частини
26710
62938
7
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
3049
6928
8
Незавершене виробництво
46052
8912
9
Готова продукцiя
26812
36776
10
Товари
205
94602
11
Разом
144333
315211

Керiвництво пiдприємства приймає рiшення про списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї виходячи з їх вiкової структури та ознак економiчного, технiчного та фiзичного зносу.

3.5. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2017 р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi Пiдприємства оцiнюється як рiвна її балансовiй вартостi.
Поточна i довгострокова дебiторська заборгованiсть (тис. грн.) враховується в наступних валютах (Таблиця № 3.8):Таблиця № 3.8
Валюта дебiторської заборгованостi
тис. грн.

Валюта
Станом на 01.01.2017 р.
Станом на 31.12.2017 р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi (за товари, роботи, послуги)
79762
175479
2
Українськi гривнi (дебiторська заборгованiсть за розрахунками та iнша дебiторська заборгованiсть)
45994
216334
3
Українськi гривнi (поточнi фiнансовi iнвестицiї)
170
170
4
Долари США
-
304287
5
Євро
-
105077
6
Iншi валюти
-
-
7
Всього дебiторської заборгованостi
125926
801347
8
Нарахований резерв сумнiвних боргiв
1804
1801
На протязi 2017 року в сумi резерву сумнiвних боргiв вiдбулися наступнi змiни (Таблиця № 3.9):
Таблиця № 3.9
Резерв сумнiвних боргiв
тис. грн.

Показник
Сума
1
2
3
1
Резерв сумнiвних боргiв на 01.01.2017 р.
1804
2
Зменшення резерву за рахунок погашення заборгованостi
(3)
3
Нарахований резерв
-
4
Резерв сумнiвних боргiв на 31.12.2017 р.
1801
Аналiз дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 1125) i iншої дебiторської заборгованостi (рядок 1155) по рядкам, представлено нижче:
Таблиця № 3.10
Термiни дебiторської заборгованостi
тис. грн.

Показник
На 01.01.2017 р.
На 31.12.2017 р.
1
2
3
4
1
Не прострочена i не знецiнена заборгованiсть
2
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
13394
560429
3
Iнша дебiторська заборгованiсть
112362
240748
4
Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть
Продовження Таблицi № 3.10
1
2
3
4
5
- прострочена менше 90 днiв

6
- прострочена вiд 90 до 360 днiв

7
- прострочена бiльше 360 днiв

8
Всього простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi

9
Знецiнена дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1064
1064
10
Знецiнена iнша дебiторська заборгованiсть
570
567
11
Всього знецiнена дебiторська заборгованiсть
1634
1631
12
Резерв сумнiвних боргiв
(1634)
(1631)
13
Всього дебiторська заборгованiсть
124122
799546
В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом» зокрема враховується суми по наступних податках.

Продовження тексту приміток

Таблиця № 3.11
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом
тис. грн.

Показник
На
01.01.2017 р.
На
31.12.2017 р.
1
2
3
4
1
ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню
28484
135305
2
Аванс з податку на прибуток
5000
5000
В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами» також вiдображенi перерахованi контрагентам грошовi кошти, використовування яких обмежено в сумi 71 404 тис. грн. – кошти зарезервованi банком як забезпечення по акредитивах, виданих Пiдприємством.
До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають вiдображенню у складi наведених статей облiку дебiторської заборгованостi (Таблиця № 3.12).
Таблиця № 3.12
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
тис. грн.

Вид заборгованостi
Сума
1
2
3
2
Заборгованiсть по цiльовим позикам
891
3
Позика працiвникам пiдприємства
396
4
Дебiторська заборгованiсть фонд соцiального страхування
855
5
Реалiзацiя основних засобiв
807
Продовження Таблицi № 3.12
1
2
3
6
Заборгованiсть за послуги по експорту феросплавiв
696
7
Авансовий лiзинговий платiж
2447
8
Заборгованiсть за путiвки в профiлакторiй
351
9
Заборгованiсть за харчування в кредит
50
10
Заборгованiсть за оренду
144
11
Заборгованiсть по субсидiям
20
12
Заборгованiсть пiдзвiтних осiб
5
11
Iнша заборгованiсть
21
12
Резерв сумнiвної заборгованостi
(567)
13
Розрахунки з вiдшкодування збиткiв
567
14
Разом
6683

3.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 3.13.
Таблиця № 3.13
Кошти
тис. грн.

Показник
На 01.01.2017 р.
На 31.12.2017 р.
1
2
3
4
1
Поточнi рахунки
24
54307
2
Депозитнi рахунки
301
253
3
Готiвка (каса)
4
1
4
Грошовi кошти в дорозi
-
-
5
Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв
329
54561
6
Сума грошових кошти по акредитивах, якi враховуються в складi попереднiх оплат
29319
71404

Основнi курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними (Таблиця № 3.14):
Таблиця № 3.14
Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi

Найменування валюти
Курс на дату, грн

На 01.01.2017 р.
На 31.12.2017 р.
1
2
3
4
1
1 долар США
27,190858
28,067223
2
1 євро
28,422604
33,495424

3.7. Рух грошових коштiв
У рядку 3095 вiдображенi такi надходження: повернення гарантованого внеску за участь в аукцiонi в сумi 349 тис. грн., реалiзацiя профкомам путiвок в санаторiй - профiлакторiй в сумi 4 108,5 тис. грн., компенсацiя середнього заробiтку мобiлiзованим в розмiрi 484 тис. грн., повернення грошових коштiв згiдно банкiвської гарантiї в розмiрi 689 тис. грн., оплата за матерiали, послуги населенню в розмiрi 165 тис. грн., повернення по надмiрно виданим сумам по заробiтнiй платi в розмiрi 93 тис. грн., повернення витрат на вiдрядження 89 тис. грн., за проживання в гуртожитку 32 тис. грн. , погашення позики за туристичнi путiвки в сумi 142 тис. грн., повернення оплати вiд постачальникiв в сумi 46 тис. грн., погашення безвiдсоткових позичок в розмiрi 35 тис. грн., iнше 40 тис. грн.
У рядку 3190 вiдображено витрачання грошових коштiв в наступних напрямках: повернення за договором доручення в розмiрi 1 1847 тис. грн., перерахована сума алiментiв в розмiрi 7 338 тис. грн., внески профкомам 5 994 тис. грн., на оздоровчу i культурно-масову роботу в розмiрi 5 222 тис. грн., витрати по комiсiї банку на покупку i продаж валюти в сумi 1 550 тис. грн., внески в лiкарняну касу, утриманi iз заробiтної плати працiвникiв комбiнату, в розмiрi 3 400 тис. грн., перерахування позик i позик працiвникам комбiнату в розмiрi 2 507 тис. грн., благодiйний внесок у лiкарняну касу 388 тис. грн., утримання iз заробiтної плати за пiдписку в розмiрi 682 тис. грн., оздоровчi суми, перерахованi працiвникам профкому 781 тис. грн, iншi утримання iз заробiтної плати 678 тис. грн., оплата за участь в торгах в розмiрi 284 тис. грн., перерахування страховiй групi ТАС в розмiрi 373 тис. грн., видача сум на вiдрядження в розмiрi 808 тис. грн., збитки вiд продажу валюти 1 859 тис. грн., повернення зайво виплачених лiкарняних листiв в розмiрi 76 тис. грн., оплата за страхування працiвникiв комбiнату в сумi 107 тис. грн., виплата сум моральної шкоди, нецiльової благодiйної допомоги та допомоги на поховання в розмiрi 75 тис. грн., компенсацiя вартостi об'єктiв нерухомостi в промзонi фiзичнiй особi в розмiрi 214 тис. грн., вартiсть передплатних видань для комбiнату в сумi 89 тис. грн., заохочення ветеранiв комбiнату в розмiрi 42 тис. грн., оплата штрафних санкцiй в розмiрi 31 тис. грн., iнше 155 тис. грн.
У рядку 3340 вiдображена сума повернення фiнансової допомоги вiд ПАТ «Товкачевський ГЗК» у розмiрi 81 200 тис. грн., вiд ПАТ «Нiкопольський завод феросплавiв» в сумi 61 000 тис. грн., вiд ПАТ «Запорiзький заводу феросплавiв» в сумi 21 119 тис. грн.
У рядку 3390 вiдображена сума наданої фiнансової допомоги ПАТ «Товкачевський ГЗК» у розмiрi 81 200 тис. грн., та сума наданої фiнансової допомоги ПАТ «Нiкопольський завод феросплавiв» у розмiрi 61 000 тис. грн.
3.8. Iншi оборотнi активи
До складу статтi «Iншi оборотнi активи» балансу пiдприємства (рядок 1190) станом на 31.12.2017 р. включенi суми податкового кредиту, не пiдтвердженi податковими накладними у сумi 829 тис. грн. та податковi зобов’язання за отриманими авансами у сумi 102 967 тис. грн. за окремими господарськими операцiями, розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України.
3.9. Капiтал
Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Пiдприємства зареєстрований в розмiрi 366 625 тис. грн. i розподiлений на 1466502000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну величини статутного капiталу не приймалося.
Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний капiтал у розмiрi 4 975 тис. грн. Резервний капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами учасникiв.
Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi пiдприємства станом на 31.12.2017 року складає 575 906 тис. грн.
До складу iншого додаткового капiталу включено:
- вартiсть майна, яке не пiдлягало приватизацiї 147 тис. грн.
- актуарний прибуток вiд зобов’язань 69 156 тис. грн.
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй склала 1466502000 штук. Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 1466502000 штук.
В звiтному перiодi додаткового випуску акцiй не було.
3.10. Позиковi кошти
Пiдприємство не використовувало позикових коштiв. В Таблицi № 3.15 вiдсутнi даннi про суми позикових коштiв.
Таблиця № 3.15
Позиковi кошти
тис. грн.

Показник
На 01.01.2017 р.
На 31.12.2017 р.
1
2
3
4
1
Довгостроковi позиковi кошти
2
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
3
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
4
Поточнi позиковi кошти
5
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
6
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
7
Всього позиковi кошти
-
-

3.11. Зобов'язання за пенсiйним забезпеченням
Пiдприємством у 2017 роцi було проведено актуарний розрахунок пенсiйних зобов’язань за 2015 - 2016 роки та 2017 рiк iз залученням сертифiкованого актуарiя. Загальна сума створеного резерву, яка вiдображена у фiнансовiй звiтностi:
станом на 01.01.2017 року, склала 360 839 тис. грн. в тому числi довгостроковi зобов’язання 327 239 тис. грн., короткостроковi 33 600 тис. грн.;
станом на 31.12.2017 року, склала 417 535 тис. грн. в тому числi довгостроковi зобов’язання 381 535 тис. грн., короткостроковi 36 000 тис. грн.
3.11.1. Iнформацiя про характеристики пенсiйних програм з визначеною виплатою (Пiльговi пенсiї: Список № 1 та Список № 2)
Пiдприємство має зобов'язання по державному пенсiйному плану з встановленими виплатами, iменованого як «пiльговi пенсiї», який являє собою план виплат на основi спiввiдношень середнього заробiтку працiвника i середньої заробiтної плати в Українi за всi перiоди (мiсяцi) придбання ним страхового та спецiального (пiльгового) стажу на пiдприємствах-учасниках плану. Зобов'язання виникають з моменту початку трудової дiяльностi працiвника за Списком № 1 або № 2 i погашаються Пiдприємством тiльки пiсля призначення працiвнику пiльгової пенсiї органами непiдконтрольного Пiдприємству Пенсiйного фонду України (ПФУ) шляхом щомiсячної сплати сум, що вiдшкодовують фактичнi витрати даного фонду на виплату пенсiй бенефiцiару до настання в неї загальнодержавного пенсiйного вiку (чоловiки - 60 рокiв, жiнки - 58 рокiв), або - переходу на iнший вид пенсiї.
Нормативно-правова база, в якiй функцiонує план, визначена Прикiнцевими положеннями Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування» i ст. 13 Закону України «Про пенсiйне забезпечення». План не є фондованим - вiдшкодування ПФУ фiнансуються поточними внесками пiдприємства в сумi понесених ПФУ витрат, а формування активiв (фондiв) для майбутнiх виплат не передбачено (законами i традицiями).
Виплати працiвникам визначаються тривалiстю їх трудового стажу, а особи, якi беруть участь в планi пiдприємства не мають реальних способiв виходу з плану без сплати внескiв для забезпечення винагород, зароблених працiвниками до моменту виходу пiдприємства з плану. Витрати на виплату i доставку пенсiй, призначених на пiльгових умовах особам, якi мають стаж, що дає право на призначення цих пенсiй на декiлькох пiдприємствах, покриваються цими пiдприємствами пропорцiйно стажу роботи. При цьому стаж роботи на останньому пiдприємствi враховується у повному розмiрi, а з попереднiх мiсць роботи осiб вiн додається до стажу, необхiдного для призначення пенсiй на пiльгових умовах згiдно з Iнструкцiєю, затвердженою Постановою правлiння ПФУ вiд 19.12.2003 р. №21-1.
3.11.2. Опис ризикiв, на якi наражається Пiдприємство за планом
Компанiя не здатна оцiнити свою частку в фiнансовому положеннi i фiнансових показниках плану з достатньою надiйнiстю для цiлей облiку з причин:
- пiдприємство не має доступу до iнформацiї про план, яка задовольняла б вимогам цього стандарту;
- план пiддає пiдприємства-учасники актуарним ризикам, пов'язаним з зайнятими на сьогоднi i колишнiми працiвниками iнших пiдприємств, в результатi чого вiдсутня послiдовна i надiйна база для розподiлу зобов'язань, активiв i витрат мiж пiдприємствами, якi беруть участь в планi;
- нормативно-правова база може змiнюватися, в тому числi i за правилами призначення пенсiй та розрахунку (перерахунку) сум виплат.
План створює актуарний ризик для пiдприємства: якщо сукупнi витрати на виплату винагород, вже зароблених на кiнець звiтного перiоду, виявляться вищими за очiкуванi, пiдприємству доведеться збiльшити внески (вiдшкодування до ПФУ).
3.11.3. Опис поправок, внесених до плану
У звiтний перiод формула розрахунку пенсiй була змiнена Законом України вiд 03.10.2017 р. №4128-19: величина оцiнки одного року страхового стажу зменшена з 1,35% до 1,0%. Змiни в законодавствi також спрямованi на поступове вирiвнювання пенсiйного вiку чоловiкiв i жiнок шляхом щорiчного збiльшення вiку дострокового виходу для останнiх на шiсть мiсяцiв з 01.04.2015 р. по 31.03.2024 р. (з 45 до 50 рокiв для Списку № 1 i з 50 до 55 рокiв для Списку № 2). Розмiри призначених пенсiй будуть пiдлягати гарантованому щорiчному коригуванню на величину, не нижче 50% офiцiйних показникiв iндексу iнфляцiї за попереднiй рiк i 50% темпу зростання середньої заробiтної плати за попереднi три року. Цi змiни означають внесення поправок до державного пенсiйного плану (Пiльговi пенсiї: Список № 1 та Список № 2) i повиннi бути вiдображенi, як результати секвестру, в звiтi про прибутки i збитки.
Нижче в наведено iнформацiю про узгодження залишку на початок перiоду та залишку на кiнець перiоду, яка пiдлягає розкриттю Пiдприємством згiдно з МСФЗ. Розрахунок показникiв, вiдображених в таблицях, виконаний за допомогою актуарної моделi.
3.11.4. Результати розрахункiв з iдентифiкацiєю сум (актуарний баланс) за 2017 р.
I. Змiни приведеної вартостi зобов'язань за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р.
1. Приведена вартiсть зобов'язань за станом на початок року - 360 838 619 грн.
2. Вартiсть вiдсоткiв (витрати по вiдсотках) – 36 083 862 грн.
3. Вартiсть поточних послуг, з них - 21 119 501 грн.:
- пiльговi пенсiї (теперiшнi працiвники: Список № 1 i Список № 2) – 19 904 287 грн.
- одноразовi виплати по виходу на пенсiю – 1 215 213 грн.
4. Вартiсть минулих послуг (пенсiонери: Список № 1 i Список № 2) – 22 867 155 грн.
5. Актуарний (прибуток) збиток вiд секвестрiв – 0 грн.
6. Виробленi виплати - 28 431 891 грн.
7. Актуарний прибуток (збиток) вiд зобов'язань- (5 057 617 )грн.
8. Приведена вартiсть зобов'язань станом на кiнець року – 417 534 863 грн.
II. Змiни справедливої вартостi активiв програми за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р.
1. Надходження внескiв – 28 431 891 грн.
2. Зробленi виплати - (28 431 891) грн.
III. Змiни в актуарних прибутках (збитках) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р.
1. Актуарний прибуток (збиток) вiд зобов'язань (5 057 617) грн.
2. Актуарний прибуток (збиток) вiд активiв – 0 грн.
3. Чистий прибуток (збиток) за станом на кiнець року - (5 057 617) грн.
IV. Активи (зобов'язання) визнанi в балансi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р.
1. Наведена вартiсть зобов'язань станом на кiнець року 417 534 863 грн.
2. Справедлива вартiсть активiв пенсiйного плану за станом на кiнець року – 0 грн.
3. Активи (зобов'язання), якi повиннi бути визнанi за станом на кiнець року - (417 534 863) грн.
V. Суми в звiтi про прибутки та збитки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р.
1. Вартiсть поточних послуг - 21 119 501 грн.
2. Вартiсть вiдсоткiв – 36 083 862 грн.
3. Очiкуваний дохiд на активи плану – 0 грн.
4. Визнаний актуарний збиток (прибуток) – 0 грн.
5. Вартiсть минулих послуг - безумовнi виплати за вiдшкодуванням ПФУ – 22 867 155грн.
6. Результати секвестрiв – 0 грн.
7. Витрати, визнанi у складi звiту про прибутки та збитки – 80 070 517 грн.
VI. Актуарнi припущення станом на 01.01.2017 р. та на 31.12.2017 р. (вiдповiдно).
1. Ставка дисконтування -10,00% та 10,50%.
2. Ставка прибутковостi активiв програми - 0,00% та 0,00%.
3. Ставка збiльшення заробiтної плати - 9,00% та 9,00%.
4. Ставка збiльшення пенсiй - 6,00% та 5,50%.
5. Ставка iнфляцiї - 6,00% та 5,00%.
6. Смертнiсть персоналу та плиннiсть кадрiв – вiдповiдно до середньостатистичних даних.
VII. Середнiй термiн (перiод), що залишився до отримання виплат працiвниками по кожнiй програмi:
пiльговi пенсiї (Список № 1 та Список № 2) – 16 рокiв;
одноразовi виплати по виходу на пенсiю – 15 рокiв.
3.12. Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах (Таблиця № 3.16):


Таблиця № 3.16
Кредиторська заборгованiсть по валютах
тис. грн.

