Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Зiльберман Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 02.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, будинок 62
4. Код за ЄДРПОУ
00190911
5. Міжміський код та телефон, факс
05665 60007
6. Електронна поштова адреса
action1@mgok.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 85 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 04.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mgok.dp.ua/ в мережі Інтернет 04.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 27.04.2018 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" вiд 20 квiтня 2018 року було прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 27 квiтня 2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни -ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ".