Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Зiльберман Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.12.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, будинок 62
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00190911
5. Міжміський код та телефон, факс
05665 60007 -
6. Електронна поштова адреса
action1@mgok.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 250 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 29.12.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mgok.dp.ua/ в мережі Інтернет 29.12.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 29.12.2018 679243.83 2717084 24.999 -
Зміст інформації:
29 грудня 2018 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" прийнято рiшення про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину, а саме укладення договору купiвлi-продажу електричної енергiї з Державним пiдприємством «Енергоринок», на суму не бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Предмет правочину - згiдно з п.1.1. Договору: Державне пiдприємство "Енергоринок" зобов'язується продавати, а АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" зобов'язується купувати електричну енергiю з метою постачання її споживачам вiдповiдно до умов Договору.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 679 243,83 тис. грн.
Вартiсть активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк склала 2 717 084,00 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi за 2017рiк (у вiдсотках) становить 24.999%
Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради -8, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення -8, "проти" прийняття рiшення - 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не визначенi.
Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй має бути розмiщений публiчним акцiонерним товариством протокол засiдання наглядової ради або загальних зборiв акцiонерiв, де приймалося рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не наводиться, оскiльки товариство є приватним акцiонерним товариством.