Показник
На 01.01.2017 р.
На 31.12.2017 р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
1283436
1080394
1.1
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
152753
378537
1.2
Iнша кредиторська заборгованiсть
1130683
701857
2
Долари США
646
1703
3
Євро
-
832
4
Росiйськi рублi
-
-
5
Всього зобов’язань
1284082
1082929
Станом на 31.12.2017 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Пiдприємства приблизно рiвна її балансовiй вартостi.
В рядку 1690 балансу пiдприємства «Iншi поточнi зобов’язання» вiдображенi зобов’язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей кредиторської заборгованостi (Таблиця № 3.17).
Таблиця № 3.17
Iншi поточнi зобов’язання на 31.12.2017 р.
тис. грн.

Зобов’язання
На 01.01.2017 р.
На 31.12.2017 р.
1
2
3
4
1
Податковий кредит з ПДВ
4131
3600
2
Заборгованiсть iншим кредиторам
13292
2100
3
Заборгованiсть пiдзвiтним особам
2
3
4
Разом
17425
5703
3.13. Доходи вiд реалiзацiї (продажi)
Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в Таблицi № 3.18.
Таблиця № 3.18
Обсяги реалiзацiї продукцiї

Показник
За 2017 р. Вага, тони
За 2017 рiк. Сума, грн.
За 2016 р. Вага, тони
За 2016 рiк. Сума, грн.
1
2
3
4
5
6
1
Реалiзацiя готової продукцiї (руда марганцева)
271424,69
431553
543615
673018
2
Реалiзацiя готової продукцiї (марганець сiрчанокислий)
-
-
1,06
10
Продовження Таблицi № 3.18
1
2
3
4
5
6
3
Реалiзацiя товарiв (ферросiлiкомарганець)
39070,24
1240648
-
-
4
Iнша реалiзацiя:
-
857
-
748
5
Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку
1673058
673776
6
Реалiзацiя готової продукцiї
910
4253
650
2618
7
Реалiзацiя товарiв (ферросiлiкомарганець)
71267,42
1987067
-
-
8
Всього реалiзацiя на експорт
-
1991320
-
2618
9
Всього доходiв вiд реалiзацiї
-
3664378
-
676394
3.14. Витрати за видами
Склад елементiв операцiйних витрат пiдприємства наведено в Таблицi № 3.19.
Таблиця № 3.19
Елементи операцiйних витрат(роздiл III форми 2)
тис. грн.

Показник
Сума за 2017 р.
Сума за 2016 р.
1
2
3
4
1
Сировина для власного виробництва
129925
104389
2
Газ, Електроенергiя i паливо
226663
199644
3
Вартiсть послуг з переробки давальницької сировини
28557
-
4
Амортизацiя основних засобiв
71535
61075
5
Заробiтна плата працiвникiв, включаючи податки на заробiтну плату
417097
319681
6
Транспортнi витрати
34586
16648
7
Iншi матерiали
6678
4090
10
Придбання iнших послуг
27882
15771
11
Податки, мито, екологiчний податок
50161
34629
12
Ремонт i техобслуговування
20304
12823
13
Страхування фiнансових ризикiв i майна
91
74
14
Змiна в залишках готової продукцiї i незавершеного виробництва
-37137
-29121
15
Нарахування зобов’язань згiдно актуарного розрахунку
-
116746
16
Курсовi рiзницi
40790
784
17
Утримання соцкультпобуту
2143
7444
15
Iншi витрати соцiального характеру
18441
4894
16
Нарахування послуг згiдно актуарного розрахунку
43987
33057
17
Всього операцiйних витрат
1081703
902628
Наведенi витрати разом з фiнансовими витратами та iншими витратами включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця № 3.20.

Таблиця № 3.20
Категорiї витрат
тис. грн.

Показник
Сума за 2017 р.
Сума за 2016 р.
1
2
3
4
1
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, послуг
2348182
548264
2
Адмiнiстративнi витрати
156129
108468
3
Витрати на збут
51665
30845
4
Iншi операцiйнi витрати
85337
956635
5
Фiнансовi витрати
38163
50954
6
Iншi витрати
27600
4374
7
Всього витрат
2707076
1699540

3.15. Розкриття iнформацiї про доходи та витрати
За 2017 рiк iншi операцiйнi доходи складали (Таблиця № 3.21.):
Таблиця № 3.21
Iншi операцiйнi доходи
тис. грн.

Показник
Сума за 2017 рiк
Сума за 2016 рiк
1
2
3
4
2
Доходи вiд реалiзацiї послуг
4943
3704
3
Собiвартiсть реалiзованих послуг
(4380)
(2709)
4
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв
22519
15095
5
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв
(5998)
(3613)
6
Дохiд вiд здачi необоротних активiв в оренду
1454
1852
7
Штрафи, пенi, неустойки одержанi
429
1496
8
Непогашена кредиторська заборгованiсть
102
1029
9
Дохiд вiд курсових рiзниць
52044
8897
10
Курсова рiзниця (витрати)
(40790)
(784)
11
Собiвартiсть назначених для продажу необоротних активiв
(843)
-
12
Штрафи, пенi, неустойки перерахованi
(30)
-
13
Iншi доходи операцiйної дiяльностi
10535
146038
14
Всього iнших операцiйних доходiв
39985
171005

Склад iнших доходiв операцiйної дiяльностi наведено в Таблицi № 3.22.

Таблиця № 3.22
Iншi доходи операцiйної дiяльностi
тис. грн.

