Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Зiльберман Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, будинок № 62
4. Код за ЄДРПОУ
00190911
5. Міжміський код та телефон, факс
05665 60007 05665 60007
6. Електронна поштова адреса
action1@mgok.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 85 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 04.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mgok.dp.ua в мережі Інтернет 04.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Гриценко Володимир Павлович - -
-
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради вiд 26 квiтня 2018 року) на посаду Голови Наглядової ради обраний Гриценко Володимир Павлович.
Гриценко Володимир Павлович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД), мета обрання - виконання повноважень Голови Наглядової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".