Показник
Сума за 2017 р.
Сума за 2016 р.
1
2
3
4
1
Оприбуткування матерiалiв
2740
1874
2
Вiдшкодування збиткiв пiдприємству
90
26
3
% на залишки коштiв на розрахункових рахунках
6366
680
4
Дохiд вiд вiдшкодування комунальних витрат
27
15
5
Дохiд вiд проживання в гуртожитку
133
81
6
Дохiд, отриманий за невиконання контрагентами умов банкiвських гарантiй
968
78
7
Пенсiйне забезпечення
-
143234
8
Сумма ПДВ, зарахована по рiшенню суду
180
-
9
Iнше
31
50
10
Всього iнших доходiв операцiйної дiяльностi
10535
146038

Склад iнших операцiйних витрат наведено в Таблицi № 3.23.
Таблиця № 3.23
Iншi операцiйнi витрати
тис. грн.

Показник
Сума за 2017 р.
Сума за 2016 р.
1
2
3
4
1
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв
-
589789
2
Собiвартiсть реалiзованих товарiв
-
(1278791)
3
Доходи вiд реалiзацiї валют
858
151
4
Собiвартiсть реалiзованої валюти
(2718)
(852)
5
Нестачi вiд псування цiнностей
(154)
(91)
6
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
(83102)
(210867)
7
Простої пiдприємства
(95)
(55918)
8
Безнадiйна заборгованiсть
-
-
9
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї цеху харчування
2873
2073
8
Собiвартiсть продукцiї цеху харчування
(2999)
(2129)
9
Всього iнших операцiйних витрат
(85337)
(956635)

Розшифрування iнших витрат операцiйної дiяльностi наведена нижче.

Таблиця № 3.24
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
тис. грн.

Показник
Сума за 2017 р.
Сума за 2016 р.
1
2
3
4
1
Культмасова робота
(3214)
(2542)
2
Утримання об’єктiв соцкультпобуту
(8538)
(7444)
3
Вислуга рокiв, оздоровчi та iншi виплати робiтникам
(17280)
(16138)
4
Амортизацiя об'єктiв соцiального характеру
(14)
(26)
5
Благодiйна допомога
(1449)
(1255)
6
Iншi витрати (виплати за рiшенням суду, витрати, не пов’язаннi з господарською дiяльнiстю, органiзацiя заходiв, не пов’язаних з господарською дiяльнiстю)
(8620)
(7205)
7
Нарахування вартостi поточних послуг згiдно актуарних розрахункiв
(43987)
(33057)
8
Нарахування зобов’язань згiдно актуарного розрахунку
-
(116746)
9
Нарахування резерву пiльгових пенсiй
-
(26454)
10
Всього iнших операцiйних витрат
(83102)
(210867)

3.16. Iншi доходи та витрати
За 2017 рiк iншi доходи та витрати складали (Таблиця № 3.25):
Таблиця № 3.25
Склад iнших доходiв
тис. грн.

Показник
Сума за 2017 р.
Сума за 2016 р.
1
2
3
4
1
Дохiд вiд вибуття основних засобiв
719
1345
2
Дохiд вiд безоплатно одержаних активiв
1
1
3
Дохiд вiд неоперацiйних курсових рiзниць (згорнуто)
-
479
4
Всього
720
1825
Iншi витрати складаються з витрат, наведених в таблицi № 3.26.
Таблиця № 3.26
Склад iнших витрат
тис. грн.

Показник
Сума за 2017 р.
Сума за 2016 р.
1
2
3
4
1
Дохiд вiд неоперацiйнних курсових рiзниц
80
-
2
Неоперацiйнi курсовi рiзницi
(161)
-
3
Списання необоротних активiв
(27519)
(4374)
4
Всього
(27600)
(4374)
3.17. Фiнансовi витрати
Склад фiнансових витрат наведено в Таблицi № 3.27.
Таблиця № 3.27
Фiнансовi витрати
тис. грн.

Показник
Сума за 2017 р.
Сума за 2016 р.
1
2
3
4
1
Нарахованi проценти в частинi фiнансових витрат по фiнансовому лiзингу
(267)
-
2
Вiдсотковi витрати при дисконтуваннi суми резерву на вiдновлення порушених земель
(1812)
(1671)
3
Вартiсть процентiв згiдно актуарного розрахунку
(36084)
(49283)
4
Всього фiнансових витрат
(38163)
(50954)
3.18. Податок на прибуток
Витрати по податку на прибуток складаються з наступного (Таблиця № 3.28):
Таблиця № 3.28
Витрати по податку на прибуток
тис. грн.

Показник
2016 р.
2017 р.
1
2
3
4
2
Вiдстроченi податковi зобов’язання
32419
148775
3
Податок на прибуток по декларацiї
-
37978
4
Дохiд (витрати) з податку на прибуток
(32419)
(186753)
Вiдмiнностi мiж МСФЗ та податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань з метою складання фiнансової звiтностi та базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче подано податковий ефект змiни тимчасових рiзниць:
Таблиця № 3.29
Податковий ефект змiн тимчасових рiзниць на початок року:
тис. грн.

Показник
Станом на 01.01.2017 р. (уточнюючий)
Рiзницi, визнанi в звiтi про фiнансовi результати
Станом на 01.01.2017 р.
1
2
3
4
5
1
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування:
2
Ставка податку
18%
-
18%
3
Залишкова вартiсть основних засобiв
942723
-
942723
Продовження Таблицi № 3.29
1
2
3
4
5
4
Всього тимчасових рiзниць, сума рядкiв.
942723
-
942723
5
Всього вiдстроченого податкового зобов'язання ряд.4*ряд 2
169690
-
169690
7
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування
8
Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню
-
-235966
235966
9
Резерв на вiдновлення земель
17982
17982
10
Перенесення податкових збиткiв
877193
55859
821334
11
Всього тимчасових рiзниць, сума рядкiв.: 9 та 10.
895175
-180107
1075282
12
Всього вiдстроченого податкового активу, ряд.11*ряд 2
161132
-32419
193551
13
Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання
8558
-32419
-
14
Визнаний вiдстрочений податковий актив
-
-
23 861

Продовження тексту приміток

Таблиця № 3.30
Податковий ефект змiн тимчасових рiзниць
тис. грн.

Показник
Станом на 31.12.2017 р.
Рiзницi, визнанi в звiтi про фiнансовi результати
Станом на 01.01.2017 р.
1
2
3
4
5
1
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування:
2
Ставка податку
18%
-
18%
3
Залишкова вартiсть основних засобiв
893452
-49271
942723
4
Всього тимчасових рiзниць:
893452
-49271
942723
5
Всього вiдстроченого податкового зобов'язання ряд.4*ряд 2
160821
-8869
169690
6
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування
7
Резерв на вiдновлення земель
19377
1395
17982
8
Перенесення податкових збиткiв
-
-877193
877193
9
Всього тимчасових рiзниць, сума рядкiв: 8 та 9
19377
-875798
895175
10
Всього вiдстроченого податкового активу, ряд. 9*ряд 2
3488
-157644
161132
11
Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання
157333
148775
8558
12
Визнаний вiдстрочений податковий актив
-
-
-

3.19. Iнформацiя за сегментами
Прiоритетними звiтними сегментами визнанi господарчi сегменти – виробництво руди марганцеворудної збагаченої зi зниженим вмiстом фосфору; оптова торгiвля металами та металевими рудами. Сума доходу цих сегментiв пiдприємства вiд реалiзацiї продукцiї зовнiшнiм покупцям за звiтний рiк складає 3 664 378 тис. грн. чи 98,9 % сукупного виторгу вiд реалiзацiї продукцiї зовнiшнiм покупцям всiх сегментiв.
Бiльш детальна iнформацiя за сегментами 2017 р. наведена в Таблицi № 3.31:
Таблиця № 3.31
Господарськi сегменти за 2017 рiк
тис. грн.

Показник за 2017 рiк
Виробництво марганцевої руди
Оптова торгiвля товарами
Нерозподiленi статтi
Всього
1
2
3
4
5
6
1
Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям
435806
3227715
857
3664378
2
Iншi операцiйнi доходи
18196
11254
10535
39985
3
Iншi доходи
719
х
1
720
4
Дохiд з податку на прибуток
х
х
х
х
5
Дохiд вiд участi в капiталi
х
х
х
х
6
Всього доходiв
454721
3238969
11393
3705083
7
Собiвартiсть реалiзацiї
364454
1982865
863
2348182
8
Адмiнiстративнi витрати
36773
230
119126
156129
9
Витрати на збут
19325
32340
х
51665
10
Iншi операцiйнi витрати
7917
х
77420
85337
11
Iншi витрати
27519
81
х
27600
12
Фiнансовi витрати
х
х
38163
38163
13
Всього витрат
455988
2015516
235572
2707076
14
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства до оподаткування
-1267
1223453
-224179
998007
15
Витрати з податку на прибуток
х
х
-186753
-186753
16
Чистий фiнансовий результат
-1267
1223453
-410932
811254
17
Активи пiдприємства
1864606
553816
298662
2717084
18
Зобов’язання пiдприємства
1017903
928
681441
1700272
19
Капiтальнi iнвестицiї
44254
х
х
44254
20
Амортизацiя необоротних активiв
71454
х
81
71535
Iнформацiю про доходи отриманi вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн (окрiм нерозподiлених статей) наведено в Таблицi № 3.32.
Таблиця № 3.32
Доходи отриманi вiд зовнiшнiх клiєнтiв за 2017 рiк
тис. грн.

Назва країни
Сума
1
2
3
1
Україна
1673058
2
Росiя
-
3
Велика Британiя
4253
4
Польща
1823983
5
Вест Iндiя
163084
6
Всього доходiв
3664378
Бiльш детальна iнформацiя за сегментами 2016 р. наведена в Таблицi № 3.33:
Таблиця № 3.33
Господарськi сегменти за 2016 рiк
тис. грн.

Показник за 2017 рiк
Виробництво марганцевої руди
Оптова торгiвля товарами
Нерозподiленi статтi
Всього
1
2
3
4
5
6
1
Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям
675646
х
748
676394
2
Iншi операцiйнi доходи
15095
9047
146863
171005
3
Iншi доходи
1345
х
480
1825
4
Дохiд з податку на прибуток
х
х
х
х
5
Дохiд вiд участi в капiталi
х
х
х
х
6
Всього доходiв
692086
9047
148091
849224
7
Собiвартiсть реалiзацiї
547482
х
782
548264
8
Адмiнiстративнi витрати
86773
120
21575
108468
9
Витрати на збут
16969
13876
х
30845
10
Iншi операцiйнi витрати
31258
689002
236375
956635
11
Iншi витрати
4374
х
х
4374
12
Фiнансовi витрати
х
х
50954
50954
13
Всього витрат
686856
702998
309686
1699540
14
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства до оподаткування
5230
-693951
-161595
-850316
15
Витрати з податку на прибуток
х
х
-32419
-32419
16
Чистий фiнансовий результат
5230
-693951
-194014
-882735
17
Активи пiдприємства
1864513
9
33542
1898064
18
Зобов’язання пiдприємства
1238385
111534
337520
1687439
19
Капiтальнi iнвестицiї
31881
х
х
31881
20
Амортизацiя необоротних активiв
60999
х
76
61075
Iнформацiю про доходи отриманi вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн (окрiм нерозподiлених статей) наведено в Таблицi № 3.34.
Таблиця № 3.34
Доходи отриманi вiд зовнiшнiх клiєнтiв за 2016 рiк
тис. грн.

Назва країни
Сума
1
2
3
1
Україна
673776
2
США
2618
3
Велика Британiя
-
4
Польща
-
5
Вест Iндiя
-
6
Всього доходiв
676394
3.20. Змiни у фiнансових звiтах
1. Стаття «Додатковий капiтал» (рядок 1410) збiльшена на суму 74 214 тис. грн. та одночасно зменшена стаття «Пенсiйнi зобов’язання» (рядок 1505) на суму актуарного прибутку за 2016 рiк.
2. Стаття «Пенсiйнi зобов’язання» (рядок 1505) збiльшена на суму нарахованих зобов’язань, вартостi поточних послуг, вартостi процентiв за 2016 рiк на суму 199 087 тис. грн. та одночасно зменшена стаття «Нерозподiлений прибуток» (рядок 1420) на суму 199 087 тис. грн.
3. Стаття «Вiдстроченi податковi зобов’язання» (рядок 1500) збiльшена на суму 8 558 тис. грн. i зменшена стаття «Вiдстроченi податковi активи» (рядок 1045) на суму 23 861 тис. грн. та одночасно зменшена стаття «Нерозподiлений прибуток» (рядок 1420) на суму 32 419 тис. грн.
4. На пiдставi вищевикладеного вiдповiднi змiни знайшли своє вiдображення у формах фiнансової звiтностi: «Звiт про фiнансовi результати», «Звiт про власний капiтал».

3.21. Операцiї з пов’язаними сторонами та з провiдним управлiнським персоналом
У данiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного контролю.
Пов’язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж непов’язаними сторонами. Пов'язанi сторони включають:
акцiонерiв;
провiдний управлiнський персонал i близьких членiв їх сiмей;
дочiрнi пiдприємства та компанiї, що перебувають пiд контролем або якi вiдчувають iстотний вплив акцiонерiв.
Провiдний управлiнський персонал представлений спiвробiтниками Пiдприємства, що володiють повноваженнями i зобов'язаннями у зв'язку з плануванням, керiвництвом i контролем над дiяльнiстю пiдприємства, здiйснюваними прямо або побiчно.
Винагорода провiдному управлiнському персоналу включена в склад адмiнiстративних витрат в звiтi про сукупний прибуток.
Згiдно до вимог МСБУ 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони» наводиться перелiк пов’язаних сторiн ПАТ «Марганецький ГЗК»:
1. Юридичнi особи, якi мають право розпоряджатися бiльш нiж 10% загальної кiлькостi голосiв, що приходяться на акцiї, якi емiтованi акцiонерним товариством:
Таблиця № 3.35
Юридичнi особи з 10% загальної кiлькостi акцiй Пiдприємства

Реєстрацiйний код, Найменування, Країна реєстрацiї
Мiсцезнаходження(мiсце проживання)
Загальна кiлькiсть ЦП
Вiдсоток у статутному капiталi
1
177955 ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (HUMAX ENTERPRISES LIMITED) (Кiпр)
Арiстокiпру, 3А, Агiос Спiрiдонас, Лiмассол, Кiпр, 3048
350395309
23,893271
2
177967 МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED) (Кiпр)
Агiу Фотiу, 62, Агiа Фiла, П.С. 3117, Лiмассол, Кiпр
350395310
23,893271
3
177976 ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (FIANEX HOLDINGS LIMITED) (Кiпр)
Софронi Софронiу, 8, Потамос Гермасогейас, Лiмассол, Кiпр, 4042
351960600
24,000008
4
177988 КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED) (Кiпр)
Архiєпiскопу Макарiу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, Лiмассол, Кiпр, 3026
350395309
23,893271
Господарських операцiй в 2017 роцi Пiдприємство з цими юридичними особами не проводило.
2. Фiзичнi особи (провiдний управлiнський персонал):
Таблицi № 3.36

Мiсце роботи
Посада
1
2
3
1
Зiльберман Олександр Юрiйович
Голова Правлiння
2
Заєць Валерiй Григорович
Член Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння
3
Добренкова Лiдiя Григорiвна
Член Правлiння
4
Палямар Андрiй Федорович
Член Правлiння
5
Боднар Володимир Iванович
Член Правлiння
6
Гриценко Володимир Павлович
Голова Наглядової ради
7
Радченко Михайло Юрiйович
Член, секретар Наглядової ради
8
Вiкторовський Сергiй Миколайович
Член Наглядової ради
9
Ковтун Максим Вiкторович
Член Наглядової ради
10
Горбунов Iполит Олександрович
Член Наглядової ради
11
Бочаров Євген Євгенович
Член Наглядової ради
12
Троян Михайло Михайлович
Член Наглядової ради
13
Юрченко Iгор Петрович
Член Наглядової ради
Протягом року Пiдприємство не здiйснювало господарських операцiї по основнiй дiяльностi iз зазначеними фiзичними особами.
Винагорода провiдного управлiнського персоналу Товариства та вiдповiднi внески до фондiв соцiального страхування склала за 2017 рiк – 3 705,9 тис. грн., за 2016 рiк –3 133,0 тис. грн Головi та членам Наглядової Ради Товариства винагорода не нараховувалася та не виплачувалася.
3.22. Взаємовiдносини з дочiрнiми пiдприємствами.
Таблиця № 3.37
Взаємовiдносини з дочiрнiми пiдприємствами за 2017 рiк
№№
Найменування дочiрнього пiдприємства
Опис характеру взаємовiдносин
Обсяг операцiй тис. грн.
Сальдо заборгованостi, Дт (+) та Кт (-)
Примiтки
11
2
3
4
5
6
1
ТРК МГОК-TV
Виконання робiт по вiдеотрансляцii
120,0
-10,0
2
ТРК МГОК-TV
Орендна плата
12,0
2,0
3
ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК»
-
0
Операцiї не проводились
Таблиця № 3.38
Взаємовiдносини з дочiрнiми пiдприємствами за 2016 рiк
№№
Найменування дочiрнього пiдприємства
Опис характеру взаємовiдносин
Обсяг операцiй тис. грн.
Сальдо заборговано-стi, Дт (+) та Кт (-)
Примiтки
1
2
3
4
5
6
2
ТРК МГОК-TV
Виконання робiт по вiдеотрансляцii
120,0
-20,0
3
ТРК МГОК-TV
Орендна плата
9,0
6,0
4
ТОВ Торговий Дiм «Марганецький ГЗК»
-
0
Операцiї не проводились
Залишки по розрахунках i операцiях мiж Пiдприємством i його дочiрнiми пiдприємствами були виключенi при консолiдацiї, i iнформацiя про них в цiй примiтцi не розкривається.
4. Умовнi та iншi зобов'язання i операцiйнi ризики
4.1. Зобов'язання за контрактами
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не мало потенцiйних зобов’язань за контрактами.
4.2. Податкова система
У груднi 2010 року В Українi був прийнятий податковий кодекс, який почав дiяти з сiчня 2011 року, а в частинi податку на прибуток пiдприємств – з квiтня 2011 року. Новий податковий кодекс передбачає, крiм iншого, також i зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. Для розрахунку податку на прибуток застосувались, та будуть застосовуватися наступнi ставки податку на прибуток:
з 1 сiчня 2015 року – 18 %;.
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства що базувалось на iнформацiї, яка була у його розпорядженнi на момент складання даної фiнансової звiтностi.
При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань Товариство використовувала ставки податку, якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод сторнування тимчасових рiзниць, що привели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань.
4.3. Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй комбiнату.
Станом на 31.12.2017 р. Товариство не оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових справах в яких являється вiдповiдачем.
4.4. Активи, переданi в заставу та активи, використання яких обмежено
Пiдприємство в 2017 роцi передало в заставу як забезпечення залучених коштiв майно (обладнання, основнi засоби). Заставна вартiсть майна на 31.12.2017 р. складає 2 338 338 тис. грн.
4.5. Полiтика управлiння ризиками
Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками на Пiдприємствi здiйснюється щодо фiнансових ризикiв, а також операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками – визначити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними i юридичними ризиками повинне забезпечити належне функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направленої на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до мiнiмуму.
4.6. Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Пiдприємство зазнає фiнансовi збитки, оскiльки деякi контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Пiдприємство пiддається кредитному ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю (перш за все, вiдносно непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї i iншi фiнансовi iнструменти.
Пiдприємство структурує рiвнi кредитного ризику, якому воно пiддається, шляхом встановлення лiмiтiв суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентiв. Лiмiти рiвня кредитного ризику затверджуються керiвництвом. Цi ризики регулярно контролюються i переглядаються щорiчно або частiше.
Аналiз i монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється окремо по кожному конкретному клiєнту. Кредитнi оцiнки проводяться вiдносно всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад встановлений лiмiт.
Керiвництво Пiдприємства аналiзує термiни виникнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i контролює простроченi суми. У зв'язку з цим керiвництво вважає за необхiдне розкривати в цiй фiнансовiй iнформацiї iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про кредитний ризик.
Пiдприємство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою.
На думку керiвництва Пiдприємства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.
4.7. Валютний ризик
Пiдприємство працює з мiжнародними покупцями i постачальниками i тому пiддається валютному ризику, пов'язаному з рiзними валютами, в яких здiйснюються операцiї (головним чином, в доларах США та євро). Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки залишки по монетарних статтях, виражених в iноземнiй валютi, i коректує перерахунок цих залишкiв на звiтну дату за умови 10-процентної змiни курсiв валют. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи i зобов'язання деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд гривнi.
В представленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют за станом на кiнець та початок звiтного перiоду:
Таблиця № 4.1
Концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв
тис. грн.

Валюта
На 31.12.2017 р.
На 01.01.2017 р.

Монетар-нi активи
Монетарнi зобов’язан-ня
Разом вплив
Монетар-нi активи
Монетар-нi зобо-в’язання
Разом вплив
1
2
3
4
5

1
Долар США
304287
(1703)
302584
-
(646)
(646)
2
Євро
105077
(832)
104245
-
-
-
3
Росiйськi рублi
-
-
-
-
-
-
4
Всього
409364
(2535)
406829
-
(646)
(646)

4.8. Довiдка про фiнансовий стан
На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства (Таблиця № 4.2):
Таблиця № 4.2
Показники фiнансового, майнового стану та рентабельностi пiдприємства
Показники
Формула розрахунку показника фiнансового стану
Орiєнтов-не позитивне значення показника
Станом на 01.01.2017 р.
Станом на 31.12.2017 р.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може погасити зараз наявними коштами
ф. 1 ряд. 1165
> 0 збiльшення 0,25 - 0,5
0,0002
0,0477
------------------


ф. 1 ряд. 1695

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
ф. 1 ряд. 1195
> 1
0,34
1,114
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може сплатити, якщо для цього використає всi оборотнi активи
-----------------
1,0 - 2,0

ф. 1 ряд. 1695
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї)
ф. 1 ряд. 1495
> 0,5
0, 111
0,374
Показує, в якiй мiрi пiдприємство не залежить вiд своїх кредиторiв
-----------------


ф. 1 ряд. 1900


Продовження Таблицi № 4.2
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
ф. 1 (ряд. 1595 + ряд. 1695)
< 1
8,012
1,672
Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв.
-----------------
0,5 - 1,0

ф. 1 ряд. 1495

Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства
ф. 2 ряд. 2350 або ряд. 2355
> 0
(0,444)
0,35156
----------------
збiльшення

ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2


Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої поточнi зобов’язання за рахунок високолiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi може миттєво погасити незначну частину своєї короткострокової заборгованостi.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов’язань Товариство має 1,114 гривнi поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi Товариство не зможе одночасно розрахуватися бiльш нiж з половиною вiд усiх своїх короткострокових боргiв за рахунок своїх оборотних засобiв.
Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариство збiльшує залежнiсть вiд кредиторських зобов’язань.
Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Товариству майже не потрiбно залучення позикових коштiв для фiнансування своєї дiяльностi.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв Товариства. Тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку (збитку) заробила кожна гривня активiв пiдприємства. Значення цього показника свiдчить про те, що на кiнець року Товариство з однiєї гривнi активiв одержувало 0,35156 гривнi прибутку.
4.9. Управлiння капiталом
Метою Пiдприємства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Пiдприємства як безперервно дiючого об’єкта, для того щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам.
Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств:
- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї пiдприємства повинен складати не менше 1 250 мiнiмальної заробiтної платнi;
- якщо вартiсть чистих активiв Пiдприємства за станом на кiнець другого або кожного наступного фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Пiдприємство зобов'язано зменшити свiй акцiонерний капiтал та внести вiдповiднi змiни в його Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає менше мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу, Пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї.
Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна пiдприємства i його зобов’язаннями вiдповiдно до рекомендацiй ДКЦПФР та Мiнiстерства фiнансiв України й складає станом на 31.12.2017 року 1 016 812 тис. грн. (на 01.01.2017 року 210 625 тис. грн. ).
5. Подiї пiсля звiтної дати
Факти господарської дiяльностi, якi вплинули, чи можуть вплинути на консолiдований фiнансовий стан, результати дiяльностi пiдприємства та рух грошових коштiв й мали мiсце в перiод мiж звiтною датою та датою затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi, що потребують коригування або розкриття у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк вiдповiдно до МСФЗ вiдсутнi.
6. Затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть узгоджена Правлiнням ПАТ «Марганецький ГЗК» 02 квiтня 2018 року та пiдлягає затвердженню загальними зборами акцiонерiв.
Керiвник Зiльберман О.Ю.


Головний бухгалтер Добренкова Л.Г.